Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Hvorfor gikk det så galt?

De som styrer, må erkjenne at fastlegen har en spesiell rolle i kommunens helsetjeneste – så fremt vi skal opprettholde de ambisiøse målene i fastlegeordningen om personlig kontinuitet og koordinering.

Publisert: 2018-09-01 — 10.16

Kronikk: Øystein Hetlevik, fastlege ved Bønes legesenter i Bergen, spesialist allmenn- og samfunnsmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB)

DET HAR I sommer vært fokus på stor arbeidsbelastning for fastleger. En årsak til krisen er at myndighetene ikke har fulgt opp grunnleggende ideer. En lege i primærhelsetjenesten som følger personer over tid, gjennom ulike sykdomsforløp og livsfaser – og har en koordinerende rolle i forhold til andre deler av helsetjenesten – gir bedre helse, mer effektiv bruk av ressurser og økt fornøydhet hos pasientene.

Denne kunnskapen om personlig kontinuitet var viktig da fastlegeordningen ble utviklet og er fortsatt gyldig.

Det kan synes paradoksalt at helsetjenesten blir bedre ved en slik modell, sammenlignet med en shopping-modell der pasientene bruker spesialiserte tjenester etter behov, men slik er det altså.

RESSURSBRUKEN. Når fastlegene ble tillagt en slik rolle, burde de vært sentrale når helsetjenesten i kommunene skulle styrkes, men prioriteringer de siste årene tyder på at myndighetene raskt mistet troen på hele dette «prosjektet».

I tiden omkring innføring av fastlegeordningen ble mye ansvar for psykisk helse overført til kommunene. Fastlegene er den instansen i kommunene som jobber mest med psykisk helse – målt i antall pasienter og antall kontakter. Reformen ga økt ansvar for dem. Kommunene fikk store ressurser og etablerte egne avdelinger for psykiske helse. Dette har kommet personer med psykisk helseproblemer til gode, men det har blitt en spesialtjeneste; kontakten med fastlegene er variabel. Det var misnøye med at fastleger ikke tok nok ansvar i denne reformen, men minimalt med ressurser ble brukt for å styrke fastlegene.

Les også: Maktapparatets språk

SAMHANDLINGSREFORMEN. Neste store endring var Samhandlingsreformen. Fastlegene er de viktigste behandlere og kontinuitetsbærere for pasienter med kronisk sykdom. En styrking av fastlegetilbudet i denne reformen ville ha vært i tråd med fastlegeordningens idé, men løsningen ble sykdomsspesifikke team, organisert som egne tiltak. Det kom ikke ressurser til fastlegene, som tok merarbeidet likevel.

Det ser ut til å være en tråd i dette: Skal kommunenes helsetjeneste styrkes, er tiltaket en ny tjeneste. Har de som styrer ikke tro på fastlegene som faglig ressurs?

PRIMÆRHELSEMELDINGEN. I primærhelsemeldingen i 2015 kunne vi skimte en videreføring av ideen i fastlegeordningen. Det var underlig at meldingen ikke så behov å øke kapasitet i fastlegetilbudet, etter flere store reformer uten styrkning. De skulle «avlastes» ved å knytte sykepleiere til legekontorene, i primærhelseteam. Sees fortsatt ikke fastlegene som faglig ressurs med utviklingsmuligheter?

Det ser nå ut til å være politisk enighet om behov for flere fastleger. Manglende forståelse av dette i primærhelsemeldingen var en alvorlig glipp fordi en prioritering av fastlegene da kunne ha forhindret krisen i fastlegeordningen.

TVERRFAGLIGHET. Primærhelsetjenestens styrke er tverrfaglighet. Selv om de fleste kontakter hos fastlegen ikke gir behov for noe tverrfaglig tiltak, kan fastlegen selvsagt ikke fikse alt. Fastlegene må i enda større grad jobbe tverrfaglig i fremtiden. Den positive effekten av personlig kontinuitet kan også oppnås i små pasientnære team, ved at noen få leger deler ansvaret for pasientene, og om en sykepleier blir del av behandlingsteam.

Slikt teamarbeid kan utvides dersom fagpersoner innen psykisk helse og «trygghetssykepleiere»som utfører forebyggende arbeid blant eldre, knyttes til fastlegers populasjoner. Og psykologene i kommunene kan knyttes til legekontorene, og slik senke terskler inn til et slikt tilbud og gi utvikling av kunnskap over profesjonsgrenser.

ERKJENNELSE. Skal vi opprettholde de ambisiøse målene i fastlegeordningen om personlig kontinuitet og koordinering, må de som styrer erkjenne at fastlegen har en spesiell rolle i kommunens helsetjeneste. En slik erkjennelse har ikke vært tydelig de siste årene.

Ved neste forslag om store reformer eller ny liten deltjeneste må de som styrer, spørre seg om dette fører til uheldig fragmentering eller om det tjener helheten? Vil det føre til merarbeid for fastlegene? Kan fastlegene tilføres ressurser og løse dette – med positive effekter av personlig kontinuitet som en bonus?

EN BOKHOLDER? Dersom kommunens helsetjeneste fragmenteres videre og fastlegen ender som en koordinator for en innboks med notater om tjenester utført av andre, en bokholder for medisinlister og en attestskriver, er det ikke «personlig kontinuitet».

Fastlegene har økt arbeidsinnsatsen betydelig for å oppfylle målene med fastlegeordningen på tross av manglende prioritering. De skulle være verd å satse på som en faglig ressurs i en videre utvikling av en kunnskapsbasert primærhelsetjeneste.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 14/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • God og mett 03.09.2018 13.02.01

  Denne såkalte "personlige kontinuiteten" fungerer bare for noen. For andre kan kan en slik "metode" føre helt galt av sted. Spesielt dersom den "personlige" fastlegen mangler "personlig" kunnskap om hva som er det riktige behandlingsforløp. Og har noen regnet på hva en slik "personlig kontinuitet" koster, for ikke å si hva det da koster, dersom det bærer helt galt av sted...

 • Lege nr 100 03.09.2018 14.46.15

  Något oklar kommentar men du førsøker sannolik førmedla missnøje. Varfør inte gøra alla glad och byta fastlege?

 • God og mett 03.09.2018 15.28.17

  Jo, det har jeg jo selvfølgelig gjort. Hvis ikke, hadde jeg ikke vært her, i dag...

 • Nina 03.09.2018 18.34.19

  God og mett: det er jo faktisk det som er fastlegeordningend styrke, at du kan fritt velge deg en annen inntil x 2 per kalenderår. Problemet nå er mangelen på leger og mange vikarer som ikke gir reell valgmulighet mange steder... Som kronisk syk er det beste med fastlegen at jeg selv bestemmer hvor lenge relasjonen vår varer (han kan ikke «avslutte meg»), og jeg kan bytte dersom vi ikke funker. Sånn er det ikke i spes.helsetjenesten.

 • Sykehuslege 01.09.2018 23.53.46

  Det et rart at så mange ikke forstår hvor hvor viktig insidensen av sykdommer i populasjonen er for den medisinske vurderingen. Vi sykehusspesialistet behandler en populasjon som er selekter av fastlegene og har derfor et helt annet sykdomspanorama enn dere. Jeg er oopgitt over det jeg oppfatter som urimlig kritikk av forsinket diagnostikk. Et symptom eller sykdomstegn har ulik prediktiv verdi i allmenpraksis enn i spesialistheletjenesten. Det burde være opplagt at med generelle symptomer er du best tjent med en vurdering fra en generalist. Kostbare, bestrålende og av og til invasive undersøkelser er mere sansynlige dersom du utredes i spesialisthelsetjenesten. Den diagnostiske presisjonenblir trolig elendig uten allmennlegeseleksjon. Dersom jeg eller mine opplever et generelt symptom, så oppsøker jeg fastlegen. Synd at myndighetene ikke innser hvor verdifull kompetanse dere har.

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 01.09.2018 14.18.33

  Godt presentert, Hetlevik. Og Bent Høie var usedvanlig velstudert på akkurat FLOs opprinnelse i 2012: «I forarbeidene til fastlegeordningen heter det at «Den mest kritiske faktoren er tilstrekkelig tilgang på leger til primærlegetjenesten generelt»(3).» Høies manifestreferanse (3) anbefales lest nøye da dette forteller om en av de absolutt best funderte reformer i norsk helsevesen, som eksempel til etterlevelse for toppledelsen for fremtidens FLO-arkitektur: Ot.prp. nr. 99 (1998–99). Om lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i visse andre lover (fastlegeordningen). www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/otprp/19981999/otprp-nr-99–1998–99-.html?id=160124 Det registreres en pussig hukommelsessvikt i HOD(et) hos statsråden i dag

Nyheter fra startsiden

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN AVVIKLET

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!