Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
INVITERER TIL SAMARBEID: Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng vil ha legene med på dugnad for å redusere sykefravær og forebygge at unge med psykiske lidelser unødig blir en del av fremtidens uførestatistikk.

– Jeg oppfordrer legene til å løfte blikket – og ikke bare tenke på å gjøre pasienten frisk

Arbeids- og velferdsdirektøren vil ha legene med på et kraftfullt løft og tettere samarbeid for å redusere sykefravær og forebygge uførhet.

Publisert: 2018-08-31 — 12.44

– Arbeid er helse, og det er faktisk sånn at det for mange er lettere å bli frisk hvis du er i arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til Dagens Medisin.

Hun inviterer en samlet helsetjeneste, og ikke minst fastlegene, til en kraftfull innsats for at flere skal stå i jobb mens de er syke – og dermed også hindre at de unødig blir en del av fremtidens uførestatistikk.

Ulike kulturer

– Det er noen kulturforskjeller mellom oss i Nav og helsetjenesten. Jeg oppfordrer legene til å løfte blikket og ikke bare tenke på å gjøre pasienten frisk. De må også ha med seg at mennesker skal ha mulighet til å leve gode liv hvor de er inkludert i arbeids- og samfunnsliv, selv om de har helseplager, sier Vågeng.

Hennes poeng er at legene, oftere enn i dag, må spørre pasientene om hva de kan få til selv om de har helseplager, snarere enn å spørre hva de ikke kan få til – som utgangspunkt for sykmelding.

Vågeng er ikke på noen måte på krigsstien overfor helsetjenesten eller fastlegene. Snarere tvert imot.

– Vi er på rett vei og har mange eksempler på konstruktivt samarbeid med gode resultater. Men skal vi lykkes med å få flere i arbeid, må vi ha helsetjenesten med oss i større grad enn i dag, sier Vågeng. Hun vet at arbeid gir helse og at det er fullt mulig å kombinere behandling med deltakelse i arbeidslivet.

Psykiske lidelser bekymrer

Det som bekymrer Vågeng aller mest, er unge med psykiske lidelser. Bekymringene bygger på statistikk:

 •  Nye tall fra utdanningsdirektoratet viser at flere fullfører videregående skole nå enn tidligere, men det er fortsatt mange som faller fra. Det siste året har andelen som fullfører innen fem år økt med 1,5 prosentpoeng og er nå 75 prosent.
 •  70 prosent av unge under 30 år på arbeidsavklaringspenger (AAP) har en psykisk lidelse.
 •  I underkant av 17.000 unge er på uføretrygd. Psykiske lidelser er den viktigste årsaken.
 •  Antall varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006.
 •  Analyser fra Nav tyder på at andelen av trygdemottakere med psykiske lidelser vil øke i årene fremover.

– Vi vet ikke hvorfor det er mer psykiske helseplager blant unge nå enn før, men vi ser alvorlige konsekvenser av dette. Hvordan vi tar tak i det, er avgjørende for hele deres fremtidige liv.

Nav-direktøren vet at det er mulig å snu den bekymringsfulle trenden.

– Mennesker med psykiske helseplager som både får oppfølging av helsetjenesten, og fra oss i Nav mens vedkommende er i jobb, lykkes oftere med å bli i arbeid enn dem som ikke får et samlet tilbud. Det er en metodikk vi nå bruker mye i tett samarbeid med helsetjenesten i ulike kommuner. Metoden må brukes mer, konkluderer Vågeng.

Samfunnsoppdraget må løses
– Samfunnsoppdraget må løses – vi må få flere i jobb fordi det ikke er bærekraftig over tid at det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, sier Vågeng. Målet er å redusere sykefraværet og hindre at flere faller ut av arbeidslivet for godt.

– Lykkes vi ikke med dette nå, får det store konsekvenser først og fremst for den enkelte, men også for arbeidslivet – og for samfunnet i stort, sier Vågeng. 536.000 årsverk gikk tapt i 2017 på grunn av helseproblemer. I første kvartal i 2018 var sykefraværet i Norge på 6.5 prosent.

– Når vi vet at jo lenger du er borte fra jobb, desto mindre er sjansen for at du kommer tilbake til jobb, så viser det til fulle hvor viktig det er med tidlig og tett oppfølging.

 

Etterlyser styringssignaler
Vågeng er klar på at også Nav må gjøre mer enn i dag. Like klar er hun på at tydelige styringssignaler fra flere departement mot underliggende etater og kommuner må til. Det handler blant annet om helse, oppvekst, utdanning og arbeidsliv.

– Vi må jobbe mer tverrsektorielt. Da er felles, tydelige og målbare krav fra politisk ledelse på tvers av sektorer avgjørende.

Hun understreker at legene verken er, eller skal være, eksperter på arbeidsliv, tilrettelegging og muligheter.

– Vi i Nav må bli flinkere til å informere om hvilke virkemidler vi har. Samarbeid er nøkkelen, fastslår Nav-direktøren.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Fastlege Sven Richard Haugvik 09.09.2018 09.31.18

  De nye AKU-tallene/Eurostat viser voldsomt mye høyere sykefravær i Norge enn andre land. Da er det rett å si at Norge har verdens høyeste og mest stabile sykefravær - i 17 år. Samme nivå siden 2001 betyr at Fastlegeordningen (FLO) generelt forvalter strenge sykmeldingsrutiner, tross massiv økning av andre arbeidsoppgaver. FLO dokumenterer VOLDSOM samfunnsbevisst arbeidsmoral og stabil sakkyndig NAV-jobb. Bakteppet: Sykefraværet vokste fra ultimo 90-tallet og inn i 2000. IA-avtalen* ble inngått i 2.kv.2001, hvor en av målsettingene var å få sykefraværet ned med 20%. Nivået på sykefraværet er rettlinjet rundt 7,6% som i 2001 (7,5), falt til 6,4% i år. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 9,5->10% og IA-avtalens mål om 20% reduksjon (=5,6%) er ikke nådd. Avstanden til dette ikke-evidensbaserte politiske påfunnet plager åpenbart NAV-sjefen, som ikke innrømmer IAs* /3-part-Intensjonsavtalens dobbeltmoral. Vågengs «OECDsamarbeid» om hva sakkyndige i FLO bør gjøre mindre av, kan være feil

 • Sabine Sass 05.09.2018 00.08.52

  Et "ikke A4barn" i dagens barnehage får allerede en diagnose for å utløse midler til logoped, spesialpedagog, assistent o.s.v. Et barn som ikke greier å sitte en hel dag stille og oppmerksom på rumpa si hele sin barndoms- og ungdomstid får en diagnose, også for å få ekstra midler på plass. Alt for mange av dem har fått en stempel som fører til en særbehandling i hele utdanningsløp. De blir ansett som syke. Isteden for å presse dem med spesialped.tiltak, tålmodighet og oppmuntring til å nå utdanningsmålet, blir de fra tidlig i livet sykeliggjort av samfunnet. Tenk på alle de dyktige arbeidende mennesker i eldre generasjoner som har ADHD, Asperger, dysleksi, dyskalkuli, Tourettes etc. Men de ble bare ansett som litt sær, ikke som syk. Samfunnet som bare blir styret av økonomi, lønnsomhet, tall og effektivitet i kombinasjon med velferds-statens trygdemuligheter har ført til sykefraværet i Norge. Dr. Google medvirker i stor grad. Å oppfordre legene å løfte blikket er ikke løsningen.

 • Magnussen, Tove S 02.09.2018 18.53.39

  Vi må få opp selvtilliten til folket. Alt for mange ruser seg og får store bivirkninger. Forebyggende helse, idrett, kultur og åpenhet om følelser må være et startpunkt. Febrilske tilstander i skolen gjør stressnivået høyt. Kunnskap, medmenneskelighet og empati må vise vei. Varslere skal ikke bli ofre. Tillitsapparatet har for liten effekt i arbeidslivet. Økonomi styrer for ofte avgjørelsene til fordel for menneskene ? Pårørende vil prioriteres/lyttes til. De kjenner hverdagen på kroppen.

 • MAY ELI 02.09.2018 12.54.04

  Vet vi ikke hvorfor det fortsatt er så mange unge som ikke fullfører videregående og kommer seg ut i jobb. Er Det sant ???? Det er flaut ...

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 01.09.2018 18.36.28

  Vågeng utfordrer, mens LEGEFORENINGEN (Dnlf) varsler at det er flere oppgaver kommunen/NAV må påregne at fastlegene blir nødt til å nedprioritere: - attestarbeid og erklæringer, deltagelse i samarbeidsorganer og andre prosjekter med kommunen. Deltagelse i dialogmøter, ansvarsgruppe- og tverrfaglige møter må i større grad skje på legens kontor el.pr.telefon. NAV på sin side er bedt om å bli strengere. Byråkratene skal avlastes med selvbetjening! Det går frem av det årlige tildelingsbrevet fra departementet til NAV med klar beskjed om at «aktivitetskravene og kravene til mobilitet skal praktiseres konsekvent og strengt». Arbeidsministerens «ordre» til NAV: - Flere i arbeid og færre på trygd, flere med nedsatt arbeidsevne skal over i arbeid, Navere <30 år på helserelaterte ytelser skal reduseres. Tre grupper skal prioriteres ekstra: Navere <30 år, langtidsNavere og innvandrere fra land utenfor EØS. FLO vil så langt som mulig ivareta KJERNEOPPGAVER overfor pasientene sine, sa Dnlf.

 • Kritikk tilbake 01.09.2018 11.31.14

  Jeg har jobbet i psykiatrien, og opplever at en stor del av arbeidskapasiteten kastes bort på administrative oppgaver, også i forbindelse med NAV. En bedre arbeidsfordeling mellom NAV og helsevesenet der helsevesenet får mer tid til pasientene ville vært et godt utgangspunkt for et samarbeid som ikke går på bekostning av tid til pasienten.

 • Sykehuslege 31.08.2018 22.40.30

  Hvor skal den politiske ansvarsfraskrivelsen ende?

 • NAV byråkrati 31.08.2018 21.57.09

  Nav ansatte har et høyt sykefravær hva gjør arbeidsgiver med det. Nav har ikke mestret eller forstått samfunnsoppdraget sitt. Skylder på andre, men svikter selv med sitt enorme korps av byråkratiske saksbehandlere. Har noen sett pasientenes brev/vedtak fra NAV, det er til å få panikk av.

 • lege 31.08.2018 21.47.51

  Med et slikt kunnskapsnivå om dagens status i helsevesenet er det ikke rart NAV sliter.

 • Lege nr 100 31.08.2018 21.18.55

  Inget nytt, vi får hær serverad «gammal vin från nya flasker» vi leger visst detta før flera år sedan. Det ær som sagt ett politisk spørsmål men ingen vill røra problemet pga elektorala risken. Så længe NAV medarbetare førsøker lætta sin egen arbetspress genom att kræva diagnoser i stællet før att løsa ikke medisinska orsaker før arbetsfrånvaro, blir det ikke någon førændring. HØR på leger, ikke press de.

 • Nav gå i dere selv 31.08.2018 19.58.19

  At sykefraværet er høyt, mennesker faller ut av A4 samfunnet, mestrer ikke livet, er et politisk stort samfunnsproblem. NAV er en tjeneste for de ressurssterke, de får rask saksbehandling og hjelp. Takk for legene som ser pasienten. NAV er blind. De som desv faller utenfor og lever på sosialhjelp i flere 10 år bør man heller spørre seg hva NAV bidrar med, opprettholdelse av utenforskap og skam. NAV svikter de svakeste syke og mennesker som ikke har høyt funksjonsnivå. NAV må heller gå i seg selv. Det virker jo ikke det dere er satt til å gjøre, men NAV fortsetter i samme byråkratiske spor. Klientene og de syke er problemet. NAV er blind.

 • Asbjørn Ernø 31.08.2018 17.05.17

  Jeg jobber hver eneste dag med å gjøre folk så friske som mulig, hver dag for at folk skal få et så meningsfullt og vitalt liv som mulig, og hver dag med at de skal kunne jobbe det de kan, nettopp fordi jeg vet at arbeid gir mening og vitalitet. Samtidig må jeg også ha med meg, for de som ikke kan, eller klarer, å jobbe, at de utmerket kan ha et meningsfullt og vitalt liv likevel. Det du sier her, vet vi alle sammen, allerede. Men det er grense for hvor mange møter, utredninger, samtaler osv man kan og ikke minst bør ha. Mange kvernes gjennom en kostbar mølle pga NAVs krav om henvisninger og utredninger uten at det hjelper det grann. Mange som er uføre eller sykemeldte her i Norge ville gått som arbeidsledige i andre land. De ville havnet på en annen statistikk, fått mindre utbetalt, og levd et vanskeligere liv. Her er det spørsmål om hva vi som samfunn vil. Og det er politikk. Kun karensdager og redusert utbetaling gir dokumentert redusert sykefravær. Hvis vi vil det.

 • Lege 02.09.2018 11.08.37

  Dette er så sant. Å legge ansvaret for å få ned sykefraværet over på legene er i beste fall naivt. Sykefraværet i Norge er en konsekvens av de gode velferdsordningene vi har. Hvis vi ikke har råd til å opprettholde disse i fremtiden må det gjøres noe med det politisk.

 • Fastlege 31.08.2018 16.23.24

  Byråkrater ansetter byråkrater og så videre. Ikke alle kan jobbe i NAV, eller leve av NAV. Noen må skape verdier også, som i primærnæringene. Legens oppgave er diagnostikk og behandling av sykdom. Legg ned NAV og senk skattene, så MÅ folk bidra til tross for sykdom. Alle har «rett til en diagnose» i dagens samfunn, og medikaliseringen spiller på lag med sosialdemokratene. Det er i noen tilfeller at sykdom medfører tap av arbeidsevne, så disse bør ivaretas videre, og NAV prioriterer heldigvis noen ganger disse for ytelser. Disse må skjermes videre. Nesten alle kan imidlertid jobbe til tross for sykdom. Det gjør jo de mange. Det er lite forskjeller mellom de som møter og de som blir hjemme. Man kan ha vondt eller andre plager enten man er hjemme eller på jobb. Men hvis det ikke lønner seg økonomisk for de som har sykdom med milde eller moderate plager å være på jobb, og jobben er lite meningsfylt, kan det føles veldig greit å melde pass, med stempel fra sitt personlige gissel, fastlegen.

 • Sutle rundt 31.08.2018 17.05.01

  Tror nok at det er mange offentlige ansatte også på nav som det hadde vært mer bærekraftig og ha på trygd en og la de sutle rund og og heve høye lønninger ,staten kunne sikkert spart milliarder her.

 • Fastlege1 31.08.2018 15.34.22

  Jeg tenker at min jobb som fastlege nettopp er å gjøre pasient frisk. Arbeidsgiver og NAV kan holde folk i arbeid.

 • Lege 31.08.2018 13.24.32

  Kan ikke helt forstå hvordan en fastlege på et legekontor langt unna arbeidsplassen/skolen er hovedløsningen på dette... Det er vel heller arbeidsgivere, skole og Nav som må jobbe mer med tilrettelegging??? Som lege er vårt hovedfokus akkurat å gjøre pasienten så frisk som mulig, så får NAV, skole og arbeidsgiver ta resten av jobben!

 • 62 pluss 31.08.2018 13.14.56

  Nå er det ikke embetsmenne som skal avgjøre hva som er bærekraftig eller ikke i dette tilfelle Nav direktøren. Hun bør tenke på alle sine ansatte på 62 pluss som går nå av fordi de ikke orker og være med på omorganisringen ved samenslåingene som nå skal foregå i Nav.Her bør Nav sette inn tiltak slik at de som blir 62 er med videre ellers så er ikke nav ansatte bærekraftig for landet på sikt.Nav har vel et høyt sykefravær på over 12% som heller ikke er bærekraftig og flere NAV avd.rund om i landet hadde ikke gått rund om ikke det var langtidssykmeldinger.

 • fastlege 31.08.2018 12.49.01

  Fastlegene jobber allerede 56 timer pr uke i gjennomsnitt. Å da skulle løfte blikket for å bruke mere tid på sykemeldte er et vakkert ønske, men like realsitisk som å tro på julenissen. Ta heller en telefon til Høie for å få en løsning på dette.

Nyheter fra startsiden

Konflikt mellom KS og Legeforeningen

DM Arena digital post EASD - følg arrangementet her!

STATSBUDSJETTET 2021

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

DM ARENA DIGITAL: Post ACTRIMS / ECTRIMS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!