OMSORG: Svarene er i tråd med forskning som viser at norske kvinner etterspør mer personlig og sammenhengende omsorg før og rundt fødselen, ifølge Jordmorforbundet. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Gravide mer fornøyde med jordmor enn med fastlegen

Helseoversikt sin årlige undersøkelse blant gravide og småbarnsforeldre viser at gravide føler at de får bedre oppfølging av jordmor enn fastlege i svangerskapet, og bedre oppfølging av helsesykepleier enn fastlege etter fødsel. 

– Svarene er i tråd med forskning som viser at norske kvinner etterspør mer personlig og sammenhengende omsorg før og rundt fødselen, sier Hanne Charlotte Schjelderup, leder av Jordmorforbundet.  

Deltakerne fikk spørsmål om hvor fornøyd eller misfornøyd de var med rådene og oppfølgingen de fikk før og etter fødsel, på en skala fra en til seks. 

Oppfølgingen og rådene fra fastlegen ble i snitt vurdert til 3,4, mens jordmødrene havnet på 4,2. 

Én av tre går kun til jordmor

Helseoversikt gjennomfører årlig en undersøkelse blant gravide og småbarnsforeldre for å forstå kvaliteten og finne forbedringsområder på tjenestetilbudet til disse målgruppene. 

1510 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i mai. 

– Jordmorforbundet er glad for at kvinner sier de er mest fornøyd med svangerskapsoppfølgingen hos jordmødre, sier forbundslederen. 

Undersøkelsen viser at én av tre gravide kun går til jordmor under svangerskapet, mens 66 prosent svarer at de følges opp av både fastlege og jordmor.  

– Tilfredshet med råd var gjennomgående høyere når gitt hos jordmor enn fastlege, og 36 prosent sier de ikke fikk ammeveiledningen i barseltiden som de hadde behov for. 

Jordmorstyrt oppfølging gjennom svangerskap, fødsel og barseltid er kostnadseffektivt og forebygger både fysiske og psykiske komplikasjoner, sier Schjelderup. 

– Vi jordmødre trives også best i jobben vår når vi får brukt hele vårt kunnskapsfelt, legger hun til. 

– Ikke veldig stort materiale

Hvem som deltok i undersøkelsen, og hvor mange, hvor de bor og hvordan spørsmålet ble stilt, er viktig å se på, påpeker Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). 

– Og så er det et ganske bredt spørsmål, som man kan legge mye inn i svaret på. Dermed er jeg ikke så overrasket over resultatet. Man har spurt omtrent 1500 personer, hvorav halvparten var gravide, så det er ikke et veldig stort materiale. 

Hun påpeker at det er et privat firma som har gjennomført undersøkelsen. 

– Da er det noen som skal selge en tjeneste til kommunen og helsestasjonene, og de har en hjemmeside og en app som de ønsker å reklamere for, med spørsmål rettet mot jordmødre og helsestasjoner. Jeg skulle ønske at det var en undersøkelse utført av et uavhengig myndighetsorgan, som FHI eller Helsedirektoratet. 

Foreningslederen forklarer at hun er opptatt av at svangerskap og oppfølging av kvinner, også i barselperioden, skal være en naturlig del av fastlegeoppfølgingen. 

– Man kan ikke skille det ut som et eget sykdomsområde. Vi vet at stadig flere gravide har kroniske sykdommer før de blir gravide, eller får kroniske sykdommer og helseutfordringer i svangerskapet, som skal følges opp også etter graviditeten. Da er det viktig med en legevurdering. 

Tangen sier at hun ønsker enda bedre samarbeid mellom jordmødre og fastleger, hvor man kan gjøre hverandre gode og utnytte hverandres kompetanse. 

– At jordmødre kan informere den gravide om hvor viktig det er å få en vurdering av lege under svangerskapet også, og at fastlege kan formidle viktigheten av en vurdering fra jordmor. 

Hun påpeker at noen av svarene kan gjenspeile at fastleger er presset på tid, og at det kan være et uttrykk for fastlegekrisen. 

– Og at det er alvorlige konsekvenser også for de gravide, sier Tangen, og påpeker viktigheten av kontinuitet i oppfølgingen. 

Tangen understreker behovet for flere fastleger og bedre tid og mulighet til å ivareta gravide. 

Ammeveiledning

I undersøkelsen ble deltakerne stilt spørsmål om de fikk den ammeveiledningen de hadde behov for.

Samlet sett svarte 36 prosent nei, mens i Vestland var over halvparten misfornøyd med veiledningen. 

– Det er alvorlig og et varsko om at barseloppfølgingen er for dårlig. Foretakene skal drive lønnsomt og har kuttet i barseltilbudet med svært kort liggetid for landets fødende, sier forbundsleder Hanne Charlotte Schjelderup. 

Schjelderup peker på at til tross for kort liggetid får bare fire av ti nybakte barselkvinner hjemmebesøk av jordmor ett til tre døgn etter hjemreise. 

– Som de har krav på jf. barselretningslinjene. Amming fremmer helse og forebygger alvorlig sykdom både hos mor og barn, sier forbundslederen. 

Kvinner etterspør mer jordmoroppfølging i svangerskapet, forklarer hun. 

– Svært få av landets kvinner får tilgang til jordmortjenester og velge fritt den oppfølgingen de selv ønsker slik Helsedirektoratas retningslinjer sier de skal ha mulighet til. 

Hun forklarer at i dag må 56.000 gravide og barselkvinner dele på 570 jordmorårsverk i kommunene.

– Årsaken til at det ansettes for få kommunejordmødre er at det er gratis for kommuner å bruke fastleger til svangerskapsoppfølging fordi staten betaler, mens kommunene må bruke egne penger på ansettelser av jordmødre.

Powered by Labrador CMS