Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
TRER I KRAFT: Det blir endringer i flere lover og forskrifter over nyttår. Foto: Getty Images

Slik endres lovene på helsefeltet i 2020

Dette er endringene i lover og forskrifter som trer i kraft i 2020.

Publisert: 2019-12-30 — 06.00

Helse- og omsorgsdepartementet melder om følgende endringer på helsefeltet fra  1. januar 2020.

Krav til organisering av kommunal legevaktsordning, ambulansetjeneste og medisinsk nødmeldetjeneste

Den generelle utrykningsplikten for bakvakt for lege som ikke oppfyller kompetansekravene i akuttmedisinforskriften oppheves. Nå skal den enkelte kommune eller den enkelte legevaktordning selv må vurdere om bakvakten skal være tilgjengelig for veiledning ved behov. 

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven

Det lovfestes at de regionale helseforetakene skal sørge for et felles system som tar stilling til hvilke metoder som skal tilbys i spesialisthelsetjenesten. Samtidig lovfestes prioriteringskriteriene, nytte, ressursbruk og alvorlighet.

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven

Ett av dagens pasient- og brukerombud vil få en koordinerende rolle for alle ombudene. De fylkeskommunale tannhelsetjenestene blir innlemmet i pasient- og brukerombudsordningen.

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder helsehjelp i utlandet

En ny bestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven skal gi en bedre oversikt over de ulike ordningene som kan gi grunnlag for utgiftsdekning av helsehjelp i andre EØS-land og i utlandet ellers. Endringen trer i kraft 1. mars 2020. 

Endringer i kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene får plikt til å ha knyttet til seg ergoterapeut og psykolog for å oppfylle sitt sørge for-ansvar. Kommunene får også en lovfestet plikt til å tilby dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.

Endringer i forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten

Private helsetjenesters tilskudd til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) økes. Ordningens risikoklasser endres også, med mål om å oppnå en mer rettferdig kostnadsfordeling mellom helsepersonellgrupper.

Endringer i stønad til tannbehandling

Vilkårene for å få rett til stønad til tannregulering endres. 

Endringer i MSIS-forskriften og SYSVAK-forskriften

Det skal registreres opplysninger om alle vaksinasjoner uten samtykke eller reservasjonsrett i Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Alle prøvesvar skal meldes inn til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 31.12.2019 08.02.12

  Lege

  lovendringene 2020 unnlater kritiske fakta om FLOsystemets elektive opphør i EØSpasientens bevisstløse disfavør poengtert med Pensjonstforbundets Jan Davidsens ubetingede støtte for nå avdøde Per Fugellis den-eneste-faste-lege-i-Det-Norske-helsevesen hvor næringsmodellens fritekstkavalkade «Burlesk» viser at FastLegeOrdningen fortsatt ikke er artsbestemt i 2019 for i året som gikk tildekker ALIS selve FLO-krisen som flyktig melis over HODs sure ansvarsfraskrivelse hvor NPM-folket gledet seg under tiden før norske kommuner klasket til med KSfakturering av fastlegementors veiledning av foreningens AllmennLeger InSpe og LIS1 for sykehusene til Staten(s) reetablerte 3partssamarbeid som knekker FLO i et tariffestet lønnsdiktat 6 måneder etter at Dnlf krevde 500 eller 626 nye ALISer årlig som «et konservativt anslag» og kringkastet det FAKTUM at komplett krisehjelp vil koste milliarder pluss

 • Sven Richard Haugvik 31.12.2019 08.14.06

  Lege

  PHTfloppen Epic KSfakturering og fastlønn som snubeltråder i kalkulatorens tallknusende dom over realinntektens omvendte proporsjonalitet til samhandlingsreformens enveiskjørte oppgaveoverføringer som kan være EØS-stridig mot et av de grunnleggende EU/EØS-rettslige prinsippene PROPORSJONALITETSPRINSIPPET hvis formål er å sikre at de beslutninger som treffes og de tiltak som settes i verk er forholdsmessige størrelser relatert til måloppnåelse i passende balanse mellom mål og virkemiddel fra ministre og avhoppere til Hdir og HOD som fornekter 7årskrisen tross evalueringsrapportenes verifiserte armageddeon

 • Sven Richard Haugvik 31.12.2019 08.25.06

  Lege

  hvor sluttsumspillet viser at 1,5 fastlønnslege kan veksles med 1 proff fastlege hvilket brått øker ALISeskapaden til 939 hvert eneste år inn i evigheten langt utenfor Regjeringens statsbudsjett2020 flertallsbestemte usexy siffer 48 snedig språkvasket for reelle insentiver i en talljonglering som bevisst spiller på invasjons- og undertrykkelsesnarrativet i nøktern NPMretorikk definerende et tydelig og fiendtlig motforhold med ALISformelen som en invers garanti for rekruttering paret med helsefellesskap AKSlet på PHT biasprosjektet; og snipp snapp snute var FLOs faste systemlege «v.01062001-01012013» ute MED knekkpunktUNDERfinansiering UTEN friske midler ved Grått Nytt Årsskifte med visjonært håp for ESApasienten 2020-2024 i EFTA * * * * * https://beta.legeforeningen.no/contentassets/b62048458821490bbf64e3e6bef17296/rapport-2-allmennleger-i-spesialisering-alis-del-2-av-2.pdf

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!