Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

PREGET: Helsedirektoratet skriver at pandemien preget driften i spesialisthelsetjenesten i 2020. Illustrasjonsbilde: Vidar Sandnes

Færre behandlet i spesialisthelsetjenesten i 2020

Det kommer frem av rapporten SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2020.

Publisert: 2021-10-12 — 09.34

UNNTAKSÅR: – 2020 er i så måte et unntaksår sammenlignet med de forutgående årene. For de kommende driftsårene vil det bli interessant å følge med på hvordan, om, og hvor raskt, aktivitetstilpasningene i 2020 justeres tilbake til mer normal drift, uttaler Brandstorp. Foto: Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skriver at pandemien preget driften i spesialisthelsetjenesten i 2020.

– Det førte til at færre pasienter ble behandlet i spesialisthelsetjenesten i 2020, etter stabile pasienttall årene før. Nedgangen gjelder særlig innleggelser i sykehus, uttaler Helen Brandstorp, divisjonsdirektør analyse og samfunn i Helsedirektoratet.

For poliklinisk aktivitet er det delt. Aktiviteten i poliklinikkene i somatisk sektor gikk ned, mens den ble opprettholdt i og økte i psykisk helsevern og i tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB). Direktoratet skriver at den økte aktiviteten for poliklinikker i psykisk helsevern og TSB skyldes økt omfang av telefon- og videokontakter.

Ventetid i somatisk sektor økte, mens den var stabil for psykisk helsevern. For TSB gikk den litt ned.

Direktoratet skriver at økt beredskap med tilhørende redusert normal aktivitet i sykehusene påvirker indikatorene som presenteres i rapporten.

– 2020 er i så måte et unntaksår sammenlignet med de forutgående årene. For de kommende driftsårene vil det bli interessant å følge med på hvordan, om, og hvor raskt, aktivitetstilpasningene i 2020 justeres tilbake til mer normal drift, uttaler Brandstorp.

Somatisk sektor
For somatisk sektor var det reduksjon i innleggelser og polikliniske kontakter, og økt ventetid. Totalt ble det behandlet 2,45 millioner pasienter i den somatiske spesialisthelsetjenesten i 2020. Justert for befolkningsutviklingen var det 2,5 prosent færre pasienter enn i 2019. I årene før vart pasientraten stabil. Tallet på innleggelser per innbygger gikk ned med 9 prosent fra 2019, og tallet på polikliniske kontakter gikk ned med fem prosent.

Sammenlignet med 2019 var det 61 000 færre innleggelser i somatisk sektor i 2020. Det fordelte seg på 39 000 færre planlagte innleggelser og 22 000 færre øyeblikkelig hjelp innleggelser. Ventetid til behandling og utredning økte med fire dager og var i gjennomsnitt 65 dager i 2020.

Nedgang i reinnleggelser
Det var 6860 færre reinnleggelser som øyeblikkelig hjelp i 2020, som tilsvarer en nedgang på 12 prosent. Tallet gikk mest ned for personer som er over 80 år. Omfang av utskrivningsklare pasienter med liggetid i sykehus gikk ned med 5150 sammenlignet med 2019. Også her var nedgangen sterkest for personer over 80 år.

Psykisk helsevern
I psykisk helsevernet for personer over 18 år ble flere pasienter behandlet hos avtalespesialister, en økning på fire prosent, og færre i foretakene- ned 0,6 prosent sammenlignet med 2019. pasienttallet var likevel stabilt. For aldersgruppen 0-17 år var det en økning på 1,3 prosent i antall pasienter per innbygger. For dem under 18 år ble det behandlet flere pasienter i poliklinikkene.

Tall på innleggelser per innbygger i psykisk helsevern for personer over 18 år gikk ned syv prosent etter stabile tall i årene før. Nedgang i raten for innleggelser var fordelt på nær 17,7 prosent for planlagte og 2,3 prosent for øyeblikkelig hjelp innleggelser. Ventetid til behandling og utredning var stabil på 44 dager for personer over 18 år. For dem under 18 år gikk ventetiden ned med en dag og var også på 44 dager i 2020. antallet som stod på venteliste økte, og fortsatte å øke i 2021. direktoratet skriver at det blir viktig å følge med på om kapasiteten er tilstrekkelig til å unngå økte ventetider, særlig innen tjeneste for dem under 18 år.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!