SKARP KRITIKK: Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin vil ha en video som er laget av Jordmorforbundet fjernet fra sosiale medier. 

Foto: Vidar Sandnes

Reagerer kraftig på jordmorkampanje: – Sprer feilinformasjon

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) vil at Jordmorforbundet fjerner en video de mener sprer uriktig informasjon som kan gi gravide falsk trygghet. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

«Gravide som har jordmor i svangerskapet har færre komplikasjoner, trenger mindre medisinsk smertelindring under fødsel og føder friskere barn nærmere termin», er påstandene som fremsettes i en video som er publisert på Facebook av Jordmorforbundet. Videoen er en del av kampanjen #Jordmødre kan.

– Dette er feil, og det er ikke evidens for å hevde at dette gjelder i Norge. Det er merkelig at Jormorforbundet går ut med denne informasjonen, sier Marte Kvittum Tangen, leder i NFA.

Falsk trygghet
– Konsekvensene av at slik informasjon spres, er at gravide får en misoppfatning om at hvis de skal gjøre det beste i svangerskapet, skal de kun følges opp av jordmor. Det er helt uriktig, sier hun og utdyper:

– Flere og flere gravide kvinner har kroniske sykdommer, som diabetes, astma/allergi, stoffskiftesykdom, hjerte- og karsykdom, arvelige sykdommer, psykisk sykdom eller misbruksproblematikk, som gjør at de har stort behov for medisinsk faglig legevurdering under og etter svangerskapet. Fastlegene er gode på å følge opp dette og svangerskapskontroller generelt. Det er en viktig fastlegeoppgave og gir trygghet for kvinnene.

Tangen har vært i kontakt med Hanne Charlotte Schjelderup, som er leder i Jordmorforbundet, med en henstilling om å fjerne videoen eller moderere innholdet.

– Noe hun blankt avviste. Schjelderup ville heller ikke forstå kritikken og viste til internasjonal forskning de mener underbygger påstandene i videoen.

Her kan du lese hva Jordmorforbundet svarer på kritikken

Jordmorforbundet kan ikke bruke studier som senere har blitt oppdatert som evidens for sine påstander. Marte Kvittum Tangen, leder NFA

Viser til andre studier
Jordmorforbundet viser til en Cochrane-oppsummering, også brukt i en artikkel på FHIs nettsider, som blant annet konkluderer med at «oppfølging av jordmødre fører til at noen færre føder for tidlig, noen flere føder vaginalt, noen færre forløses med vakuum eller tang og noen færre velger smertestillende. Jordmorstyrt oppfølging gir også noe lavere risiko for dødfødsler og dødsfall blant nyfødte». 

Konklusjonen i artikkelen ble imidlertid endret året etter, og man fant ikke lenger evidens for forskjeller mellom gruppene når det gjelder fostertap etter 24 uker,  nyfødtdød, bruk av smertestillende under fødsel eller spedbarn med lav fødselsvekt. 

De sekundære resultatene viser at kvinner med jordmorstyrt omsorg hadde mindre sannsynlighet fostertap før 24 uker og nyfødtdød, samt større sannsynlighet for å føde uten bruk av anestesi. 

Begge artiklene viser at kvinner som blir fulgt opp av jordmor er mer fornøyde med sin oppfølging enn de som har andre oppfølgingsmodeller gjennom svangerskapet og at det er mindre risiko for intervensjoner.

– Jordmorforbundet kan ikke bruke studier som senere har blitt oppdatert som evidens for sine påstander. Mange av kvinnene i studiene hadde oppfølging hos GP/fastlege i tillegg og mange av studiene hadde ekskludert kvinner med komplikasjoner. Dette er også studier fra land som har en annen organisering av svangerskapsomsorgen enn Norge, sier Tangen.

Kirsten Halv er leder Norsk gynekologisk forening Foto: privat

Vanskeliggjør samarbeid
Marte Kvittum Tangen sier til Dagens Medisin at NFA har fått mange henvendelser fra medlemmer som viser til at denne videoen skaper vanskelig samarbeidsklima i kommunene.

– NFA er opptatt av at vi skal gi best mulig tilbud til alle pasienter, også gravide. Vi vil gjerne samarbeide med andre profesjoner, og håper at også jordmødrene er opptatt av dette. Videoen vanskeliggjør samarbeid lokalt og det er veldig uheldig for pasientene.

Spesiell vinkling
Leder i Norsk gynekologisk forening, Kirsten Hald, støtter Jordmorforbundets budskap om at jordmødre er viktige og gjør en god jobb.

– Men påstanden om jordmors effekt på utfallet av svangerskapet er jeg ikke helt enig i, sier hun til Dagens Medisin.

Hald synes vinklingen videoen har på jordmødres rolle når det gjelder reproduktiv helse og abort er noe spesiell.

– Jeg oppfatter ikke at videoen går imot fastlegene, men den overdriver nok jordmors betydning og posisjon. Det kan oppfattes som om gravide ikke trenger å gå til lege, og det synes jeg absolutt at de skal. Norsk gynekologisk forening mener alle må gå til lege under svangerskapet.

At oppfølging av jordmor gir friskere barn og nærmere termin, er en konklusjon som er basert på studier av lavrisikogravide og som Hald sier er viktig, men:

– Konklusjonen blir unyansert når den står alene.

Skjevt bilde
Hald sier det nok er riktig at smerter under fødsel kan lindres med jordmor til stede, men reagerer på at det i videoen settes likhetstegn mellom selve svangerskapsoppfølgingen og smerter ved fødsel.

– Jordmødre er helt uvurderlige under fødsel og norske jordmødre har god kompetanse også til svangerskaps- og barseloppfølgning. Men kompetansen er en annen enn den fastlegen har, og gravide trenger begge deler, understreker Hald.

På spørsmål om kritikken fra NFA er berettiget, svarer Hald:

– Ja, til en viss grad. Videoen gir et skjevt bilde av svangerskapsoppfølging og en overdrevet fremstilling av jordmors kompetansefelt.

Ber Sykepleierforbundet ta ansvar
NFA er også kritisk til at Norsk sykepleierforbund (NSF) har delt videoen på sine Facebook-sider.

– Sykepleierforbundet har et selvstendig ansvar for at den informasjonen som deles er riktig og kunnskapsbasert. Vi håper NSF kan bidra til å få stanset videoen eller eventuelt komme med en korrigert versjon, anmoder Tangen avslutningsvis. 

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF, har ikke noen kommentarer til kritikken, men stiller seg bak Jordmorforbundets uttalelser i denne saken. 

Powered by Labrador CMS