AVGJØRELSE: Direktørene i de fire regionale helseforetakene (RHF) møtes mandag for å vurdere hvilke metoder som skal innføres i offentlige sykehus i Norge. Administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne, leder Beslutningsforum.  

Foto: Vidar Sandnes

Disse metodene skal opp til vurdering i Beslutningsforum

16 metoder skal vurderes for innføring i spesialisthelsetjenesten på Beslutningsforums desembermøte neste uke. 

Direktørene i de fire regionale helseforetakene (RHF) møtes mandag 12. desember for å vurdere hvilke metoder som skal innføres i offentlige sykehus i Norge. 

På sakslisten er det 16 metoder. I tillegg skal Beslutningsforum ta stilling til en konseptgodkjenning for SMA-medisiner for voksne. En eventuell godkjenning innebærer at de gir tilslutning til at Sykehusinnkjøp kan inngå forhandlinger om en alternativ prisavtale. 

Det er medisinene nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne med type 2 og 3, og barn med type 3B, spinal muskelatrofi som mandag kan få en konseptgodkjenning. 

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) brukes mot den sjeldne sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) og ble godkjent til bruk for barn i Norge i 2018.  

Pasientforeningen SMA Norge stevnet Helsedepartementet for det de mente var en ulovlig aldersgrense. Søksmålet frafalt etter at Beslutningsforum droppet den absolutte aldergrensen på 18 år, men det ble gjort klart at legemiddelet kun skulle brukes blant barn.

I januar 2022 ble risdiplam (Evrysdi) innført til behandling av (SMA) hos barn. 

– En positiv nyhet for denne pasientgruppen. Det gir også en ekstra medikamentell behandlingsmulighet for en sårbar pasientgruppe, uttalte Sean Wallace, ved Barneavdeling for nevrofag OUS, etter innføringen. 

Sykehusinnkjøp HF kan etter forhåndsgodkjenning av fagdirektørene i RHF-ene ta initiativ til å utarbeide enkle avtaleforslag, slik som pris-volum-modeller.

Avtaler som kan være mer kompliserte å håndtere, for eksempel registrering av behandling eller etablering av start- og stoppkriterier for behandling, må forhåndsgodkjennes av Beslutningsforum for nye metoder før Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger.

Dette er metodene som skal vurderes av Beslutningsforum mandag: 

 • Transkraniell likestrømsstimulering til behandling av depresjon og afasi. 

 • Pralsetinib (Gavreto) til behandling av voksne med avansert RET-fusjonspositiv ikke-småcellet lungekreft som ikke tidligere har blitt behandlet med en RET-hemmer.

 • Larotrektinib (Vitrakvi) som monoterapi til behandling av pasienter over 18 år med solide tumorer med et nevrotrofisk tropomyosin-reseptorkinase (NTRK) fusjonsgen, som har en sykdom som er lokalavansert, metastatisk eller hvor kirurgisk reseksjon sannsynligvis vil føre til alvorlig morbiditet, og som det ikke finnes noen tilfredsstillende behandlingsalternativer for.

 • Ibrutinib (Imbruvica) til førstelinjebehandling ved ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) til pasienter med del (11q22) mutasjon.

 • Ibrutinib (Imbruvica) som monoterapi eller i kombinasjon med antiCD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

 • Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med et anti-CD20-antistoff til behandling av voksne pasienter med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL) med 17p-delesjon/TP53-mutasjon og/eller 11q-delesjon. 

 • ​Akalabrutinib (Calquence) som monoterapi eller i kombinasjon med anti-CD20-antistoff til behandling av eldre, svakere pasienter uten 17p-delesjon/TP53-mutasjon, med tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk leukemi (KLL). 

 • Abirateron i kombinasjon med stråle- og hormonbehandling til kurativ behandling av pasienter med høyrisiko prostatakreft. 

 • ​Abirateron i kombinasjon med docetaxel til behandling av pasienter med nydiagnostisert  de novo metastatisk cancer prostata.

 • ​Upadacitinib (Rinvoq) til behandling av voksne pasienter med moderat til alvorlig aktiv ulcerøs kolitt som har hatt utilstrekkelig respons, mistet respons eller er intolerante mot enten konvensjonell behandling eller et biologisk legemiddel.

 • Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med nedsatt syn som følge av diabetisk makulaødem (DME).

 • ​Faricimab (Vabysmo) til behandling av voksne pasienter med neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (nAMD).

 • ​Emicizumab (Hemlibra) til rutineprofylakse ved hemofili A uten antistoff mot faktor VIII - Revurdering.

 • Pegcetacoplan (Aspaveli) til behandling av voksne pasienter med paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH) som er anemiske etter behandling med C5-inhibitor i minst 3 måneder.

 • ​Pemigatinib (Pemazyre) monoterapi til behandling av voksne med lokalt avansert eller metastatisk kolangiokarsinom med fibroblastvekstfaktor-reseptor 2 (FGFR2)-fusjon eller -rearrangering, med progresjon etter minst én tidligere linje med systemisk behandling – Revurdering.

 • Niraparib (Zejula) som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av voksne pasienter med BRCA negativ status og avansert (FIGO III og IV), høygradig kreft i ovarieepitel, eggleder eller primær peritoneal kreft, som responderer (fullstendig eller delvis) etter avsluttet førstelinje platinabasert kjemoterapi – revurdering. 

 • ​Konseptgodkjenning – alternativ prisavtale. Nusinersen (Spinraza) og risdiplam (Evrysdi) til behandling av voksne med type 2 og 3 og barn med type 3B spinal muskelatrofi. 

Powered by Labrador CMS