Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Ulik behandling for forskjellige pasienter

For å sikre at behandlingsmangfoldet og pasientenes behov ivaretas, ser vi det som nødvendig at tilskuddsordningen til utdanningene ved de psykodynamiske instituttene opprettholdes – også i årene som kommer.

Publisert: 2021-01-13 — 05.19

Kronikk: Birgit Aanderaa, psykolog og foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved OUS og leder av Oslo-styret i Norsk psykologforening
Nina Haarklou, psykolog i spesialisering i psykoterapi og kandidat ved Norsk psykoanalytisk institutt, Prindsen mottakssenter, Velferdsetaten, Oslo kommune
Jostein Skjelgård, psykologspesialist i rus- og avhengighetspsykologi og fysioterapeut ved Seksjon Ung Gaustad, enhet døgn
Kjersti Kjerschow Lohne, psykologspesialist i nevropsykologi ved Kapellveien habiliteringssenter, Stiftelsen Nordre Aasen
Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist i samfunn- og allmennpsykologi ved Bufetat, Nasjonal enhet for behandlingstiltak (NABE)
Alle på vegne av Oslo-styret i Norsk psykologforening

Birgit Aanderaa

I OKTOBER 2019 la regjeringen frem forslaget til nytt statsbudsjett, hvor det ble foreslått å fase ut tilskuddsordningen for leger og psykologer i videreutdanning ved Norsk psykoanalytisk institutt, Institutt for psykoterapi og Norsk karakteranalytisk institutt. Utfasingen følges opp i forslag til statsbudsjett i 2020.

 Nina Haarklou

Utdanningene ved de psykodynamiske instituttene er krevende personlig og økonomisk, og en kan se for seg at de som ikke har en tilskuddsordning, som dekker cirka 40 prosent av kostnadene, vil få færre søkere. Vi frykter at det på sikt vil ramme det samlede behandlingstilbudet i psykisk helsevern, ved at psykodynamiske behandlingstilnærminger ikke lenger blir et reelt behandlingstilbud for pasientene.

PERSPEKTIVET. Noe som kjennetegner den psykodynamiske tradisjonen, er at terapeuten ses på med samme perspektiv som pasienten, det vil si med egne vansker, som kan lindres. I videreutdanningen er det krav om at terapeuten selv går i terapi, for å bli kjent med egne problemområder. Dette bidrar til å gjøre terapeuten i stand til å stå i krevende terapiforløp over tid. Tid er nødvendig for å arbeide med de relasjonelle utfordringer og underliggende prosesser som antas å skape og vedlikeholde en pasients vansker.

Dette gjenspeiles i de psykodynamiske utdanningene, som krever flere år med veiledning av langvarige terapiforløp, og omfattende teoristudier parallelt.

PSYKOANALYSEN. Hvorfor er det psykodynamiske feltet aktuelt? I tillegg til å prege de psykodynamiske videreutdanningene og behandlingsformene, kommer det psykoanalytiske tankegodset til uttrykk i samtlige behandlingsretninger, som i forståelsen av hvordan sjelelig smerte kan bli fysisk smerte, og i konsepter som overføring, motoverføring og projeksjon.

Men det er ikke bare i behandlingsrommet at psykoanalysen har satt sitt preg. Det er også i dagligtale, i begreper som det ubevisste, freudian slip, motstand og fortrenging. Forståelsen er aktuell i fag som litteratur, filmvitenskap, kunst og kultur, sosiologi og politisk teori. Psykoanalytisk teori har også bidratt i forståelsen av samfunnsaktuelle tema som relasjonenes betydning, selvfølelsesproblematikk og depresjon.

Hvis vi går for fort i forsøket på stadig å forbedre oss, kan vi miste noe verdifullt på veien. Hvis vi ikke også vender blikket bakover og ser de lange linjene, kan vi komme til å kaste barnet ut med badevannet

BEGRENSNINGENE. Psykisk helsevern er i økende grad preget av en hverdag med begrensede rammer og mulighet for god behandling. Vi har pasientgrupper med sammensatte og alvorlige psykiske lidelser, som ikke får et tilstrekkelig tilbud. For å løse dette, og bidra til å opprettholde kvalitet i helsevesenet, kreves en bred og sammensatt kompetanse i behandlingsapparatet, som inkluderer behandlere, veiledere og ledere med grundig psykoterapiutdanning.

Det vil alltid være noen som hevder at både utdanningsløpene og behandlingsforløpene er for økonomisk – og tidsmessig – krevende. Men vi vet at kort tid i behandlingsrommet for noen kan bli lang tid som svingdørspasient. Dette bør tas på alvor, også i tilrettelegging av rammer for fagutøvelsen. Det kan rett og slett vise seg samfunnsøkonomisk lønnsomt i et lengre perspektiv.

TILSKUDDSORDNINGEN. Statsråd Bent Høie (H) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har mål om å skape pasientens helsetjeneste: Dette kommer også til uttrykk i regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–22), «Mestre hele livet», der det oppfordres til å ta i bruk nye og effektive arbeidsmetoder.

Også vi ønsker effektive arbeids-metoder. Vi ønsker å være i bevegelse og utvikling. Men går vi for fort i forsøket på stadig å forbedre oss, kan vi miste noe verdifullt på veien. Hvis vi ikke også vender blikket bakover og ser de lange linjene, kan vi komme til å kaste barnet ut med badevannet. For å unngå dette, og for å sikre at behandlingsmangfoldet og pasientenes behov ivaretas, ser vi det som nødvendig at tilskuddsordningen til utdanningene ved de psykodynamiske instituttene opprettholdes, også i årene som kommer.


Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!