Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Stopp runddansen – folk må ut i varig arbeid!

En større andel av personer med muskel- og skjelettplager som faller utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb hvis riktige tiltak og behandling iverksettes til rett tid. Er det mulig å unngå den evige runddansen fra tiltak til tiltak?

Publisert: 2021-06-03 — 17.34 (Oppdatert: 2021-06-03 — 18.10)
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Ann Kristin Bakke

Innlegg: Ann Kristin Bakke, interessepolitisk rådgiver i Norsk revmatikerforbund (NRF)

I ÅR, SOM i alle andre år, har Norsk Revmatikerforbund gitt innspill til statsbudsjett, denne gang for 2022. Blant flere innspill har vi løftet frem behovet for reversering av innstramming for å få forlenget rettighetsytelsen Arbeidsavklaringspenger (AAP) utover tre år og kutt i stønaden til unge AAP-mottakere.

Muskel- og skjelettplager er det som plager flest og koster mest. Rundt regnet står muskel- og skjelettplager for en tredel av det meldte sykefraværet, en tredel av AAP-mottakere og en tredel av uføretrygdede.

Ved å beholde en høyere andel av dem med muskel- og skjelettplager i arbeid, vil det være store penger å spare på trygdebudsjettene. Mange med muskel- og skjelettplager faller utenfor arbeidslivet, og NRF mener at en større andel av personer med muskel- og skjelettplager kunne ha vært i arbeid dersom de riktige tiltakene og behandlingene ble satt i gang til riktig tid.

SENDREKTIGHET. NRF mener det er vesentlig å igangsette en reversering av innstrammingen for å få forlenget AAP over tre år og kutt i stønad til unge AAP-mottakere.

Ved å beholde en høyere andel av dem med muskel- og skjelettplager i arbeid, vil det være store penger å spare på trygdebudsjettene. Utvid tiltakspakken for kronikere!

Det er over to år siden regjeringen strammet inn vilkårene for forlengelse av AAP og forkortet maksimaltiden for mottak av AAP. Resultatene begynner å bli klare: Gjennom Navs sendrektighet straffes brukere, som skyves ut i fattigdom og over på sosialstønad. NRF vil mene at arbeidsevnen ikke øker av å bli fattig, heller tvert imot.

DRÅPE I HAVET. I revidert nasjonalbudsjett 2021 ser vi at det foreslås en økt bevilgning til arbeidsavklaringspenger, men dette er kun for en tidsperiode. Vi kan ikke kalle bevilgningen i revidert statsbudsjett for en gladsak, men en bitte liten dråpe i havet.

For mange revmatikere tar det vesentlig lengre tid enn ett år før riktig diagnose stilles og riktig behandling kan iverksettes. For mange syke mennesker er tre år for kort tid for å få avklart arbeidsevne. Da er det viktig at mulighetene for å få forlenget AAP, ikke er for snever. Tilbudet som gis i dag, verken treffer riktig eller er hensiktsmessig.

REVERSERING, TAKK! For mange unge mottakere av AAP er kuttet i ytelsen som ble innført i 2020, brutal, og NRF ønsker at dette reverseres. Unge med nedsatt arbeidsevne bør ikke straffes for at de er syke og ikke kan delta i arbeidslivet eller ta utdanning som sine jevnaldrende. Lave ytelser vil kunne forverre livssituasjonen. Det virker ikke som om regjeringen erkjenner at personer med kronisk sykdom har store ekstrautgifter knyttet til sykdommer.

Innstrammingen innebærer at unge mennesker på AAP ikke vil ha råd til nødvendige medisiner, behandlinger, og rehabilitering, noe som igjen vil påvirke helsen til brukeren negativt. Norsk revmatikerforbund ber derfor regjeringen om å:

 • Reversere innstrammingen for å få forlenget AAP som ble innført i 2018,
 • reversere kutt i ytelsen til unge AAP-mottakere under 25 år, og
 • reversere kutt i ung ufør tillegget i AAP.

BEDRE TILTAKSPAKKER! NRF vil påpeke at man i inkluderingsdugnaden ikke må glemme dem med kroniske diagnoser, som ofte er «usynlig syke». Sykdommen synes ikke på utsiden, og man kan heller ikke utenpå hvordan formen er.

Mange revmatikere sliter med å bli forstått i møte med helsevesenet, Nav og nærmeste leder på arbeidsplassen. Det er rett og slett vanskelig for friske folk å forstå at folk som ser friske ut, kan leve med kroniske smerter, utmattelse og et varig og varierende sykdomsbilde. Dette er en gruppe mennesker som periodevis kan ha nedsatt arbeidsevne, og som i andre perioder fungere som friske. Norsk Revmatikerforbund ber derfor regjeringen om:

 • at Nav utvider tiltakspakken sin med tiltak tilpasset personer med en kronisk sykdom,
 • at det utformes nye tiltak i samarbeid med brukerorganisasjoner, samt
 • økt bruk av arbeidsrettet rehabilitering og varig og midlertidig lønnstilskudd.

Prioriteringen fra Nav må være å få folk ut i varig arbeid og ikke holde på i en evig runddans fra tiltak til tiltak.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ellen Nergard 11.06.2021 10.40.24

  Overlege

  ‘Tiltak og behandling bør iverksettes i rett tid’. Dette er absolutt riktig. Vi har viten og kompetanse til å forhindre at smerter blir kroniske, men de fleste som har genene som medfører sårbarhet for å utvikle kroniske smerter, blir gående og vente på effektiv behandling helt til de nevropatologiske prossessene for fører til kroniske tilstander har funnet sted. Dette tar opp til 6 måneder, hos noen noe lenger. Dersom et tverrfaglig team med nødvendig kompetanse ble oppretta i de fleste kommuner, kunne mye av de enorme kostnadene - 255 milliarder per år (REMUS-rapporten 2019) bli spart. Jeg brukte en stor del av tida som smertelege/ anestesiolog i Canada til å undervise yngre kolleger om optimale teknikker for å behandle vedvarende smerter. Jeg hadde selv fått lære av dr.Janet Travell og hennes kolleger. Travell’s teknikker var for enkle, effektive, og for billige i det amerikanske ‘for profit’ helsesystemet. Store ryggoperasjoner ga størst avkastning. Travell bør nå gjenoppdages.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!