INNFØRER LEGEMIDLER: Flere legemidler innføres etter mandagens møte i Beslutningsforum.  Foto: Lasse Moe

INNFØRER LEGEMIDLER: Flere legemidler innføres etter mandagens møte i Beslutningsforum.

Foto: Lasse Moe

Innfører flere brystkreft-behandlinger

Beslutningsforum sier ja til innføring av fem nye metoder. Forumet innfører to nye behandlinger for brystkreft-pasienter allerede fra tirsdag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Syv nye metoder ble vurdert i møtet i Beslutningsforum mandag. Forumet, som består av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene, avgjør hvilke metoder som skal benyttes i den offentlige helsetjenesten.

To behandlinger for brystkreft-pasienter fikk ja til innføring. Begge kan tas i bruk allerede tirsdag 1. september:

  • Abemaciclib (Verzenios) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av hormonreseptor positiv, HER2-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft.
  • Trastuzumabemtansin (Kadcyla) i adjuvant monoterapibehandling av HER2-positiv, tidlig brystkreft hos pasienter med invasiv restsykdom i brystet og/eller lymfeknuter etter neoadjuvant taksanbasert og HER2-rettet behandling.

Ja til legemiddel mot artritt

Ja fikk også apalutamid (Erleada) til behandling av kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft (nmCRPC). Denne behandlingen kan tas i bruk fra 1. oktober i år.

Beslutningsforum sa ja til bruk av upadacitinib (Rinvoq) til behandling av moderat til alvorlig revmatoid artritt. Legemiddelet skal inngå i anbud og kan tas i bruk fra 1. februar til neste år.

Ja og nei

Beslutningsforum behandlet også to saker om behandlinger for nyrecellekarsinom.

  • Pembrolizumab (Keytruda) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert eller metastatisk nyrecellekarsinom (RCC).

Denne behandlingen innføres, men i to omganger for ulike pasientgrupper, viser protokollen fra møtet.

Pasienter med god prognose eller «gunstig risikoprofil» kan ta i bruk behandlingen 1. september. Pasienter med «intermediær eller høy risiko» kan ta i bruk behandlingen fra neste anbud. Dette er under forberedelse oppgis det i protokollen.

  • Avelumab (Bavencio) i kombinasjon med aksitinib (Inlyta) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC).

Denne behandlingen sier Beslutningsforum nei til. «Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsoverlevelsen ved denne behandlingen, og prisen er for høy og står ikke i rimelig forhold til den kliniske effekten», heter det i protokollen.

Alle avgjørelsene om innføring forutsetter at prisen på behandlingen er lik eller lavere enn prisen som ligger til grunn for beslutningen, heter det i protokollen fra Beslutningsforum.

Ber om ny vurdering

Beslutningsforum tok også opp en sak om en blodprøvebasert test ved mistanke om svangerskapsforgiftning. Testen fikk nei, men forumet ber fagdirektørene gjøre en ny vurdering innen et år basert på ny kunnskap.

Powered by Labrador CMS