Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Ett grep løser ikke utfordringene i fastlegetjenesten

Mange ulike tiltak må på plass for å skape en bærekraftig tjeneste i by og bygd.

Publisert: 2019-11-13 — 05.57
Finn Henry Hansen/Svein Steinert

Kronikk: Finn Henry Hansen, spesialrådgiver i Helse Nord RHF
Svein Steinert, prosjektleder i ALIS-Nord, Bodø kommune
Birgit Abelsen, forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin

I HØST FASTSLO en nasjonal evalueringsrapport fra EY (Ernst & Young) at stabiliteten i fastlegekorpset er på vei ned. Etablerte fastleger slutter og unge leger vegrer seg for å bli fastlege i en tid der belastingen på fastlegene har økt. Situasjonen er nå uhåndterbar for mange. Det trengs flere fastleger, tryggere rammer og færre oppgaver.

Utålmodigheten er stor blant fastleger i hele landet, og skuffelse blant mange over at statsbudsjettet for 2020 ikke inneholdt det store løftet. Trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), KS og Legeforeningen arbeider med en nasjonal handlingsplan for fastlegeordningen. Planen er bebudet utpå nyåret, og det er god grunn til å forvente at planen vil danne grunnlag for nasjonale tiltak som merkes, både i vårens reviderte nasjonalbudsjett og kommende års statsbudsjett.

Svein Steinert

KONSEKVENSER I NORD. Som et supplement til de nasjonale utredningene har Helse Nord RHF tatt initiativ til å utrede fastlegetjenesten i Nord-Norge. Dette fordi en svekket fastlegetjeneste potensielt har store negative konsekvenser for spesialisthelsetjenesten, og fordi historisk erfaring tilsier at rekrutteringssvikt til legetjenesten alltid har rammet Nord-Norge hardest.

Under Helse Nord RHFs ledelse har en arbeidsgruppe med medlemmer fra KS Nord-Norge, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, ALIS-Nord, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, fastleger og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i høst lagt fram en rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge. Rapporten inneholder oppdatert og ny informasjon om status og utfordringer for fastlegetjenesten i nord som antas å ha gyldighet også for andre landsdeler. Basert på denne kunnskapen anbefales en rekke ulike tiltak. Helheten i dem er viktig, men noen av tiltakene er større og viktigere enn andre.

NASJONAL OPPTRAPPING. Siden utfordringene i fastlegetjenesten gjelder hele landet, er rapporten tydelig på at det trengs kraftfulle nasjonale tiltak som må virke over tid. Rapporten anbefaler

 • å øke antallet fastleger og at dette skjer i form av en nasjonal flerårig opptrappingsplan.
 • Det foreslås å øke basistilskuddets relative andel av totalfinansieringen – og at det legges til rette for at næringsmodellen fortsatt skal være foretrukket modell i byene, da dette ivaretar produktiviteten på måter som også kommer utkanten til gode.

UTDANNING – OG GEOGRAFI. Spesialistutdanningsløpet må sikres bedre enn i dag. Leger som skal inn i dagens og morgendagens fastlegetjeneste, må utdannes. Det har nylig kommet myndighetskrav om at alle fastleger skal være spesialist i allmennmedisin, eller i utdanning til å bli det. Tiltak som sikrer at det er mulig for fastleger å gjennomføre nødvendig spesialistutdanning i allmennmedisin, må prioriteres høyt. I tillegg til kvalifisert veiledning og oppfølging er det viktig å redusere den økonomiske belastningen og risikoen for fastleger under spesialistutdanning.

Nasjonale tiltak må innrettes slik at de ivaretar geografiske fordelingshensyn

Tiltakene må ivareta geografiske fordelingshensyn. Alle har nytte av fastlegen, uansett hvor i landet de bor. Nasjonale tiltak må derfor innrettes slik at de ivaretar geografiske fordelingshensyn. Forbedringstiltak må tilpasses den betydelige variasjonen i forhold og forutsetninger som foreligger mellom by og land. Helse Nords rapport peker på løsninger som samlet kan sikre og styrke fastlegeordningen på kort og lang sikt i hele Norge.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Fra Dagens Medisin 19/2019, Kronikk og debatt-seksjonen 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 14.11.2019 08.15.46

  Lege

  NORD-NORGE RAPPORTEN 07.09.19 på 100s (136m.vedl) peker mot en fisjon* av FLO; demografisk differensiert strukturending av fastlegeordningen (FLO), geografisk differensiert basistilskudd med/uten knekkpunkt, KS’ kritiske bemerkninger til kommunenes selvpåførte ekstrafinasiering av FLO uten statlig kompensasjon og legemigrasjon. Arbeidsgruppen hadde også to «fastleger». Med utgangspunkt i dokumentasjon av status og drøftelser av mulige forbedringstiltak for Nord-Norge, er det anbefalt i alt 34 enkelttiltak, organisert i 8 temagrupper. Prinsippene for FLO bygger på hovedmodellen privat næringsdrift som dominerer. Situasjonen i Nord-Norge er imidlertid avvikende fra dette nasjonale mønsteret, noe som er godt dokumentert. Arbeidsgruppen erkjenner nødvendigheten av å *modernisere hovedmodellen. En geografisk differensiering av basistilskuddet kan tenkes å redusere den ubalansen i legemarkedet som vil kunne oppstå om de generelle stimulanser for ekspansjon i antall fastleger ble for sterke.

 • Sven Richard Haugvik 14.11.2019 13.13.38

  Lege

  RAPPORTEN har også drøftet «Kommunal legetjeneste kan den ledes?» - egen raport for KS av Agenda Kaupang febr.2016 konstaterer at kommunene i liten grad leder og styrer legetjenesten, og at dette primært skyldes (les: svikt i, og mangel på adekvat) lederkompetanse. 1) For å oppnå bedre styring, foreslås det at den kommunale ledelse skaffer seg bedre verktøy i form av styringsdata, analyser og løpende rapporter om FLO. 2) Dessuten krever styring og ledelse av FLO den forutsetning at fastlegene selv vil bli ledet. 3) Dette krever en kompetanse i norske kommuner som foreløpig ikke finnes i et helhetlig nasjonalt perspektiv. Før dette (1+2+3) er på plass kan neppe KS-anbefalingen om at HOD «bør sørge for at § 29 i fastlegeforskriften, om krav til rapportering av nødvendige data til styrings- og kvalitetsformål», effektueres. Alt med forbehold om den utfordrende effekten av dagens varians innen kommunalt sjølstyre kan bedres med kommunesammenslåingen i Nord fra 87-80 fra 2020. By-og-land?

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!