Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Grete Herlofsons blogg Publisert 2021-03-19

Ideell vekst - Bruk oss

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er glade for Regjeringens ønske om å styrke mangfoldet og innovasjon i helsesektoren, ikke minst å styrke ideelle aktørers tilstedeværelse i helsesektoren. I Oppdragsdokumentet 2019 fra Regjeringen til de fire regionale helseforetakene ble det presisert at helseforetakene skulle utvikle egne strategier for bruk av ideelle aktører, og at det offentlige ikke skal bygge opp konkurrerende tilbud.

Som ideell aktør, operer våre helsevirksomheter både innenfor spesialist- og kommunehelsetjenesten, og også innenfor områder som det offentlig i dag ikke har tilbud om. Vi er en humanitær organisasjon med en lang tradisjon for å bidra til at sårbare mennesker får nødvendige helsetjenester. N.K S i dag er et supplement til det offentlige, men også en aktør som etablerer tilbud for grupper som av ulike grunner faller utenfor eksisterende tilbud.

HelseNorge er velutviklet og finmasket. Likevel ser vi at det fortsatt er grupper av sårbare mennesker som ikke får tilstrekkelig tilbud gjennom de offentlige tjenestene, eller at kapasiteten ikke er stor nok for å sikre tilstrekkelig behandling og oppfølging i tide.

N.K.S. har over tid etterlyst verktøykassen for å realisere målsettingen om ideelle aktører og vekstmålet fra dagens 5% til 10%. Likevel er det offentlige finansieringssystemene for tilskudd, drift og innovasjonsmidler innrettet slik at de ideelle ikke slipper til. Vi i N.K.S. kan og vil bidra, men nettopp fordi vi er ideelle, og ikke kommersielle, blir vi avskåret fra å søke på ulike ordninger i det statlige virkemiddelapparatet. Dette gjelder eksempelvis ordninger Innovasjon Norge forvalter, ordninger både rene kommersielle helseaktører og offentlige aktører har tilgang til.

Ideelle aktørers evne til innovasjon, og finne nye løsninger og tilbud, er et av sektorens kjennetegn. Gjennom nær 150 år har ulike ideelle aktører sørget for helse- og sosialtilbud til befolkningen. Ideelle aktører har lav, eller ingen risikokapital, og anbudsrundene er ikke tilpasset ideelle aktørers særegenhet. Eventuelle overskudd i våre ideelle aksjeselskap går tilbake i driften, ingen utbytte utbetales. Likebehandling innenfor helse er en viktig verdi. Da må også ideelle aktører få tilgang til virkemiddelapparatet. Skal ønsket om ideell vekst innfris, må regjeringen sørge for like konkurransevilkår.

Det er på bakgrunn av de overnevnte punktene at N.K.S. foreslår at det på Statsbudsjettet avsettes en egen pott på 50 millioner kroner til innovasjon blant ideelle aktører og for å utvikle nye helsetjenester. Dette ville vært et bidrag til like konkurransevilkår. Virkemiddelapparatet må åpnes opp også for ideelle aktører og det må skje raskt.

Sanitetskvinnene og andre ideelle aktører både kan og vil bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer – bruk oss!

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!