Bedre tilgang på helsepersonell med et privat alternativ?

Tenker du at private helsetjenesteleverandører bare bidrar til å tappe den offentlige helsetjenesten for leger og sykepleiere? Jeg mener tvert imot at vi er en del av løsningen – og at fordelene med private aktører i bransjen absolutt bør tas med når regjeringen nå vil sette ned en helsepersonell-kommisjon.

Publisert
Anita Tunold
Anita Tunold

Innlegg: Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris Helse

HENSIKTEN MED kommisjonen er å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell. Med tanke på det økende behovet for helsetjenester i årene fremover er nok dette klokt.

Her er noen innspill til hvordan vi kan sikre økt rekruttering til helseutdanningene, at helsepersonell blir i helsetjenesten over tid – og ikke minst at vi bruker tilgjengelige ressurser på best mulig måte.

FLERE VALG. At det finnes både et privat og et offentlig alternativ i helsetjenesten, bidrar til å gjøre det mer attraktivt å velge helseutdanningene. På lik linje med andre bransjer gir det mulighet til flere karriereveier og dessuten flere ulike læringsarenaer.

Private og offentlige sykehus drifter på ulike måter:

  • De offentlige sykehusene har blant annet ansvar for oppgaver som akuttfunksjoner og forskning.
  • Private aktører har til gjengjeld fordelen av å fokusere på enkeltoppgaver og dermed finsliping av logistikk på områder som gir høy kostnadseffektivitet og et ensidig fokus på pasientbehandling.

UTVIKLINGSMULIGHETER. Disse forskjellige måtene å drifte på, skaper ulike muligheter for læring og utvikling. Mange av de unge menneskene jeg møter, er mer opptatt av utviklingsmuligheter enn bare av lønn og goder. Vi velger ikke lenger én yrkesvei og blir der resten av livet, slik mange i min foreldregenerasjon gjorde. Unge i dag vil ha flere muligheter, og de kommer til å bytte jobb oftere enn vi som er i jobb i dag.

Tilstedeværelsen av private aktører blir et viktig bidrag til at flere velger helsetjenesten – og velger å bli der. I tillegg bidrar vi å utnytte samfunnets totale ressurser bedre.

For å være et attraktivt veivalg blant mange, må også helsetjenesten kunne skilte med ulike muligheter, innen både offentlig og privat sektor. Vi må evne å se – og ikke minst tilrettelegge for muligheten til å dra på – fordelene av å veksle mellom disse sektorene. 

RESSURSBRUK. Jobb i offentlige helsetjenester er uten tvil svært givende, men også tilsvarende krevende, med for eksempel krevende natt- og helgevakter. Dette er ofte ikke mulig å kombinere når man skal levere den yngste i barnehage og følge den eldste til fotballtrening. Mange tiltrekkes derfor av arbeid i privat, elektiv virksomhet av nettopp denne grunnen. Hos oss kan mange velge å ha det som oppfattes som vanlig arbeidstid.

Så må vi heller ikke glemme at vi også må se på hvordan vi kan utnytte eksisterende ressurser bedre. Det er ikke nødvendigvis en lineær sammenheng mellom ressursinnsats og høyere produksjon og bedre kvalitet. Nøkkelen ligger ikke bare i økte ressurser, men også hvordan vi bedre bruker det helsepersonellet vi faktisk har. Her er vi private gode. Hos oss har vi muligheten til å la leger være leger, og la sykepleiere gjøre det de er best på.

POTENSIALET. Helsepersonell skal først og fremst fokusere på pasientbehandlingen, mens administrative funksjoner tar seg av papirarbeid og andre ting som tar mye tid, og som vi ofte hører at offentlig ansatte leger klager over.

Her mener jeg vi har et stort potensial. Dersom vi fortsetter å løse oppgavene på samme måte som før, må én av tre ungdommer fremover velge helseutdanningene – og bli der – for at vi skal kunne klare å løse samfunnets samlede helseutfordringer fremover. Dette er urealistisk - og det gjør det desto viktigere å se etter nye måter å løse oppgavene på. Her kan vi private bidra. Det finnes mange gode eksempler på hvordan private løser oppgaver med færre ressurser, men til samme høye kvalitet.

Fremtidens utfordringer krever at vi løser mer med mindre ressurser.

TEKNOLOGISKIFTET. Et viktig suksesskriterium blir også hvordan vi makter å ta i bruk teknologiske løsninger som frigir kapasitet i vårt personell. På dette feltet har mange av oss tatt kvantesprang i løpet av pandemien. I Aleris kan pasientene selv booke og endre sin time på nettet, eller i vår «MittAleris»-app.

På samme sted kan de fylle inn de nødvendige helseskjemaene som trengs i forkant – og ikke minst får de nå all informasjon om forberedelser til, og oppfølging av, sin behandling online.

ENKLERE HVERDAG. Vi er dessuten i ferd med å lansere en løsning der våre behandlere får ferdig utfylte anamneser i forkant av konsultasjon, basert på informasjon pasientene selv gir før de kommer til legen. Dette gjør hverdagen enklere både for våre leger og annet personell. 

Tilstedeværelsen av private aktører i helsetjenesten blir et viktig bidrag til at flere velger helsetjenesten – og velger å bli der. I tillegg bidrar vi å utnytte samfunnets totale ressurser bedre. Jeg håper kommisjonen tar med seg disse elementene i sitt arbeid.  


Ingen oppgitte interessekonflikter

Powered by Labrador CMS