Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Urovekkende fra Riksrevisjonen om utfordringene i jordmortjenesten

For å unngå de alvorlige bemanningsutfordringene i jordmortjenesten, må helseforetakene skape en heltidskultur og beholde jordmødre gjennom å skape gode fagmiljøer. Dessuten må det utvikles strategier og planer for å dekke bemanningsbehovet.

Publisert: 2019-12-05 — 07.05
Denne artikkelen er over tre år gammel.
Hanne Charlotte Schjelderup

Kronikk: Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet Norsk Sykepleierforbund (NSF)

RIKSREVISJONEN HAR publisert en urovekkende rapport etter å ha undersøkt flere av landets helseforetak. Rapporten viser knallrøde tall og betegnes som alvorlig. Kontrollen viser at foretakene har store bemanningsutfordringer – og rapporten fastslår at jordmormangel har innvirkning på kvaliteten på fødselsomsorgen og pasientbehandlingen.

Jordmormangelen er velkjent og et alvorlig problem for pasientsikkerheten, og situasjonen reduserer kvaliteten på fødselsomsorgen. Det er alvorlig at helseforetakene har så store bemanningsutfordringer i jordmortjenesten. Et tilstrekkelig antall jordmødre er viktige for å behandle pasienter og gi gode og trygge helsetjenester, konkluderer Riksrevisjonen i den nye rapporten.

Riksrevisjonen fastslår at 40 prosent av de undersøkte sykehusene har forsøkt å rekruttere jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene – uten hell. I rapporten får helseforetakene kritikk for å være for dårlig på å skape en heltidskultur som gjør det lettere å både beholde ansatte og rekruttere nye.To av tre jordmødre jobber deltid, mens mange ønsker en høyere stillingsprosent.

FOR FÅ UTDANNES. Mangel på bemanning kan få alvorlige konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Her er noen av hovedfunnene i rapporten:

 • I nesten halvparten av enhetene med jordmødre kommer mellom 20 og 50 prosent av dem til å nå pensjonsalder innen fem år.
 • Blant ledere for jordmødre oppgir én av fire at det er vanskelig å rekruttere utenom utdanningsstillinger. Hittil har det ikke vært vanlig å gi jordmødre utdanningsstillinger. Kun én av ti jordmødre i spørreundersøkelsen har fått tilbud om utdanningsstilling.
 • Hver sjette jordmor er over 60 år og må erstattes om få år. Samtidig har det i perioden fra 2014 til 2018 blitt uteksaminert færre jordmødre enn kandidatmålene. Det kan bety at det ikke utdannes nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet.
 • Blant jordmødre jobber to av tre deltid. Mange av dem ønsker en høyere stillingsbrøk. Dette går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.
 • Helseforetakene har ikke nok praksisplasser – og oppretter ikke nok utdanningsstillinger for jordmødre.

SKAP EN HELTIDSKULTUR! Helseforetakene anbefales av Riksrevisjonen til blant annet å skape en heltidskultur, sørge for å beholde ansatte ved å skape gode fagmiljøer, og utvikle strategier og planer for hvordan bemanningsbehovet skal dekkes.

Denne rapporten bekrefter det Jordmorforbundet har påpekt i årevis. Jordmormangelen er en varslet krise og har i flere år vært en av de yrkesgruppene med størst personellmangel i landet. Dette viser tydelig at helseforetakene fortsatt ikke har igangsatt planer for å skaffe seg oversikt over utfordringene og iverksatt tiltak som kan bidra til å løse problemene.

40 prosent av de undersøkte sykehusene har mislyktes i å rekruttere jordmødre, sykepleiere og spesialsykepleiere de siste tre månedene, og både regjeringen og helseforetakene er bakpå. Likevel er fødselstilbudet ikke nevnt i Ny nasjonal helse- og sykehusplan

Det er for store bemanningsutfordringer, som fører til at pasientsikkerheten innen fødselsomsorgen utfordres og sykehusets får redusert evne til å opprettholde forsvarlig drift.

TA GREP, BENT HØIE! Jordmorforbundet mener Riksrevisjonens rapport vitner om at både regjeringen og helseforetakene er bakpå – og at resultatet er alvorlig både for fødende, barselkvinner, nyfødte og ansatte jordmødre. Riksrevisjonen mener at helseforetakene ikke legger godt nok til rette for å rekruttere nok jordmødre. Mange helseforetak har heller ikke planer eller oversikt over behovet for de neste tre–fem årene. Jordmorforbundet mener dette er urovekkende.

I perioden 2014–18 er det uteksaminert færre jordmødre enn behovet tilsier. Dette viser at jordmormangelen ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, på tross av varslene fra Jordmorforbundet. Det utdannet ikke nok jordmødre til å dekke det fremtidige behovet. Jordmorforbundet vil påpeke at innbyggerne skal ha en likeverdig helsetjeneste med et tilgjengelig og trygt fødetilbud over hele landet. Bosted skal ikke bestemme om du får et godt eller dårlig fødetilbud.

Nå må helseminister Bent Høie (H) gi tydeligere signaler til sykehusene om å prioritere fødselsomsorgen tilstrekkelig.

OMSORG PÅ VENT. Kuttbudsjetter og skjulte effektiviseringskrav har ledet til nedbemanning, sommerstenging og nedleggelse av fødetilbud flere steder i landet. Jordmødre er lei av å få beskjed om å løpe fortere. Mangelen på jordmødre merkes tydelig i praksis og har betydning for å beholde kompetente jordmødre i arbeid.

Jordmorforbundets kartlegging viser at over 60 prosent av jordmødrene ved landets fødeklinikker har redusert stillingen sin som følge av for stort arbeidspress på jobb. Flere studieplasser og bedre bemanning på fødeavdelingene er tiltak regjeringen må prioritere snarlig. Jordmorforbundet reagerer på at fødetilbudet – til tross for store utfordringer i fødselsomsorgen – ikke er nevnt i Ny nasjonal helse- og sykehusplan én eneste gang.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!