Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Seksuell trakassering har en nedre grense

Det skal være trygt å være på jobb. Nå gir en fersk dom fra Høyesterett veiledning for hvor den nedre grensen for seksuell trakassering skal gå.

Publisert: 2021-03-27 — 05.02

Frode Solberg

Kronikk: Frode Solberg, sjefadvokat og assisterende direktør i Legeforeningen

NOEN SAKER skaper mer oppmerksomhet enn andre. I arbeidsrettsmiljøet har det i lengre tid vært spenning knyttet til en sak som gjelder seksuell trakassering på arbeidsplassen. Og i desember avsa Høyesterett dom i denne saken.

Avgjørelsen gir en god del veiledning når det gjelder hvor den nedre grense for seksuell trakassering ligger. Det dreier seg her om saker som normalt ikke hadde blitt rammet av straffeloven dersom de aktuelle handlingene hadde skjedd på byen. På arbeidsplassen har alle et eget vern mot ulike former for krenkelser. Det skal være trygt å være på jobb.

UTRYGG PÅ JOBB. Den aktuelle saken dreide seg om en ung, kvinnelig industrimekaniker som mente seg utsatt for seksuell trakassering av kunder. Mens hun satt foroverbøyd, tok en kunde på ryggen hennes – på bar hud under genseren. En annen hendelse var at kunden stakk frem en hånd og lot som han tok henne i skrittet. En annen kunde hadde kilt henne i midjen på arbeidsplassen og klapset henne på baken en gang i en butikk. Det siste skjedde altså ikke på arbeidsplassen.

Arbeidstakeren ble sykmeldt som følge av hendelsene. Hun følte seg utrygg på jobb. Hun sa senere opp sin stilling. Hun saksøkte de to kundene for trakassering og arbeidsgiver for manglende håndtering av situasjonen. Saken mot arbeidsgiveren endte i lagmannsretten.  Arbeidsgiver ble dømt for å ha sviktet i å overholde reglene om å forebygge og forhindre trakassering på arbeidsplassen. Arbeidsgiver anket ikke.

Seksuell trakassering kan dreie seg om alt fra unødvendig berøring og «plukking», til overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk. Trakasseringen kan også være verbal

UØNSKET – OG PLAGSOMT. For de to kundene ble saken brakt inn til Høyesterett. Landets øverste domstol startet med å si noe om de rettslige utgangspunktene: «Det følger av likestillingsloven 2013 § 8 første ledd at trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt». I andre ledd andre punktum er det angitt nærmere hva som menes med seksuell trakassering: «Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer».

Etter ordlyden må det for det første foreligge «seksuell oppmerksomhet», og denne må være «uønsket» fra den som oppmerksomheten rettes mot. Slik jeg leser ordlyden, er disse to vilkårene grunnvilkår for forbudets anvendelsesområde. Videre rammes ikke enhver uønsket seksuell oppmerksomhet; det er et vilkår at oppmerksomheten er «plagsom». I dette ligger etter mitt syn terskelen for forbudets rekkevidde.

Høyesterett konstaterte videre at seksuell trakassering har et videre innhold enn en naturlig forståelse av ordet trakassering, da trakassering leder tanken i retning av bevisste, gjentakende og mer alvorlige handlinger. Det er også slik at både subjektive opplevelser og objektive forhold kan ha betydning for om loven er brutt.

FYSISK – OG VERBALT. Høyesterett refererte deretter forarbeidene om hva som ligger i ordene seksuell karakter: «Seksuell trakassering kan skje gjennom en fysisk handling, som kan dreie seg om alt fra unødvendig berøring og «plukking» til overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk. Seksuell trakassering kan videre skje verbalt, gjennom for eksempel nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv. Andre forhold kan være seksuelle fremstøt, forslag og hentydninger».

Trakasseringen kan også være ikke-verbal, for eksempel ved visning av pornografiske bilder, plystring og kroppsbevegelser som har seksuelle undertoner. Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger plagsom og uønsket oppmerksomhet. Det må påvises at oppmerksomhet er seksuelt betont eller av seksuell karakter.

NEDRE TERSKEL. I praksis betyr dette at omstendighetene rundt handlingene kan få stor betydning. Likartede handlinger kan derfor måtte bedømmes ulikt. Et annet viktig poeng fra dommen er at selv om det er subjektivt hva som er uønsket oppmerksomhet, må den som utøver oppmerksomheten, bli gjort klar over at den er uønsket. Det går derfor en grense mellom seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering.

Som oftest er det nødvendig at det sies i fra, i hvert fall for de mildere former for oppmerksomhet. I de grovere tilfellene er det derimot ikke et vilkår om å si fra. Her blir vurderingen om den som gir oppmerksomhet, burde ha forstått at den var uønsket. Andre omstendigheter kan også spille inn, for eksempel om den ene er overordnet den andre. I slike tilfeller kan det være vanskelig for den underordnede å si fra.

Høyesterett går deretter over til å si noe mer om den nedre terskelen, jamfør ordet plagsom, og fastslår at formålet ikke er avgjørende, så lenge handlingen har en plagsom virkning. Dette kan være individuelt, men det må her også skje en viss objektiv bedømmelse. Det er en helhetsvurdering som skal foretas; opplevelsen av oppmerksomheten og negative konsekvenser (psykisk, fysisk, arbeid) for den krenkede, om handlinger har pågått over tid, sted samt maktforskjeller med mer.

KVINNENORM. Høyesterett siterer også fra forarbeidene, hvor det kommer frem at en kvinnenorm skal legges til grunn, altså hva en alminnelig fornuftig kvinne ville ha oppfattet som plagsomt. Høyesterett mente at det kan være noe uklart hva dette konkret innebærer, men la til grunn at målet er å gi et effektivt vern mot seksuell trakassering.

Etter konkrete vurderinger kom Høyesterett til at kvinnen var utsatt for seksuell trakassering, og hun fikk oppreisningserstatning i det lavere sjikt på 15.000 og 20.000 kroner.

Tilleggsinformasjon: Artikkelforfatteren presiserer at synspunktene i artikkelen er hans egne, og ikke et uttrykk for Legeforeningens standpunkter.

 

Dagens Medisin, fra Jobbhelse-panelet i 06-utgaven

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OMRÅDEGJENNOMGANG AV LEGEMIDLER PÅ BLÅRESEPT

DM Arena The Way Out Of The Pandemic

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!