Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Legevakt i distrikt – staten må på banen!

Ansvaret for å løse utfordringene med legevakt, beredskap og bakvakt ligger ikke kun hos legene og kommunene. Dette er nasjonale utfordringer som staten må bidra til å løse – gjennom fleksible og stramme rammer som sikrer et trygt og fleksibelt helsetilbud.

Publisert: 2020-10-28 — 13.42

Kronikk: Anette Fosse, Ph.D. spesialist i allmennmedisin og leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
Martin Bruusgaard Harbitz, fastlege i Lyngen og PhD-stipendiat, NSDM/UiT
Magnus Hjortdahl, allmennlege Ph.D. og forsker ved NSDM
Anders Svensson, kommuneoverlege/fastlege i Bø i Vesterålen og forsker ved NSDM

Anette Fosse


OLA HAR SÅ
vondt i magen at han ikke får sove. Han er 84 år gammel, og han har hele livet bodd i bygda. Han har følt seg dårlig i noen dager, men er ikke typen som løper til legen med det første. Denne gangen tør han ikke se an lenger. Han ringer legevakta.

Martin Bruusgaard Harbitz

Legevakt er en grunnleggende del av primærhelsetjenesten. Over hele landet – hele døgnet –er leger, sykepleiere og ambulansepersonell klar til å ta imot når sykdom eller skader rammer. Uten en velfungerende og kompetent legevakt i rimelig nærhet, bemannet med allmennleger som kan ta seg av det aller meste av akutte og halvakutte helsehendelser, blir helsetilbudet dårlig og sykehusene overbelastet.

TÅLMODIGHETEN ER OVER. Det er bred enighet om at dagens legevaktordning ikke er bærekraftig. Dette har vi visst lenge. Nå har legene mistet tålmodigheten og gått til streik.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) har jobbet med helsetjenester i distrikt i mange år. Vi har opparbeidet forskningsbasert kunnskap om hvilke forhold som hemmer og fremmer stabiliteten blant leger. Streiken kommer ikke som en overraskelse på oss.

I de fleste kommuner i Norge er fastlege og legevaktlege samme person. Fastleger og legevaktleger bruker nærhet, lokalkunnskap og nettverk til å skape gode løsninger nært pasientene, noe som bidrar til kvalitet og smidighet i både hastesaker og komplekse problemstillinger.

TILGENGELIGHET. Legevakt er å være tilgjengelig og kompetent når det står om liv. Legevakt er å kunne undersøke og behandle mindre alvorlige tilstander som ikke kan vente til neste dag, vurdere om det er nødvendig med sykehusinnleggelse, om pasienten kan tas hånd om lokalt, av kommunal akutt døgnplass (KAD), eller reise hjem.

Legevaktarbeid omfatter blant annet hjemmebesøk, samtaler med hjemmesykepleie og pårørende, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), samarbeid med politi og brann, kontakt med lokalsykehus og psykiatritjeneste. Lang vei til sykehus er en tilleggsutfordring som kan kreve både tid og arbeid.

Ola blir undersøkt av legen som er på vakt. Hun er en av fastlegene i bygda. Hun har møtt Ola før og kjenner til familien hans.

STABIL LEGEDEKNING. Hva kjennetegner distriktskommuner med stabil legedekning? De anerkjenner at fastlegene har et bredt ansvar for pasientene både i akutte situasjoner og i langtidsoppfølging, og at legene gjennom dette er viktige og nødvendige for befolkningens sikkerhet. De dimensjonerer opp legetjenesten slik at vaktbelastningen blir håndterlig. De gir rom for fagutvikling, undervisning, forskning og andre aktiviteter som kan gi legene nødvendig påfyll og trivsel.

Det må etableres nasjonale rammer som er fleksible nok til å fungere i hele det mangfoldige Norge, men samtidig stramme nok til å sikre rekruttering, stabilitet og et trygt og forutsigbart helsetilbud til befolkningen

Tid til regelmessig samtrening med sykepleiere, ambulansepersonell og andre gir trygge leger. En fleksibel holdning fra kommunene innbyr til fleksibilitet fra legene, slik at utfordringer kan løses i fellesskap. Dette er viktige strategiske grep for å sikre befolkningen gode legetjenester, og gjenkjennbart i det internasjonalt kunnskapsbaserte rammeverket som NSDM har vært med på å utvikle – Recruit & Retain.

Legevaktlegen er trygg og vant til å ta avgjørelser under usikkerhet. Hun vurderer at det ikke er behov for akutt innleggelse på sykehus denne natten. Men Ola er sliten og hun legger Ola inn på den lokale KAD-avdelingen for observasjon og pleie til dagen etter.

MULIG Å FÅ DET TIL. Norge er et langt land med komplekse utfordringer – én mal passer ikke overalt. Kommunene har utviklet mange ulike modeller for å løse utfordringene med å ha leger tilgjengelig hele døgnet for å ivareta både fastlegetjenesten, legevakten og andre kommunale oppgaver.

 • interkommunalt legevaktsamarbeid,
 • oppbemanning av antall leger (spesielt i kommuner der geografi gjør at vaktsamarbeid med andre kommuner ikke er mulig), og
 • rullerende vikarordninger med faste vikarer som avlaster de lokale legene, nordsjøturnus med mer.

I Brønnøy/Sømna har de for eksempel ansatt legene i fastlønnsstillinger der alt legearbeid inngår, både fastlegearbeid, sykehjem/helsestasjon og legevakt, med ordnet arbeidstid for det hele. Til grunn for tiltakene ligger en erkjennelse av at den samlede arbeidsbelastningen må være akseptabel over tid for å være bærekraftig. Det er altså mulig å få det til.

MÅ PÅ BANEN – NÅ! Felles for alle de ulike løsningene rundt om i landet er at kommunene må bruke ekstra ressurser på legetjenestene. Spesielt rammet er mindre sentrale og mindre folkerike kommuner. Dette viste KS tydelig i sin kartlegging fra 2018. Kommunene bør i større grad enn det som er tilfelle i dag, kompenseres for disse utgiftene.

Ansvaret for å løse utfordringene med legevakt, beredskap og bakvakt ligger ikke kun hos legene og kommunene. Dette er nasjonale utfordringer som staten må bidra til å løse.

Det må etableres nasjonale rammer som er fleksible nok til å fungere i hele det mangfoldige Norge, men samtidig stramme nok til å sikre rekruttering, stabilitet og et trygt og forutsigbart helsetilbud til befolkningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 28.10.2020 18.47.27

  Lege

  Hei, er dette innlegget et argument for en-1-eneste løsning; nasjonale fastlønnsstillinger der alt legearbeid inngår, både fastlegearbeid, sykehjem/helsestasjon og legevakt, med ordnet arbeidstid for det hele? Med andre ord en støtteerklæring til KS' fabulasjoner om å legge ned den nasjonale FLO for å løse legevaktsfloken! Et kostnadsmessig, effektmessig og kvalitesmessig høyst usikkert prosjekt på nasjonalt nivå. 1 stk nåværende normal fastlege (etter Dnlf-standarden) må blant annet erstattes med 1,5 - 2 nye fastleger med lister på snitt 750-800 pasienter. Hva angår kvalitet - dvs. antall spesialister i allmennmedisin - KS/ NSDM i neste omgang har planlagt å sikre med denne illusoriske ny-rekrutteringen er da heller uvisst. Ola's fremtid og skjebne som pasient i mindre sentrale og mindre folkerike kommuner blir naturligvis ditto uviss, eller forestiller det NSDM seg er todelt Norge på de ovennevnte premisser i artikkelen?

 • Sven Richard Haugvik 28.10.2020 20.06.03

  Lege

  P.s. Jevnlig gjør Staten og medløpere styringstabber. Allerede i 1988 vedtok Stortinget en reguleringslov for å beordre leger til Nord Norges legemangelregioner, noe som satt sinnene i kok i Dnlf. Vi vedtok én dags politisk streik, men aksjonen ble åpent boikottet av dissidenter. Ble de ekskludert? Ingen ble i hvert fall beordret. For tiden er vi nå i en helsepolitisk streik med AML og Arbeidsretten som bakteppe. Tre-part samarbeidet består som kjent også av Staten, men Staten og HODs Høie har i sakens anledning valgt å sitte på gjerdet - og det er derfor parallelt spennende å se når disse «partene» evt. finner på å komme ned, og på hvilken måte.

Nyheter fra startsiden

DM ARENA DIGITAL: Makt og Covid-19

DM Arena Digital: Lungekreft & screening

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!