Ida Rashida Khan Bukholms blogg

En lyttende og aktiv meldekultur gir bedre pasientbehandling

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Rubrik

Ida Rashida Khan Bukholm jobber som fagsjef Pasientsikkerhet ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), i tillegg til at hun er professor II ved Norges Miljø-og Biovitenskapelig universitet (NMBU). I NPE arbeider hun med å tilrettelegge erfaringsmaterialet over pasientskader slik at dette materialet kan brukes i forbedrings og pasientsikkerhetsarbeid. Hun er utdannet lege ved UiO og er spesialist i Generell kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi og Bryst-endokrin kirurgi.

Det skjer fortsatt for mange alvorlige pasientskader på sykehusene. Bedre rapportering og det å lytte mer til pasientene om hva som gikk galt, vil bidra til å få kurven nedover.

En av åtte pasienter ble skadet i løpet av sykehusopphold i 2019, viser en oversikt fra Helsedirektoratet. Det som går igjen er legemiddelrelaterte skader, kirurgiske komplikasjoner, urinveisinfeksjoner og luftveisinfeksjoner.

8,9 prosent av pasientene ble påført pasientskade som førte til forlenget sykehusopphold eller andre alvorligere konsekvenser. Tallene går både opp og ned over tid og må derfor brukes med varsomhet. Det er likevel verd å merke seg at de alvorlige pasientskadene holder seg nokså uendret, med en liten økning fra 2018 til 2019.

NPE gjennomfører en ny undersøkelse i 2022 om rapporterte skader
Når pasientskader oppstår er det viktig å følge opp med tiltak for å hindre at det samme skjer igjen.  For å kunne øke kvaliteten på behandlingen og sikkerheten for pasientene, er det helt avgjørende at skader meldes inn som avvik. I 2019 gjennomførte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) en undersøkelse av erstatningssaker, der det var konstatert svikt i helsehjelpen.
Undersøkelsen så på om de sakene ble gjenfunnet i helseforetakenes meldesystemer.  

Kun en tredjedel av hendelsene var meldt inn lokalt. Det er vanskelig å oppnå bedre resultater med pasientsikkerhet, hvis leger og sykepleiere bare rapporterer ett av tre avvik. Det gjør at helsetjenesten ikke får god nok innsikt i hvilke situasjoner det oppstår feil og svikt. Da går de også glipp av kunnskapen om hvilke problemer pasientene opplever som følge av svikten i behandlingen.

Vi vil i løpet av 2022 gjennomføre en ny undersøkelse om samsvaret mellom erstatningssaker med svikt i helsehjelpen og saker i helseforetakenes meldesystemer. Vi vil se på om dette har endret seg i en mer positiv retning.

Pasienter kan gi viktig tilleggsinformasjon i skadesaker
Involvering av pasienter og pårørende for å fange opp svikt i behandlingen står høyt på den internasjonale agendaen. Det er gjort gode erfaringer med å la pasienter selv rapportere   om uønskede hendelser. Dette gir et nyttig supplement til det leger, sykepleiere og andre i helsetjenesten melder ifra om.

Pasienter som har blitt påført en skade i helsetjenesten, vet best hvordan den har påvirket deres liv. De har ofte god oversikt over hele forløpet, og denne innsikten kan gi et verdifullt tilskudd til vurderingen av hendelsen. Er tiden inne for at pasientene selv kan rapportere inn mulige avvik til sykehusenes meldesystemer? Dette vil kunne bidra til å styrke arbeidet med å bedre pasientsikkerheten  Pasientens opplevelser av behandlingen er viktig.

Grunnen til at pasientene ikke har kunnet melde direkte til avviksmeldingssystemer, har historisk sett vært begrunnet med at pasienter melder om andre ting enn om kvaliteten på selve behandlingen. Det blir gjerne hevdet at pasienter melder fra om de er fornøyd med behandlingen – ikke om kvaliteten på den.
Dette er nok bare delvis riktig, for pasientene melder om både kvalitet på opphold og behandling.

Pasientene er de første til å forstå at behandlingsresultater ikke har vært som forventet. De oppdager selv når medisiner forveksles, når de opplever en skade under oppholdet eller om informasjonen har vært mangelfull. De melder nettopp fra om lokale forhold, og dette er derfor viktig informasjon.

Det er gjort studier, blant annet i Nederland, der pasientene fikk mulighet til å melde inn sin skade til det lokale avviksmeldingssystemet. Deretter ble medisinske fagpersoner spurt om de syntes at den aktuelle skaden burde meldes inn. Svaret ble ja i over 95 prosent av tilfellene. Legene var altså enige med pasientene om at skadene var av en slik art at de burde meldes inn. Det er viktig kunnskap.

Pasientskadesaker gir viktig kunnskap for å forebygge feil
Pasientene får stadig mer kunnskap om egen sykdom og om hva de kan forvente av resultater av behandlingen de får. Utredningen av erstatningssaker i NPE fastslår om det har skjedd en pasientskade som skyldes svikt i enten utredning, behandling eller oppfølging av pasienten.
Ved å lære av hva som gikk galt og sette inn riktige tiltak, er det mulig å redusere at en lignende svikt skjer igjen.  Data fra NPE er derfor en viktig kilde til hva som går galt i helsetjenesten og gir kunnskap om forebyggende tiltak. 

Vi bør ikke bare lytte til pasientene om hvordan de opplever kvaliteten på selve sykehusoppholdet. Pasientenes vurdering av behandlingsresultatene er en viktig grunnstein i forbedringsarbeidet. Her er aktivt bruk av NPEs data en viktig faktor.
De aller fleste som sender erstatningskrav til NPE, ønsker at deres opplevelser skal brukes for å forhindre at andre skal oppleve det samme. Da skylder vi dem at deres data blir brukt aktivt av alle med ansvar for å bedre pasientsikkerheten.

Powered by Labrador CMS