Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

DELER IKKE INNTRYKKET: – Det er ikke mitt inntrykk at barn og unge er mer alvorlig syke nå enn før. Tvert imot, det er mye mindre rusproblemer i dag, sammenlignet med tiden før koronapandemien, sier Ewa Ness, spesialist i psykiatri ved OUS og leder for Psykiatrisk legevakt.

Foto: Vidar Sandnes

Reagerer på bekymringsmelding fra 245 psykologer: – Hvor har de dette fra?

Barn og unge har «mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien», slår 245 barnepsykologer fast i en kronikk, men har ikke klart å finne entydig statistikk som underbygger bekymringene de viser til i kronikken.

– Jeg blir opprørt, sier Ewa Ness, spesialist i psykiatri, og viser til tall fra Psykiatrisk legevakt som viser at andelen som søker hjelp er uendret fra i fjor til i år. 

Publisert: 2021-03-05 — 14.00
Denne artikkelen er over ett år gammel.
LES OGSÅ
Sa at friske barn blir syke – dette er tallene

Endringslogg: Begrepet "har ikke tall" er fjernet fra ingress og mellomtittel og erstattet med "har ikke klart å finne entydig statistikk". 

«Dette er et varsel! Vi er hundrevis av norske barnepsykologer som er alvorlig bekymret. De mest sårbare barna og ungdommene er i ferd med å bli de største taperne i koronaoppgjøret», kunne vi lese i NRK Ytring 22. februar, i en kronikk signert 245 barnepsykologer. 

«Vi er nå vitne til at friske barn blir syke», skriver psykologene videre, og peker på at barn og unge har «mer alvorlige, omfattende og livstruende psykiske helseplager enn før koronapandemien».

Ewa Ness, spesialist i psykiatri ved Oslo universitetssykehus (OUS) og leder av Psykiatrisk legevakt i Oslo, ble overrakset over utspillet. 

Årsak?

Hun fikk ikke bekymringene fra barnepsykologene til å stemme med den virkeligheten hun selv møter på Norges største psykiatriske legevakt. 

Og bestemte seg for å gå påstandene etter sømmene.  

Det er ingen endring. Faktisk er antallet noe lavere i år enn i fjor.
Ewa Ness, leder Psykiatrisk legevakt

Ingen endring
Ness tilbrakte helga på jobb med å lese gjennom alle journalene til barn og unge som hadde vært i kontakt med Psykiatrisk legevakt i januar og februar 2021. Deretter gjorde hun samme øvelse for januar og februar 2020.

– Det er ingen endring. Faktisk er antallet pasienter noe lavere i år enn i fjor. Hvor har de dette fra?, sier hun til Dagens Medisin.

Nedgangen er på 17 prosent, viser hun til; fra 391 henvendelser i 2020 til 324 henvendelser i 2021.  

Dagens Medisin har sett tallene.

Totalt registrerte Psykiatrisk legevakt 391 konsultasjoner i januar og februar 2020. Av disse var 23 mellom 0 og 18 år og 74 mellom 18 og 25 år. Til sammen utgjør det en andel på 25 prosent barn og unge.

I 2021 registrerte Psykiatrisk legevakt 324 henvendelser i januar og februar 2021. Av disse var 17 mellom 0 og 18 år og 64 mellom 18 og 24 år. Det utgjør også en andel på 25 prosent.

Flest uten diagnose
De fleste under 18 år som har hatt kontakt med Psykiatrisk legevakt, er i kategorien «uspesifisert psykisk problem», det vil si at det ikke var grunnlag for å sette noen diagnose. Men tallene er små: 13 henvendelser i 2020 og åtte i 2021.  

I gruppen 18 og 25 år, dominerte «personlighetsforstyrrelser» i 2020 (14 henvendelser), mens «depresjon» var årsak til flest henvendelser i 2021 (14 henvendelser).

– Det er også interessant i denne sammenhengen å se at ingen under 18 år henvendte seg til oss på grunn av en livskrise i 2021, sammenlignet med tre slike henvendelser i fjor. Nedgangen i antallet kriser er også nær halvert i gruppen 18-24, viser hun til.

Se den fulle oversikten nederst i saken.

Opprørt
– Jeg blir opprørt når disse psykologene kommer med slike utspill uten å ha tall på det. Jeg har også vært i kontakt med andre deler av helsetjenesten, som heller ikke finner evidens for å si at flere barn og unge er mer alvorlig psykisk syke nå enn før, sier hun.

Ness erkjenner at det er vanskelig å måle barn og unges psykiske helse.

– Man bruker mye skjønn. Men det er ikke mitt inntrykk at barn og unge er mer alvorlig syke nå enn før.

– Tvert imot, det er mye mindre rusproblemer i dag, sammenlignet med tiden før koronapandemien. Det er kanskje det mest påfallende, selv om det er snakk om små tall. Denne oppfatningen støttes av allmennlegevakten.

– Jeg mener også at vi som jobber ved psykiatrisk legevakt har et bedre øyeblikksbilde av situasjonen, da pasientene kommer hit akutt, uten henvisning.

– Har ikke klart å finne entydig statistikk
– Når det gjelder tallene fra Psykiatrisk legevakt, er jeg usikker på hvor representative de er for de psykiske helsetjenestene for øvrig. Det er de lokale helseforetakene som har ansvar for øyeblikkelig hjelp i akutte situasjoner på dagtid på hverdager, mens legevakten tar seg av henvendelser på kveld, natt og i helger, sier Per Martin Løken, som er psykologspesialist og talsperson for bekymringsmeldingen fra 245 barnepsykologer i Norge.

– I BUP- ene gjøres det da akuttvurderinger av blant annet psykose og selvmordsrisiko, i tillegg til eventuelt behov for innleggelse, men akuttvurderingene resulterer vanligvis i ordinær henvisning fra for eksempel fastleger, legger han til. 

Per Martin Løken er psykologspesialist og talsperson for bekymringsmeldingen fra 245 barnepsykologer i Norge.

Foto: privat

Løken sier at de foreløpig ikke har klart å finne entydig statistikk som underbygger bekymringen.

– Det var heller ikke intensjonen bak bekymringsmeldingen. Den ble skrevet på bakgrunn av at barnepsykologer i hele Norge, på alle nivåer, opplevde å ha mer å gjøre og sykere pasienter enn tidligere.

– Det er sesongvariasjoner i antall henvisninger hvert år, men i fjor høst opplevde vi en markant økning i belastning på behandlingskapasiteten, etter en reduksjon i fjor vår.

Løken forteller at kronikken ble skrevet etter at flere ledere og andre fagfolk i ulike deler av det psykiske hjelpeapparatet for barn og ungdom hadde varslet om store kapasitetsutfordringer. 

– Da jeg spurte mine kollegaer rundt om i Norge om de opplevde det samme, fikk jeg overveldende respons, noe som munnet ut i kronikken. 

Et generelt problem
Kronikken handler ikke utelukkende om psykiske helseplager for barn og unge under koronapandemien, understreker Løken, selv om det er nettopp dette som brukes som inngang i kronikken.

– Den handler også om et hjelpeapparat som har vært underdimensjonert over lang tid, og som ikke var rigget for krise. Regnestykket går ikke opp når arbeidsbelastningen går opp, mens kapasitet i tjenestene går ned.  

En annen viktig presisering, påpeker han, er at kronikken bygger på erfaringer fra første-, andre- og tredjelinjetjenester, med ulik henvisningspraksis og grunnlag for statistikk.

– Det finnes statistikk for antall henvisninger til BUP, og flere BUP-ledere har meldt om faktisk økning i antall henvisninger til BUP fra høsten 2020, men jeg er usikker på om de gir et godt nok bilde. Vi må kanskje vente til etter pandemien for å få god nok oversikt.

LES OGSÅ
Ekspertgruppe skal se på konsekvenser for psykisk syke under pandemien

– En tydelig trend
Løken tar videre til orde for å bruke andre måleparametre enn antall henvisninger, som for eksempel avslagsprosent, eventuelle forskjeller i antall og typer diagnoser, og andel pasienter med behov for behandling i tredjelinje.

– Som et eksempel henviser jeg i gjennomsnitt kanskje én pasient i året til tredjelinje. Så langt i år har jeg henvist tre pasienter. Jeg jobber hovedsakelig med barn i alderen 7-12 år, og blant ungdommene er trenden enda tydeligere. Dette er selvsagt ikke godt nok grunnlag for statistikk eller analyser (ennå), men vi opplevde situasjonen som såpass alvorlig og akutt, at vi ikke hadde annet valg enn å melde bekymring.

Trykket på den store røde knappen
Løken viser også til en artikkel som oppsummerer resultatene fra koronastudien ved Modum Bad, som viser betydelig økning i depresjon, angst og ensomhet som følge av smitteverntiltak i koronapandemien, og at det er de yngste som strever mest.

Studien er gjort i mars og april 2020 og resultatene baserer seg på svar fra 10.000 personer blant den voksne delen av befolkningen i Norge.

– 245 signaturer var nok til å trykke på den store, røde knappen, og jeg er glad og takknemlig for den oppmerksomheten hjelpeapparatet for barn og unges psykiske helse har fått både i media og fra politikere.

– Jeg håper og tror at vi vil se konkrete tiltak fremover, i form av akutte tiltak for å løse den krisen vi står i akkurat nå, og også mer langsiktig opprusting av tjenestene, sier han og oppsummerer:

– Det jeg ser at vi strever mest med nå, er at det ikke er kapasitet i tredjelinje for de sykeste barna og ungdommene, og at de må vente lenger på adekvat hjelp, mens de må følges opp poliklinisk mens de venter. Det gjelder pasienter med blant annet spiseforstyrrelser, psykoser, selvmordsproblematikk og alvorlige følelsesreguleringsvansker, inkludert fysisk utagering.

– Oppfølging av så syke barn og ungdommer går på bekostning av behandling av de litt mindre syke pasientene, som også har stort behov for helsehjelp. Dette betyr ikke at psykisk syke barn og ungdommer ikke får god helsehjelp i Norge, men at det er nødvendig å øke kapasiteten i tjenestene på alle nivåer for å sikre fortsatt forsvarlig helsehjelp. 

Dette sliter de med
Psykiatrisk legevakt i Oslo, problemstilling, aldersgruppe og tall for januar og februar 2020 og 2021. Oversikten er laget av Ewa Ness, som er leder på Psykiatrisk legevakt, ved å gjennomgå journaler i de respiktive tidsperiodene. 

Problemstilling

2020

0-18 år

2020

18-25 år

2021

0-18 år

2021

18-25 år

Krise

3

11

0

6

Rus

5

11

0

11

Psykose

1

6

2

7

Depresjon

2

8

2

14

Angst, PTSD, OCD

1

6

1

6

Personlighetsforstyrrelse

0

14

4

10

Autisme, psykisk utvikl.hemn.

3

5

2

5

Uspesifisert psykisk problem

8

13

6

5

Totalt

23

74

17

64

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Per Martin Løken 08.03.2021 17.25.09

  Psykologspesialist

  Helse Sør-Øst, hele psykisk helsevern for barn og unge: Økning henvisninger 4,6% 2019-2020, hele økningen siste halvdel av 2020. Økning i spiseforstyrrelser, depresjon, selvskading og selvmordsproblematikk. Større grad av alvorlighet, og høyere symptomtrykk ved henvisning. https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2021/0311/032-2021%20Driftsorienteringer%20fra%20administrerende%20direktør.pdf?fbclid=IwAR2B8OUlgtCinnZ7xuXSQX8STU0N0d0zjDNDyhCHBEzFPvhueQXbxDNuUh4

 • Ranveig Roetterud 08.03.2021 14.26.16

  Cellebiolog

  Jeg ser mange spør hva Ness vet om dette. Jeg tillater meg å spørre hva pensjonerte psykologer som er ute av alle klinisk tjeneste men likevel har signert oppropet, vet om dette? Og er alle medieoppslagene som det lenkes til, kildesjekket?

 • Per Martin Løken 07.03.2021 09.08.48

  Psykologspesialist

  Helse Førde, 3 BUPer: 21% økning i november og desember 2020, 16% økning i januar og februar «Tala gjeld mellom anna unge med spiseforstyrringar og andre alvorlege psykiske lidingar.» «Det har vore så mange tilvisingar i starten på 2021 at dei har måtta prioritere dei mest kritiske. Sakene som er mindre alvorlege, må vente.» Referanse: https://www.firda.no/helse-forde-stor-auke-i-talet-pa-unge-med-spiseforstyrringar/s/5-15-1172577?fbclid=IwAR2SDziWYXIQojQ21iVp66uLZlb2PBSJvbByQaRE2BX-0DC1qEs59ArxAeY&session=9316fba0-2178-4aa8-8e8f-4a9e11ea9eb0&access=granted

 • Per Martin Løken 06.03.2021 21.13.27

  Psykologspesialist

  Norsk pasientregister: Tredobling i antall utsettelser grunnet kapasitetshensyn i psykisk helsevern for barn og unge generelt Referanse: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/X8ovom/hoeie-om-barne-og-ungdomspsykiatri-flere-har-lengre-opphold-paa-akuttenhet Spiseforstyrrelseforeningen: Fire ganger så mange henvendelser, hovedsakelig fra ungdom Referanse: https://www.nrk.no/norge/unge-med-spiseforstyrrelser-under-pandemien_-_-ikke-okonomi-som-blir-det-storste-problemet-fremover.-1.15279412 Muntlig informasjon, uten referanse: ABUP, Ahus: 9% økning fra 2019 til 2020, og over 20% økning i perioden august-desember, sammenlignet med samme periode året før Referanse: Muntlig informasjon

 • Per Martin Løken 06.03.2021 21.11.11

  Psykologspesialist

  Generelt i psykisk helsevern for barn og unge: 7% flere konsultasjoner i 2020 sammenlignet med 2019. Referanse: https://www.vg.no/nyheter/i/qAkdqm/prisen-barna-betaler Helseminister Bent Høie om psykisk helsevern for barn og unge generelt: «Helsedirektoratet melder om flere omfattende saker i psykisk helsevern barn og unge. Flere har lengre opphold på akuttenhet. Det er en mulig økning i spiseproblematikk blant unge jenter og i antall henvisninger med sosial angst og fastlåste skolevegrere.» Referanse: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/X8ovom/hoeie-om-barne-og-ungdomspsykiatri-flere-har-lengre-opphold-paa-akuttenhet Helseminister Bent Høie: «Ventetiden har ikke økt, men det meldes om et økt antall barn og unge med alvorlige psykiske lidelser, økt volum av akuttopphold i psykisk helsevern, og at flere barn og unge har fått diagnoser innenfor psykisk helse hos fastlegene enn i 2019.» Referanse: https://www.vg.no/nyheter/i/qAkdqm/prisen-barna-betaler

 • Per Martin Løken 06.03.2021 21.10.10

  Psykologspesialist

  ABUO, Sykehuset Telemark: Økning i spiseforstyrrelser på 28% Referanse: https://www.ta.no/toffere-for-barn-og-unge-flere-med-psykiske-plager/s/5-50-1113304 Universitetssykehuset Nord-Norge: «Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har de sett en markant økning i antallet henvisninger av ungdom med spiseforstyrrelser, opplyser avdelingsleder Børge Mathiassen ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling til VG. Sengeposten som skal gi tilbud til ungdomsbefolkningen i Nord-Norge med de mest alvorlige spiseforstyrrelsene, har fullt belegg, sier han. – Nå er det venteliste for å få plass. Vi har sett det samme mønstret i poliklinikkene (BUP). Antallet henvisninger relatert til spiseforstyrrelser har økt. Vi vet ikke med sikkerhet hva økningen skyldes, men vi antar også at det kan settes i sammenheng med pandemien.» Referanse: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnLa0g/flere-unge-sliter-psykisk-sykehus-har-iverksatt-kriseplan

 • Per Martin Løken 06.03.2021 21.08.38

  Psykologspesialist

  De siste månedene har andelen unge som sliter med spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker økt markant.» Referanse 1: https://www.vg.no/nyheter/i/qAkdqm/prisen-barna-betaler Referanse 2: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnLa0g/flere-unge-sliter-psykisk-sykehus-har-iverksatt-kriseplan Oslo universitetssykehus, BUP: Økning i spiseforstyrrelser fra 72 pasienter i 2019 til 93 pasienter i 2020 Referanse: https://www.nrk.no/norge/unge-med-spiseforstyrrelser-under-pandemien_-_-ikke-okonomi-som-blir-det-storste-problemet-fremover.-1.15279412 Oslo: Dobling av antall unge med spiseforstyrrelser Referanse: https://www.nrk.no/norge/spiseforstyrrelser_-_-situasjonen-er-ute-av-kontroll-1.15371544 BUP i Vestre Viken: Økning i spiseforstyrrelser fra 92 pasienter i 2019 til 115 pasienter i 2020 Referanse: https://www.nrk.no/norge/unge-med-spiseforstyrrelser-under-pandemien_-_-ikke-okonomi-som-blir-det-storste-problemet-fremover.-1.15279412

 • Per Martin Løken 06.03.2021 21.06.51

  Psykologspesialist

  Flere har etterlyst konkrete tall som underbygger bekymringsmeldingen fra 245 barnepsykologer i Norge. Et raskt nettsøk gir følgende eksempler: St. Olavs hospital, 5 BUPer: 26% økning i perioden august-desember 2020, 14% økning fra 2019 til 2020 Referanse: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnLa0g/flere-unge-sliter-psykisk-sykehus-har-iverksatt-kriseplan BUP ved Sykehuset i Vestfold: 50% økning i antall pasienter med spiseforstyrrelser fra 2019 til 2020 Referanse: https://www.nrk.no/norge/unge-med-spiseforstyrrelser-under-pandemien_-_-ikke-okonomi-som-blir-det-storste-problemet-fremover.-1.15279412 Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus: 10% økning i antall henvisninger Referanse: https://www.vg.no/nyheter/i/qAkdqm/prisen-barna-betaler Klinikk for psykisk helsevern i Bergen, PBU, 7 BUPer: Ca. 20% økning i antall henvisninger «Vanligvis er atferdsproblemer, angst og depresjon de vanligste henvisningsgrunnene til klinikken på Haukeland universitetssykehus.

 • Christina Eliassen 06.03.2021 17.49.59

  Overlege

  Overlege BUP Christina Eliassen Det er muligens en forskjell i hva man ser ved psykiatrisk legevakt i fht hva allmenn leger og spesialist helsetjenesten opplever for jeg kjenner meg litt provosert over behovet fra Næss til å uttale seg, hun representerer en veldig liten del av psykiatrien- har hun hele bildet? Problemet i BUP er, som blir nevnt av Løken, at tjenesten var forstrekt allerede før pandemien og hadde ikke noen bufferkapasitet. Vi løper nå bare fortere og sprer det vi har ut på flere, og det er overbelegg på sengeposterne grunnet for få senger i utgangspunktet. Risikoen for utbrenthet er stor og hvem skal man da hente inn for å fylle oppgaven?

 • Trond Velken 06.03.2021 13.00.42

  Avdelingsoverlege BUPA

  Voksenpsykiater Ewa Ness tillater seg å være opprørt over det fortvilte utspillet fra barnepsykologer over hele landet. Hennes grunnlag for å være opprørt? Bekymringen stemmer ikke med hennes "inntrykk" av hvordan unge har det, noe hun endatil mener å kunne dokumentere ved å vise til at 6(!) færre ungdommer oppsøkte hennes legevakt i en to-måneders periode. Vi mottar daglig flere henvisninger av unge enn hun ser på flere måneder. Alt vi vet har betydning for barns psykiske helse er i opprør. Stadige endringer i skolen, sosial omgang med jevnaldrende, treningsaktivitet, foreldres jobbsituasjon, nyhetsbilde med dramatiske kriseoppslag som gjør barn redde. Hjelpetjenester over hele landet er bekymret, BUPer, kommunale tjenester, hjelpetelefoner og politiet som har rapportert om stor økning i barnevoldssaker. Ved min BUP har vi bl.a. en nesten 50% økning i antallet alvorlige spiseforstyrrelsessaker sammenlignet med 2019. Jeg undrer meg stort over Dagens Medisins redaksjonelle vurdering her

 • Henriette Hustadnes 06.03.2021 12.47.56

  Psykologspesialist

  Vi imøteser veldig gjerne tall fra alle landets helseforetak på antall henvisninger, avslagsprosent ØH-henvendelser, innleggelser, beleggsprosent på sengepost og gjerne C-GAS inn for 2020 og 2021 så langt! Men å bygge en artikkel på at Ewa Ness er opprørt over at hennes inntrykk ikke samsvarer med 245 andre kollegaers inntrykk fremstår som underlig. Inntrykket fra BUPA Akuttenheten i Vestre Viken er basert på uvanlig stort innrykk av pasienter og foresatte, med fra 100% opp 175% belegg på sengepost, hvor alle ivaretas og får helsehjelp. Avdelingssjef i BUPA Vestre Viken har og uttalt seg om tematikken i Budstikka (betalingsmur). https://www.budstikka.no/helse/flere-unge-psykisk-syke-symptombildet-deres-er-mer-alvorlig-enn-tidligere/629410!/ Mvh Henriette Hustadnes, psykologspesialist, BUPA Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Vestre Viken Hf

 • Silje Schevig 06.03.2021 11.29.25

  Psykolog

  Så fordi Ness ikke finner den samme trenden i de små tallene fra tjenesten hun jobber, så har altså 245 psykologer tatt feil?Disse psykologene jobber i ulike tjenester i hele Norge, både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten. De opplever alle det samme. Tall fra Helse Vest viser en økning på 20-25% og mer alvorlige vansker, for eksempel: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/56jbrE/et-oekende-antall-barn-og-unge-lider-av-haaploeshet-depresjon-spisefo?fbclid=IwAR1_Vm4a6cGx4rCo014PDks9u49_T6nWNc2uMqTcRlW_ILQVTh6CSvJS2rw Hvorfor må leger være så opptatt av å diagnostisere barnet? Om barnet selv ikke tilfredsstiller en psykiatrisk diagnose så er det ifølge henne ikke et alvorlig problem? Når reaksjonen til barnet er så alvorlig at legevakten blir kontaktet, så er det da irrelevant om barnet selv tilfredsstiller en diagnose. Om reaksjonene kommer av familiesituasjonen eller andre psykososiale problemer, så mener hun altså at det et er tegn på at tilstanden ikke er alvorlig?

 • Liv Kleve 06.03.2021 09.59.55

  Klinikkdirektør

  Jeg er overrasket over at det her sås tvil om situasjonen ved landets mange klinikker for barn og unge med psykiske problemer på grunnlag av tall fra en såpass begrenset tjeneste. Trenden er allerede belyst og er svært tydelig. I tillegg pågår det aktivt arbeid for å unngå økende antall AML brudd og sikre forsvarlig arbeidssituasjon for ansatte. Det ser altså ikke ut til at trenden avtar med det første.

 • Trude Fixdal 05.03.2021 19.35.56

  Overlege

  Ledere i BUP over hele landet rapporterer om økt antall henvisninger etter pandemiens utbrudd, særlig fra høsten 2020. Økningen varierer noe, men mellom 15 og 30 % rapporteres jevnt over sammenliknet med samme periode foregående år. Helsedirektoratet og Helse - og omsorgsdepartementet overvåker situasjonen nøye. Spesielt stor er økningen i spiseforstyrrelser, flere BUP -virksomheter har måttet øke sin kapasitet på området. Også suicidalitet og psykoseproblematikk øker. Belastningen på døgntjenester, der de sykeste behandles, øker med over 200 % noen steder. Ness viser til et lite antall henvendelser, som ikke representativt for endringen de fleste i spesialisthelsetjenesten opplever. Det er derimot rart at en tjeneste som har lav terskel og høy kompetanse ikke har opplevd større økning, når de fleste andre kommunale lavterskeltjenester opplever økt pågang. Kan hende har psykiatrisk legevakt potensiale til å hjelpe flere barn og unge i en vanskelig tid.

 • Per Martin Løken 05.03.2021 19.35.24

  Psykologspesialist

  Vi viser til tall som allerede er rapportert i media. Et utvalg fra et enkelt nettsøk: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bnLa0g/flere-unge-sliter-psykisk-sykehus-har-iverksatt-kriseplan https://www.vg.no/nyheter/i/qAkdqm/prisen-barna-betaler https://www.ta.no/toffere-for-barn-og-unge-flere-med-psykiske-plager/s/5-50-1113304 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/X8ovom/hoeie-om-barne-og-ungdomspsykiatri-flere-har-lengre-opphold-paa-akuttenhet https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/M3EPbr/mental-helse-har-faatt-en-eksplosjon-av-henvendelser https://www.nrk.no/norge/spiseforstyrrelser_-_-situasjonen-er-ute-av-kontroll-1.15371544 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/dlly8j/slaar-alarm-om-skolebarna https://framtida.no/2020/11/05/mental-helse-ungdom-om-koronakrisa-verste-konsekvensane-er-at-folk-ikkje-orkar-a-leve-lenger

 • Kirsten Resaland 05.03.2021 19.34.48

  Psykologspesialist, klinisk barne- og ungdomspsykologi

  Jeg strever med å forstå at en overlege ved psykiatrisk legevakt ikke har fått med seg at dette ikke har vært året der folk har oppsøkt sykehus i utide. I Dagsnytt 18 ble det bekreftet at tallene er i overensstemmelse med inntrykket vi barnepsykologer sitter med. I tillegg er det avdekket økt forekomst av vold og overgrep mot barn i denne perioden, noe vi vet går ut over deres psykiske helse. Vi som jobber i andrelinjetjenesten, ser at mangelen på struktur, mangelen på sosial stimuli og faste arenaer, går ut over mange av våre pasienter. Helsesykepleiere har vært omdirigert til å drive smittesporing, fritidsklubber har vært stengt. Det er en påfallende bruk av tid og ressurser å gå ut med mistenkeliggjøring av over to hundre oppriktig bekymrede psykologer, i stedet for å stå sammen med oss. Dette var en kronikk, ikke en fagartikkel. Hvis andrelinjen opplever økt trykk, og legevakten ikke gjør det, er det kanskje tid for (og tid til...) å undre seg over dette, for overlegens del?

 • Birgit Aanderaa 05.03.2021 19.32.22

  Foretakstillitsvalgt Norsk psykologforening

  https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/56jbrE/et-oekende-antall-barn-og-unge-lider-av-haaploeshet-depresjon-spisefo?fbclid=IwAR3AIiZJP1DoY1rFDSlJcWseU-7DvWc1rb84KjUzRi4-JsMxoVKhUN1Zp2Y

 • Rune Lauvanger 05.03.2021 18.29.46

  Psykologspesialist

  EN psykiatrisk legevakt i Norge er et veldig smalt erfaringsgrunnlag å imøtegå 245 psykologer landet rundt i ulike offentlige tjenester, i både kommunehelsetjenester og spesialisthelsetjenesten. Hjelpetelefoner og unge selv understøtter bekymringen. Utspillet hennes fremstår litt pussig.

 • Per Martin Løken 05.03.2021 16.40.07

  Psykologspesialist

  Kort kommentar, siden jeg ikke hadde tallene fra psykiatrisk legevakt da jeg uttalte meg til Dagens Medisin: Pasientene i BUP er 0-18 år gamle. Ewa Ness viser til at antall konsultasjoner for denne aldersgruppen er redusert fra 23 til 17 pasienter. Jeg stiller meg undrende til at hun stiller spørsmål ved vår bekymring på bakgrunn av et så lite utvalg, der endringen på langt nær er statistisk signifikant. Hilsen Per Martin Løken, psykologspesialist og talsperson for bekymringsmeldingen

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!