Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

SKAL IMPLEMENTERE: Helse Sør-Øst direktør Cathrine Lofthus sier de jobber med å få på plass en robust infrastruktur for persontilpasset medisin.

SKAL IMPLEMENTERE: Helse Sør-Øst direktør Cathrine Lofthus sier de jobber med å få på plass en robust infrastruktur for persontilpasset medisin. Foto: Vidar Sandnes

Slik jobber sykehusene med å ta i bruk persontilpasset medisin

– Vi er i gang, sier Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Annons:

RADIUMHOSPITALET (Dagens Medisin): – Norge har alle muligheter til å ligge i forkant: men jeg er helt enig med dem som mener at Norge har sakket akterut, og at vi ikke har klart å være godt nok forberedt på utviklingen innen persontilpasset medisin.

Det sa helseminister Bent Høie under Dagens Medisins fagmøte om persontilpasset medisin på Radiumhospitalet tirsdag. Høie har tidligere gitt oppdrag til de regionale helseforetakene om å få på plass bedre infrastruktur for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og biomarkører. En rekke klinikere har også vært kritiske til at utviklingen går for sent i Norge.  

BER OM DRAHJELP: Bent Høie oppfordret fagfolk til å delta i den offentlige debatten om persontilpasset medisin og behovet for nye registre.
Foto: Vidar Sandnes

– Nå begynner det å skje spennende ting, men det er likevel langt igjen og det er mange vanskelig spørsmål vi ikke har svaret på, sier Høie.

Tre utfordringer må løses
Helseministeren løftet frem tre hovedutfordringer innenfor persontilpasset medisin som må løses fremover:

 • Sikre infrastruktur for persontilpasset medisin i helsetjenesten
 • Tilgjengelighet av data gjennom nye registre
 • Videreutvikle systemet for Nye Metoder for å kunne ta beslutninger opp mot enkeltpasienter, ikke bare grupper av pasienter.

Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, ble utfordret på å fortelle hva det regionale helseforetaket gjør for å følge opp kravene fra Høie.

– Ja, vi er litt sent ute, men det er mye vi kan lære av andre land som har kommet lenger. Og tar vi et krafttak nå, så kan mye skje, sa Lofthus til de om lag 150 fremmøtte.

FULLSATT: Omlag 150 personer deltok på DM Arena om persontilpasset medisin.
Foto: Vidar Sandnes

Forskningsmidler til infrastruktur
Hun viste til at Helse Sør-Øst startet arbeidet med persontilpasset medisin for seks år siden. Denne våren la de frem en plan for infrastruktur for presisjonsdiagnostikk.

– Vi er i gang med å opprette infrastruktur på nivå 1 ved Oslo universitetssykehus, som vi ønsker skal være en regional og nasjonal pådriver. Vi har satt av forskningsmidler til molekylære tester, genpaneler og bruk av biomarkører. Det er først når vi har fått på plass denne infrastrukturen at vi blir interessante for industrien for å få i gang utprøvende studier, sier Lofthus.

Ber om drahjep i debatten
Både Høie og Lofthus inviterte klinikere, industrirepresentanter og andre fagfolk i salen til å bidra i utviklingen av persontilpasset medisin.

– Vi har behov for drahjelp fra dere som kan dette, til å bidra inn i den offentlige debatten, blant annet når det gjelder hvilke registre vi trenger for å ha infrastrukturen for utvikling av persontilpasset medisin. Min store bekymring er at dersom ingen fra fagmiljøet eller pasientorganisasjoner står på, så vil bare de med motforestillinger bli hørt. Og det vil komme motforestillinger som vil dreie seg om personvernbekymringer og fremtidsskrekkscenarioer med omfattende registre, sier Høie.

– Jeg har et optimistisk syn på effekten av persontilpasset medisin og tror det er en del av løsningen for å skape en bærekraftig helsetjeneste. Behandlingen per pasient blir noe dyrere, men vi kan unngå å behandle mange som får mer skade enn nytte, sier helseministeren.

 

Relaterte saker

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 23.10.2019 08.09.27

  Lege

  HOD «BER OM DRAHJELP» = DUGNAD, formidlet av Bent Høie, som oppfordret fagfolk til å delta i den offentlige debatten om persontilpasset medisin. Dugnad er fundert på velvilje og TILLIT fordi det vanligvis ikke bedrer hverken tidsklemma eller den enkelte fastleges økonomiske dillemma. Jeg viser her til de negative incentiver i Normaltariffen og sanksjoner fra HELFO. En av helseministerens tre hovedutfordringer var nyemetoder.no - def; «metodevurdering» = en systematisk vurdering av forskning om effekt og sikkerhet av tiltak for forebygging, diagnostisering, behandling, rehabilitering eller organisering av helsetjenester. En metodevurdering synliggjør også konsekvenser ved beslutninger, ved å vurdere økonomiske, etiske, sosiale, organisatoriske eller juridiske konsekvenser. Det engelske begrepet er Health Technology Assessment (HTA), gjeldende også for EU, som pussig nok ikke nevner DUGNAD.

 • Rolf J. Ledal 23.10.2019 09.35.47

  Generalsekretær

  Bent Høie navnet ikke bare dere, men også oss i pasientforeningene. For en stor gruppe hjernesvulstrammede er det ingen behandling som har annet enn palliativ effekt. Vi trenger å få nye medikamenter og metoder som gir levetidsforlengelse, livskvalitet og forhåpentligvis også kurativ effekt. Vi er med på en dugnad og brukerstemmen vil være tydelig, når vi får lov til å være med på laget.

 • Sven Richard Haugvik 23.10.2019 12.52.03

  Lege

  Definsjonen på «metodevurdering» indikerer klart at FLO også må være med underveis. Alternativet er at Høie fullfører avviklingen. I Meld. St. 28 (2014–2015) Legemiddelmeldingen, står at alle trender tyder på fortsatt vekst i utvikling og bruk av persontilpasset behandling. Også primærhelsetjenesten bør involveres i denne utviklingen. Strategien 2017-2021 skal bidra til likeverdige tjenester med høy kvalitet. Paradokset er det ikke følger noen særskilt økonomisk satsing med strategien, noe Hdir mener må «finansieres gjennom ordinære budsjettprosesser». For FLO innebærer dette tiltakene må spilles inn i normaltariffprosessen (2021). P4-medisin er lansert for å beskrive EUs utvikling, hvor P’ene står for «predictive, preventive, personalized, and participatory», ikke så ulikt FLOs KOPF. Overgangsfasen 2017-21 mellom PerMed (ledet til agendaen «SRIA») og oppstarten av ERA-net skal samsvare med HTA-strategien for Europa. I Norge har vi IS-2446 fra Hdir uten konkrete handlingsplaner!

Nyheter fra startsiden

Organdonasjons-striden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!