Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Vi støtter ikke systematisk behandling av pasientgrupper utenfor godkjent indikasjon, kun for å spare penger, sier Line Walen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien.

– Vi støtter ikke systematisk behandling av pasientgrupper utenfor godkjent indikasjon, kun for å spare penger, sier Line Walen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien. Foto: Per Corneliussen

LMI ber HOD stoppe økonomisk motivert bruk av off label

Legemiddelindustrien (LMI) ber Helse- og omsorgsdepartementet om å stoppe bruken av off label-behandling for MS-pasienter, og å følge «legemiddelpolitiske mål».

Dagens Medisin skrev nylig at Roche har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om et møte, på grunn av det de mener er mulig lovbrudd på europeisk rett, etter en juridisk rapport fra advokatselskapet Bull & CO, om bruken av off label-medikamenter innenfor MS-behandling i Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter å ha mottatt brevet, men har ikke gitt ytterligere kommentarer i saken, enda.


– Kun for å spare
LMI refererer til brevet fra Legemiddelselskapet Roche, i sin nylige henvendelse til HOD og viser til de samme juridiske avveiningene som Roche viser til i sitt brev, om at praksisen med det som kan se ut som økonomisk motivert off label-forskrivning, bryter med «legemiddeldirektivet».

Helseøkonomisk seniorrådgiver Line Walen i Legemiddelindustrien uttaler til Dagens Medisin at de støtter behandling utenfor godkjent indikasjon for enkeltpasienter av medisinske grunner.

– Medisinsk dokumentasjon, sammen med klinisk skjønn, bør være grunnlaget for all behandling. Vi støtter imidlertid ikke systematisk behandling av pasientgrupper utenfor godkjent indikasjon, kun for å spare penger. Vi mener at slik legemiddelbruk utfordrer flere aspekter, både de legemiddelpolitiske målene, rett forvaltning, lovreguleringen for legemidler og premissene i Systemet for nye metoder.

Legemiddelpolitiske mål
Industriforeningen tydeliggjør at de ikke støtter systematisk off label-behandling utenfor godkjent indikasjon kun for å spare penger, og viser til at dette utfordrer legepolitiske mål, om å:

–      Sikre god kvalitet ved behandling med legemidler

–      Legemidler skal ha lavest mulig pris

–      Gi likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler

–      Det skal legges til rette for forskning og innovasjon

«Systematisk legemiddelbruk utenfor godkjent indikasjon utfordrer imidlertid alle de tre første målene. Det kan se ut til at det kun er målet om lavest mulig pris ved slik legemiddelbruk Beslutningsforum har forsøkt å nå i denne saken», skriver LMI i brevet.

Tilsidesetter systemet
«Etter vår mening kan ikke norske myndigheter generelt og systematisk tilsidesette legemiddellovgivningens alminnelige system for å sikre gode og trygge legemidler kun for å spare penger. Vi vil understreke at vi har respekt for de prioriteringsoppgaver Nye metoder er satt til å forvalte, men vi mener at systemet her går ut over sitt mandat».

LMI oppfordrer HOD i brevet til å snakke med Sykeshusinnkjøp, for å oppheve unntaket på gruppenivå som ble vedtatt av fagdirektørene i 2018 for å gi MS-pasienter rituksimab.

De ber også om at Beslutningsforum sitt vedtatte prinsipp om at manglende indikasjon ikke i seg selv er til hinder for innføring av metoder, oppheves – og at LIS-anbefalinger ikke skal inneholde legemidler som ikke har godkjent indikasjon.

– Ber ikke om instruksjon
– Høie har jo sagt at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ. Mener dere at HOD fortsatt kan instruere Beslutningsforum til det dere ber om, som for eksempel å skrote unntaket for å bruke rituksimab på gruppenivå?

– Vi har i denne saken bedt Helsedepartementet om å ta opp enkelte momenter i sin dialog med de regionale helseforetakene. Vi har altså ikke bedt departementet om å instruere foretakene, men vi ønsker naturligvis at en dialog mellom partene kan føre til at våre ønsker etterkommes. Vi mener dette er viktig for å ta vare på pasientenes muligheter for god og sikker behandling, rask tilgang, og at pasienter og leger skal få et utvalg av behandlinger å velge mellom, også i fremtiden, uttaler Walen i LMI.

Har mottatt brev
Helse- og omsorgsdepartementet opplyser til Dagens Medisin at de har mottatt brevet fra LMI:

– Vi har mottatt brevet fra LMI og vil nå gå gjennom innholdet på vanlig måte. Ut over det har jeg foreløpig ingen kommentar, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

Dagens Medisin har også spurt departementet om de kan instruere Beslutningsforum til å gjøre det LMI foreslår i brevet ?, ettersom Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) nettopp uttalte at Beslutningsforum ikke er et offentlig organ.

Departementet svarer at det er mulig å instruere helseforetakene, men at de vil være forsiktige med det, i en e-post:

«Staten kan styre de regionale helseforetakene, og dermed i prinsippet også virksomheten i Beslutningsforum, gjennom foretaksmøte eller i oppdragsdokument . Dersom denne myndigheten benyttes for hyppig vil det kunne bidra til å viske ut rolle – og ansvarsfordelingen mellom eier og foretakets ledelse, og dermed bryte med lovens ordning.»

– Ville undergravd systemet
Selv om det er anledning til å utøve myndighet ovenfor helseforetakene, skriver departementet at de ikke vil gå inn i enkeltsaker.

«I systemet for nye metoder tas det stilling til en stor mengde nye metoder. Departementet har verken nødvendig fagekspertise eller kapasitet til å håndtere den kontinuerlige strømmen av metoder som bør vurderes i systemet. Departement vil heller ikke kunne se valg av behandlingsmetoder i systemet opp mot all annen pasientbehandling eller andre oppgaver som foregår i tjenesten hvor ansvaret for å fatte beslutninger er lagt til de regionale helseforetakene. Dette kan for eksempel dreie seg om løpende beslutninger om fordeling av budsjettrammer, opprettelse av utdanningsstillinger eller investeringer i nye bygg. Departementet mener derfor det ville undergravet systemet dersom man skulle gå inn i enkeltsaker som ligger til behandling i systemet for nye metoder. Det ville også kunne utfordret hensynet til likebehandling og likeverdig tilgang til nye metoder», heter det i svaret fra departementet.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!