Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ÅTTE JA, ETT NEI: Bildet viser Beslutningsforum samlet i september. Fra venstre assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk, Lars Vorland, Cathrine Lofthus, Slørdahl, Inger Mette Milstad, Knut Hartvigsen, Herlof Nilssen. Arkivfoto: Lasse Moe

Grønt lys for fem nye kreftlegemidler

Ni metoder stod på sakslisten til Beslutningsforum. Bare ett legemiddel fikk nei.

Publisert: 2019-10-21 — 10.52

Beslutningsforum bestemte mandag at legemiddelet Enzalutamid (Xtandi) ikke kan tas i bruk til pasienter med kastrasjonsresistent ikke-metastatisk prostatakreft.

– Vi sier nei på grunn av at dokumentasjonen ikke er god nok, sier Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt og leder av Beslutningsforum.

Derimot vedtok Beslutningsforum å innføre gentesten Prosigna i behandlingen av brystkreft.

Beslutningsforum sa også ja til syv legemidler, fem av dem kreftlegemidler. Her er hele listen:

 • Ribosiklib (Kisqali) i kombinasjon med aromatasehemmer eller fulvestrant til første- og andrelinjebehandling av HR-positiv, HER2-negativ lokalavansert, metastatisk brystkreft.
 • Palbociklib (Ibrance) i kombinasjon med fulvestrant til behandling av HR-positiv, HER2-negativ metastatisk brystkreft som har progrediert etter endokrin behandling

 • Trientin tetrahydroklorid (Cuprior) til behandling av Wilsons sykdom hos pasienter i alder fem år eller eldre som ikke tåler behandling med D-penicillamin

 • Midostaurin (Rydapt) til behandling av FLT3-mutert akutt myelogen leukemi (AML)

 • Midostaurin (Rydapt) til behandling av fremskreden systemisk mastocytose

 • Brigatinib (Alunbrig) til behandling av ALK positive pasienter med avansert ikke småcellet lungekreft (NSCLC) tidligere behandlet med krizotinib

 • Durvalumab (Imfinzi) til behandling av lokalavansert, inoperabel ikke-småcellet lungekreft
Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!