Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Blogger


Fred Hatlebrekkes blogg Publisert 2018-08-31

Rehabiliteringsvarsko fra fysioterapeutene

Stikk i strid med Solberg I-regjeringens tiltredelseserklæring der de slo fast at de ønsket å styrke habiliterings- og rehabiliteringstilbudet, ser vi også i år at stadig færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Dette er på den ene siden i tråd med samhandlingsreformens intensjoner, men på den andre siden stikk i strid med intensjonen, i og med at det ikke er sporbare tegn på en tilsvarende oppbygging i kommunene.

Tallene fra SAMDATA, som ble publisert gjennom Helsedirektoratet i går, viser en nedgang på 3.4 prosent i antall pasienter som rehabiliteres i sykehus. Antall pasienter som mottar rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene er derimot stabilt. Vi ser altså en svekkelse av det offentlige tilbudet.

Tallene fra SAMDATA viser videre at det er relativt store geografiske forskjeller i rehabiliteringstilbudet, og forskjellene er økende. Det er flest pasienter som mottar rehabilitering i Helse Nord, med 13 pasienter per 1000 innbyggere, mens det er lavest i Helse Vest, med 8 pasienter per 1000 innbyggere. Det er bekymringsfullt at det er såpass store forskjeller, da geografisk tilhørighet virkelig ikke burde være førende for hvilke behandlingsmuligheter du får.

Men noe som faktisk bekymrer fysioterapeuter enda mer, er at det ser ut til at det nok en gang er tilbudet til pasienter med muskel- og skjelettsykdommer som forringes. 30 prosent av pasientene som får henholdsvis enkel døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering har muskel- og skjelettsykdommer, og det er i disse tilbudene reduksjonen er størst.

Innbyggerne har en lovfestet rett til forsvarlig hjelp når de trenger det. Gjennom en koordinerende enhet skal kommunen ivareta innbyggernes behov for rehabilitering. Enheten skal være lett tilgjengelig, den skal tilby koordinator og individuell plan til dem som trenger det. Men hva er verdien av lovhjemling når velfungerende rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten bygges ned, uten at tilsvarende tilbud i kommunene bygges opp? 

Nå er det derfor på høy tid at rehabiliteringstilbudet til pasienter med muskel- og skjelettsykdommer bygges opp i kommunene. Innsatsen må økes for å få flere rehabiliteringsplasser, og det må satses på høyt kvalifisert helsepersonell. Videre må kommunene også legge til rette for samarbeid mellom helsepersonellet og de andre aktørene, som er viktig for å få på plass velsmurte pasientforløp i kompetente rehabiliteringsprosesser. Den noe kraftløse opptrappingsplanen for perioden 2017-2019 må derfor vitaliseres gjennom en mer overbevisende finansiering.

 

Kommentarer

 • Randi Blomsøy 07.09.2018 15.18.14

  Hvorfor får ikke vi med kroniske smerter opphold på rehabinstitusjoner? Det sies at den som har vært på opphold må bruke det vi har lært resten av livet. Eller er det bare i Trøndlag dette gjelder? Jeg sitter igjen med en følelse av at den som er ufør ikke er noe verdt!

 • lege 01.09.2018 13.57.06

  Enig i mangelen, men her i kommunen har vi et stort problem med at fysioterapeuter og manuellterapeuter har store huller i kompetansen sin og meget spesiell væremåte; de nekter å samarbeide med erfarne fastleger, oppegående og kompetente pasienter og pårørende, de bryter taushetsplikten, plikten til å lytte til pasientenes syn - på noe som helst, inkl. pasientenes egne tanker og følelser (som også bestemmes ut ifra hva fysioterapeuter har lært på kurs i kognitiv tilnærming... ), de bruker hersketeknikker, nekter å skrive treningsprogram til pasienten! sender e-poster og brev til pasienter om at de sjablongmessig halverer behandling for alle som de har definert som "kronikere" - slik at pasientene ikke kommer tilbake til arbeidslivet, uten å ha gjort individuelle vurderinger, uten å ville høre på fastlegen osv. Har snakket med erfarne helsejurister -hos tilsynmyndighetene - og som bekrefter at fysioterapeutene er et stort problem mht. fæl atferd og lovbrudd - og at det er godt kjent.

 • Fysioterapeut 10.09.2018 13.37.53

  Jobber selv som fysioterapeut, og vil bare understøtte ditt utsagn om svært varierende kompetansenivå blant fysioterapeuter. Jeg har aldri sett en yrkesgruppe krangle og jobbe mot sine egne fagfeller i andre yrker i så stor grad. Alt blir kronifisert og fokus for kognitiv terapi med øvelser og smerteopplæring. Noe som er svært viktig for mange kroniske lidelser, men iblant bør man faktisk også henvise pasienten til fastlege for injeksjon av en 3 mnd gammel kronisk subdeltoid bursitt som ikke reagerer på konservativ behandling. Alle diagnoser blir generalisert, man får mer og mer generelle smertesyndromer og mindre spesifisitet i diagnostikken. Dette er noe som frustrerer meg daglig, da pasienter kan komme til meg etter langvarig trening og behandling hos annen fysioterapeut, som det viser seg verken han berørt pasienten fysisk eller gjort noen form for undersøkelse. Det er tilsynelatende mye unnasluntring i fagmiljøet, og ingen vil innrømme det.

 • Lars-Johan Viddal 31.08.2018 22.01.57

  Så er spørsmålet hvor velfungerende spesialisthelsetjenesten egentlig fungerer. Stadig mer skal primær helsetjenesten ta over fra spesialisthelsetjenesten; fra et faglig perspektiv så er dette fornuftig. HFene har lite kontroll over effektene, økonomiske insentiver og mulighetene utover de historiske forankrede sentrene de har. Så lenge Helse og omsorgstjenestene (H&O) i de forskjellige kommune har så stor variasjon i kvalitet og ledelse så kan ikke kommunene 'bare' overta en kultur for spesialisthelsetjenesten som handler om diagnosefaglig kvalitet mens H&O handler om å ivareta lovlighetsprinsipper og ivareta personer som enten er geriatriske eller i fare for å måtte motta "betydelige H&O-tjenester". Det er vel få helseforetakene som faktisk har en kunnskapsbasert plan for rehabilitering - være seg av fysikalsk, psykologisk eller sosial art. Rehabiliteringen flyter og det er helt unødvendig - det er behov for en mer bindene plan for HF til H&O - også utenfor MSK fagene.

Fred Hatlebrekke

Fred Hatlebrekke er forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund. Han er  opptatt av organisering og finansiering av fysioterapitjenestene som bidrar til  hensiktsmessig bruk av fysioterapeuters kompetanse, høy kvalitet på tjenestene og et likeverdig tilbud til befolkningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!