Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Blogger


Anita Vatlands blogg Publisert 2021-04-30

Tusen takk til Ekspertutvalget for å ha lyttet!

Mange har opplevd ensomhet og isolasjon og mange er permittert eller har mista jobben. Mange nærstående til personer som opplever en tung tid, har også fått det tøft.

Derfor er det særdeles gledelig at Ekspertutvalget nedsatt for å se på psykisk helse og rusmiddelbruk under pandemien, har tatt inn et eget kapittel om pårørende og deres utfordringer, samt mange av våre forslag på tiltak! Vi har blant annet spurt pårørende etter 8 uker og etter 1 år hvordan de har opplevd nedstengingen, og det har resultert i følgende om  pårørendes erfaringer for 2020.

Ekspertgruppa uttaler om pårørendes innsats:

«- Pårørende yter en betydelig omsorgsinnsats, og funnene i pårørendeundersøkelsen viser at en av tre har økt sin pårørendeinnsats under pandemien. Samtidig er det et fåtall som har blitt kontaktet av kommunen direkte, og det mangler ofte avtaler om hvem som skal gjøre hva i oppfølging av brukerne.

- Det vil også være hensiktsmessig at det i informasjon til befolkningen om smittevern og pandemi finnes en nasjonal nettside hvor pårørende kan finne informasjon, veiledning og hjelp.»

Det er en bekreftelse på at det i dag er lite systematikk i arbeidet med pårørende i norske kommuner og at det er mange forbedringspunkter på veien for å ivareta dem som ivaretar andre! Hvis kommunene ikke vet hvem de pårørende som får økt omsorgsbelastning er, så er det en risiko i seg selv. Det har vært et tydelig innspill fra oss og virkemiddelet finnes:

«Det bør gis en tydelig anbefaling fra nasjonale myndigheter om at kommunen bør kontakte pårørende for å få kartlagt situasjonen de befinner seg i, og lage en samarbeidsavtale for å få avklart hvem som gjør hva og hvilken støtte de pårørende eventuelt trenger.»

Ekspertgruppen kommer også med klare råd, som de anbefaler at må sees sammenheng med Regjeringens strategi og handlingsplan for pårørende. De støtter at følgende tiltak i handlingsplan «Vi – de pårørende»  bør iverksettes så fort som mulig:

• God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid.

• Videreføre og styrke støtte til pårørende.

• Opprette pårørenderåd, slik at man gjennom perioden kan fange opp aktuelle utfordringer og sette i gang tiltak.

Sjeldent – om noen gang (?) har vi opplevd at pårørende omtales så konkret, og at så mange av de forslag som vi har arbeidet for, implementert som forslag til direkte tiltak!

Pårørendealliansen retter derfor en stor takk til Ekspertgruppa som virkelig har gjort en jobb for å synliggjøre og lytte til de som ikke har blitt hørt og sett på denne måten før!

800 000 takk!

Kommentarer

Anita Vatland

Anita Vatland er daglig leder for Pårørendealliansen, en paraplyorganisasjon for pårørendeområdet uansett diagnose eller tilstand til den eller de man er pårørende for. Vatland har lang erfaring fra arbeid med helsesektoren og har bakgrunn som siviløkonom.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!