Den nye regjeringen må styrke rehabiliteringen

En ny helseminister har en gyllen mulighet til å bli den første ministeren som prioriterer rehabilitering. Norge trenger en rehabiliteringsreform.

Publisert
Tommy Skar

      
        Foto: Anders Bergersen
Tommy Skar Foto: Anders Bergersen

Kronikk: Tommy Skar, generalsekretær LHL Hjerneslag

20 ORGANISASJONER har nå sendt et felles innspill til potensielt kommende regjeringspartnere. Kravet er at en ny regjering løfter rehabiliteringsfeltet og styrker rehabiliteringen.

Vi forventer tydelige og konkrete formuleringer om dette i regjeringsplattformen som skal utarbeides, og vi mener at regjeringen må ta tak i følgende:

 • Sette ned en arbeidsgruppe for å utrede behovet for rehabilitering og modeller for hvordan behovet kan dekkes
 • utrede en rehabiliteringsmodell som tydeligere enn i dag gir nasjonale forløpsbeskrivelser og kliniske retningslinjer, og som presiserer når hvilke aktører skal inn i pasientens forløp, hvordan de skal koordinere innsatsen og hvilke typer faglig innsats pasienten skal tilbys
 • tydeliggjøre hvordan en rehabiliteringsreform skal finansieres og hvilken bemanning som må til, slik at det er mulig for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten å følge opp sitt ansvar
 • sikre pasientens lovfestede rett til individuell og tverrfaglig vurdering av rehabiliteringsbehovet og -potensialet
 • tydeliggjøre organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer og vekslingen mellom dem
 • profesjonalisere og utvide koordinatorrollene, og
 • styrke forskningsinnsatsen innenfor effekt av rehabilitering og ulike rehabiliteringstiltak.

EVALUERING UTEN TILSVAR. Det har allerede gått mange måneder siden konsulentselskapet KPMGs evaluering av nåværende regjerings såkalte «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering» ble lagt frem.

Det er uforståelig at regjeringen som nå går av, ikke har kommet med noe tilsvar til hvordan de vil følge opp de svært alvorlige resultatene i evalueringen

Evalueringen bekrefter at rehabilitering er et forsømt fagfelt gjennom mange år, og deres hovedanbefaling er: «Utarbeid og vedta en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering!»

Det er uforståelig at regjeringen som nå går av, ikke har kommet med noe tilsvar til hvordan de vil følge opp evalueringens svært alvorlige resultater.

EN GYLLEN MULIGHET! Bakgrunnen for hvorfor det nå er på høy tid å gi rehabilitering sterkere politisk prioritet, kan kort oppsummeres slik:

 • Behovet for rehabilitering øker, vi redder langt flere etter alvorlige ulykker og skader, samtidig som det blir mange flere eldre
 • rehabiliteringen starter for sent i pasientforløpet
 • det skjer en nedbygging av kapasitet i sykehusene uten tilsvarende oppbygging av kommunale tilbud
 • det er uønsket variasjon i tilbudet både mellom sykehus og mellom kommuner
 • det er betydelige utfordringer i samhandlingen i og mellom tjenestenivåene – og med andre aktører
 • det er for lite ressurser og kompetanse i kommune- og i spesialisthelsetjenesten.

En ny helseminister har en gyllen mulighet til å bli den første ministeren som prioriterer dette feltet. Norge trenger en rehabiliteringsreform.

BRED STØTTE. Henvendelsen til de potensielle regjeringspartiene har fått bred oppslutning. Oppfordringen støttes av:

 • Afasiforbundet i Norge,
 • Brukerutvalget ved Sunnaas sykehus HF,
 • Forsterket rehabilitering Aker (FRA) – Helseetaten i Oslo kommune,
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO),
 • Hjernerådet,
 • Seksjon for behandling og mestring i Indre Østfold kommune,
 • Kreftforeningen, LHL,
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke,
 • Landsforeningen for Polioskadde (LFPS),
 • Landsforeningen for slagrammede (LFS),
 • LHL Hjerneslag,
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering,
 • NHO Service og Handel,
 • Norsk Ergoterapeutforbund,
 • Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR),
 • Norsk Fysioterapeutforbund (NFF),
 • Norsk Sykepleierforbund (NSF),
 • Sunnaas sykehus HF,
 • Unge Funksjonshemmede og
 • Virke.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS