Mandag var det møte i Beslutningsforum, som ledes av direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne. Her er hun sammen med fagdirektør Baard-Christian Schem. Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes
 Foto:

Mandag var det møte i Beslutningsforum, som ledes av direktør i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne. Her er hun sammen med fagdirektør Baard-Christian Schem. Foto: DM arkiv / Vidar Sandnes

Foto:

Seks metoder fikk ja og tre fikk nei i Beslutningsforum mandag

Et nytt covid-19-legemiddel som kan brukes både forebyggende og som behandling, var blant metodene som fikk ja.

Ni metoder ble vurdert da Beslutningsforum for nye metoder, som består av direktørene i de fire regionale helseforetakene, møttes mandag.

Seks fikk ja og tas i bruk i spesialisthelsetjenesten, tre fikk nei.

Disse metodene fikk ja

  • Tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld) som preeksponeringsprofylakse av covid-19 hos voksne og ungdom i alderen 12 år og eldre som veier minst 40 kg. 

Innføres.

Beslutningsforums leder og Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne forklarer at Helsedirektoretat arbeider med å utvikle faglige råd for bruk av tiksagevimab og cilgavimab (Evusheld).

– Dette er et nytt covid-19-legemiddel som kan tas i bruk i spesialisthelsetjenesten, i tråd med retningslinjer som fortløpende fastsettes av fagdirektørene i de regionale helseforetakene, sier hun til Dagens Medisin.

Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, forklarer at det er flere grunner til at de har gått for en slik løsning, blant annet at ingen vet hvor utbredt smitten vil være til høsten eller vinteren.

– De aller fleste metoder tas i bruk for en bestemt tilstand som er den samme over måneder og år. Når det gjelder covid-19 er vi i en labil situasjon der det kan komme nye mutanter som gjør at effekten av legemiddelet kan variere, sier han til Dagens Medisin. 

– I tillegg har vi ikke den samme forsyningssituasjonen som vanlig, der vi kan kjøpe inn fortløpende. Dessuten ser vi for oss at det kan komme inn ny dokumentasjon de nærmeste månedene, fortsetter han. 

Behandlingen kan brukes både profylaktisk og som behandling ved alvorlig sykdom, hos immunkompromitterte pasienter, forklarer Schem.  

– Det er en smal gruppe denne behandlingen er tiltenkt, sier han. 

  • Lorlatinib (Lorviqua) til behandling av voksne pasienter med ALK-positiv avansert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som ikke tidligere er behandlet med en ALK-hemmer. 

Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

  • Alpelisib (Piqray) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av menn og postmenopausale kvinner med HR-positiv, HER2-negativ, PIK3CA-mutert, lokalavansert eller metastatisk brystkreft, etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.

Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

  • Dupilumab (Dupixent) til behandling av alvorlig astma med type 2-inflammasjon hos barn fra 6 til 11 år.

Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

  • Revurdering av Elotuzumab (Empliciti) kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason ved myelomatose.

Innføres.

– Hva er grunnen til at dere sier ja denne gangen, når Beslutningsforum har sagt nei tidligere? 

– Det skyldes primært at prisforhandlinger har gitt en lavere pris, svarer Bryne.

Behandlingen kan tas i bruk fra 01.07.2022, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

  • Ipilimumab (Yervoy)/ Nivolumab (Opdivo) til andrelinjes immunterapibehandling av avansert melanom.

Innføres. Behandlingen kan tas i bruk fra beslutningstidspunktet.

– Behandlingen har tidligere vært innført med beslutning om bruk i førstelinjebehandling, men det er behov for behandlingen også i andre- og tredjelinjen. Dermed gjør vi en justering der vi sier at behandlingen innføres uavhengig av behandlingslinjen, forklarer Bryne. 

Disse metodene fikk nei

  • Metreleptin (Myalepta) som tillegg til kosthold som erstatningsterapi for å behandle komplikasjoner ved leptinmangel hos pasienter med lipodystrofi (LD):

* med bekreftet medfødt generalisert LD (Berardinelli-Seip syndrom) eller ervervet generalisert LD (Lawrence syndrom) hos voksne og barn fra 2 år og eldre

* med bekreftet familiær partiell LD eller ervervet partiell LD (Barraquer-Simons syndrom), hos voksne og barn fra 12 år og eldre der standardbehandlinger har mislyktes i å oppnå adekvat metabolsk kontroll. 

Innføres ikke i spesialisthelsetjenesten. 

– Prisen er for høy, selv om vurderingen er gjort innenfor rammen av særskilt små pasientgrupper med svært alvorlig tilstand, sier Beslutningsforums leder og Helse Vest-direktør Inger Cathrine Bryne til Dagens Medisin. 

Sykehusinnkjøp bes gjenoppta forhandlingene med leverandøren.

  • Isatuksimab (Sarclisa) i kombinasjon med pomalidomid og deksametason for behandling av voksne med tilbakevendende og refraktær myelomatose som har fått minst to tidligere behandlinger, inkludert lenalidomid og en proteasomhemmer, og som har påvist sykdomsprogresjon ved siste behandling. 

Innføres ikke.

– Prisen for kombinasjonsbehandlingen er for høy, særlig prisen for pomalidomid er høy, sier Bryne. 

Også her bes Sykehusinnkjøp om å gjenoppta forhandlingene.

  • Revurdering av Mogamulizumab (Poteligeo) til behandling av voksne med mycosis fungoides (MF) eller Sézarys syndrom (SS) som tidligere har fått minst én systemisk behandling.

Innføres ikke. 

– Det er usikker effekt og prisen er for høy, sier Bryne. 

Powered by Labrador CMS