Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bemanning for et bærekraftig akuttsykehus

Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) har vært gjenstand for en rekke tilsynssaker gjennom flere år. For den nye ledelsen i klinikken, og i helseforetaket, har sakene vært benyttet som pådriver for å modernisere prosesser, utvikle prosedyrer og rigge og bemanne sykehuset på en ny måte. Målet er å tiltrekke oss flere helsearbeidere som ønsker vil bidra i vår tenking om nye modeller for å drive mindre akuttsykehus i et større nettverk.

Publisert: 2020-07-20 — 14.11

Øystein Evjen Olsen

Kronikk: Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord

GJENNOM DE SISTE tiårene har Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF) måttet kjempe for sin eksistens. Medarbeidere har stått i et vedvarende trusselbilde om nedleggelse, noe som har ført til stor mental og fysisk slitasje, og problemer med rekruttering på alle plan.

Nedleggelse har stått og falt på økonomiske resultater og kvaliteten på tjenestene. Sykehuset har stått i denne kampen og vist at det har livets rett. Det kunne vise til gode økonomiske resultater og skårer høyt på mange nasjonale kvalitetsindikatorer.

UTFORDINGEN. I dette krysspresset har det likevel vært utfordrende å sette grenser. Dessverre har dette i noen tilfeller ført til kunstig høy aktivitet og i verste fall gått på bekostning av kvaliteten.

Et stortingsflertall slo imidlertid fast at Sørlandet sykehus HF skal ha tre somatiske klinikker med akuttfunksjon; Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Oppgaven da er å skape et sykehus som viser at det kan levere gode og trygge helsetjenester, og samtidig være økonomisk bærekraftig i dette nettverket. Det er dette den nye ledelsen har tatt tak i, og ved god hjelp av både administrerende direktør ved SSHF, direktører i andre klinikker, medarbeidere og tillitsvalgte ved alle de tre somatiske klinikkene, har vi kommet godt i gang med å få dette til.

SNUR NEGATIV TREND. Da jeg overtok som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord 1. april 2019, møtte jeg erfarne og dyktige medarbeidere motivert for å videreføre og utvikle sykehuset. Det var ansatt ny avdelingssjef for kirurgi, og ny administrerende direktør for helseforetaket hadde vært på plass i vel et halvt år. Hun var tydelig på SSF sin viktige rolle som et akuttsykehus i et nettverk av sykehus.

Ny fagdirektør startet i stillingen i februar i år. Dette har gitt oss en mulighet til å se på drift og bemanning med nye øyne, og sammen med enhetsledere, tillitsvalgte og andre sentrale medarbeidere har vi staket ut en kurs vi har tro på og som på sikt skal snu den negative trenden til en god og sunn drift – både for pasienter, medarbeidere og for helseforetaket som helhet.

SUNN UTVIKLING. Allerede for ett år siden kunne Helsetilsynet bekrefte at endringene som til da var satt i gang ved SSF, var riktige steg mot en sunn utvikling av sykehusdriften og kvaliteten på behandlingene. Men vi er ikke fornøyd med det, og fortsetter arbeidet for et bærekraftig akuttsykehus i nettverk. Inntektene må opp, men det skal gjøres ved å investere i kompetanse og faste stillinger og ved å utvikle oss og våre oppgaver i et større felleskap enn oss selv.

Vi må investere i kompetanse for å sikre inntekter og vår plass i sykehusnettverket.

Fra å være opptatt av ensidig uavhengighet skal vi få til å bli gjensidig avhengig av hverandre i dette sykehusfelleskapet. Om vi i foretaket ser pasientgrunnlaget, studenter, utdanningskandidater, forskningsprosjekter og globalt engasjement som en felles ressurs, vil det være oppgaver nok til alle.

BEMANNINGEN. En viktig endring er måten vi ved SSF planlegger bemanningen på og utvikler oss i et felleskap av kolleger og sykehus i nettverket. I dag har vi et så stort press på våre leger at de har liten tid til forskning, undervisning eller faglig oppdatering. Det er ikke bærekraftig. Vi må investere i kompetanse for å sikre inntekter og vår plass i sykehusnettverket. Vi må bryte den negative spiralen for ikke å bli faglig akterutseglet.

Problemer med rekruttering har ført til mye bruk av vikarer. Vikarer er viktige for å få sykehusdrift til å gå rundt. Det gjelder for alle sykehus. Men vi vet at vikarer kommer inn, gjør jobben de skal utføre, og så forsvinner til neste arbeidssted. De investerer ikke der de er, i form av ideer, systematisk forbedringsarbeid, kulturbygging, teamutvikling og kollegial støtte.

FLERE FAST ANSATTE. Dette gjør imidlertid de fast ansatte. Vi skal derfor redusere vikarbruken og erstatte dem med fast ansatte. Økonomiske beregninger vi har utført, viser at en slik dreining også er lønnsom. Endrer vi dagens vikarbruk og erstatter den med faste medarbeidere, gir dette en betydelig økonomisk forbedring. En vinn-vinn for alle parter.

Gjennom etablering av nye faglige stillinger skal vi ruste sykehuset. Vi har nylig lyst ut flere stillinger. Det skal være tydelig for nye og nåværende medarbeidere at de kommer til et sykehus som tar vare på fagutvikling og er et godt sted å være.

Blant disse er to nye stillinger som avdelingsoverlege og assisterende avdelingssjef for avdeling for kirurgiske fag. Vi ønsker inn i lederteamet i avdelingen medarbeidere som er nysgjerrige og motivert for fag og kompetanseutvikling, tjenesteforbedring og utvikling av moderne arbeidsprosesser og kliniske tjenester, sammen med kolleger i hele nettverket av sykehus. Vi trenger videre to overleger i kirurgi og overlege gynekologi. Overlegene i kirurgi og gynekologi skal være med å bygge avdeling for kirurgiske fag i Flekkefjord.

ENGASJEMENT. Med det presset som har vært på avdelingen fra flere hold, trenger vi engasjerte, dedikerte og dyktige fagfolk som ønsker å bidra til å utvikle og forbedre modellen med akuttsykehuset som en integrert del av en større sammenheng og et større nettverk.  

Gjennom disse tiltakene vil sykehuset styrke den delen av driften der vi særlig har vært underbemannet. Det gir rom for å bruke ressurser på kvalitetsarbeid, forskning, utdanning og annen kompetansebygging mot en bærekraftig og økt aktivitet i samarbeid med hele sykehusnettverket.

NETTVERK. Sykehuset i Flekkefjord har en viktig rolle inn i fremtiden og det moderne helsevesenet. Men vi må investere i pasientfornøydhet, pasientsikkerhet - – og glede i arbeid. Dette får vi til ved å videreutvikle kompetanse og fagutvikling, som igjen er avhengig av at vi får til et fellesskap i et større nettverk og får rekruttert dyktige medarbeidere. 

Når vi får dette til, vil inntektene også følge etter. Men aktiviteten skal skje på en sunn og trygg måte og i et nettverk av kolleger ved andre sykehus. Vi vet vi har en «motvind» i rekrutteringen, men vi håper riktige personer blir trigget av å kunne være sentral i bygging av noe nytt som er viktig for befolkningen i Agder. De møter dyktige medarbeidere som er motivert, og som trives, og en foretaksledelse som vil satse. Ikke minst trenger vi fortsatt drahjelp fra fagmiljøene rundt oss og alle som deler visjonen om likeverdige tjenester og trygge spesialisthelsetjenester til hele befolkningen i en region der samhandling står sterkt gjennom tett samarbeid mellom helseforetaket, kommunene og Universitetet i Agder.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!