Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

BRØT LOVEN: I fjor skrev Dagens Medisin at 21 kvinner fikk operert bort bryst/eggstokker unødig. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har gransket saken, og konkludert med at Oslo universitetssykehus har brutt flere lover.

BRØT LOVEN: I fjor skrev Dagens Medisin at 21 kvinner fikk operert bort bryst/eggstokker unødig. Fylkeslegen i Oslo og Akershus har gransket saken, og konkludert med at Oslo universitetssykehus har brutt flere lover.

Fylkeslegen: OUS brøt forsvarlighetskravet og informerte ikke kvinnene slik loven krever

– Oslo universitetssykehus sin gjennomføring av de aktuelle gentestene var ikke medisinsk forsvarlig, konkluderer fylkeslegen. Men de feilaktige operasjonen får ingen konsekvenser for sykehuset.

Annons:

Det er konklusjonen etter at Fylkeslegen i Oslo og Akershus har gransket saken der 21 kvinner fikk operert bort bryst og – eller eggstokker på feilaktig grunnlag.

Årsaken er at sykehuset feiltolket et gen, som de mente var såkalt sannsynlig sykdomsgivende. (Se forklaring lengre ned i saken). 

Kvinnene ble informert om dette, og fikk deretter operert bort bryst eller eggstokker, eller begge deler.

Men i august 2014 ble det oppdaget at avdelingens tidligere prøvesvar var feilaktige, og som en konsekvens av dette har de friske kvinnene fått utført forebyggende operasjoner.

Brøt flere lover
Nå finner Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Oslo universitetssykehus har brutt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjensteloven § 2-2

De finner også at de berørte pasientene ikke har blitt informert i henhold til spesialisthelsetjenesteloven §3-11, jf.pasient- og brukerrettighetsloven § 3-2.

Det var i februar i fjor at Dagens Medisin fortalte at kvinnene, som fikk operert bort brystene, eggstokkene eller begge deler, ved OUS mellom 2002 og 2014, egentlig ikke skulle blitt operert.

– Urovekkende at OUS «glemte» å varsle
Oslo universitetssykehus varslet ikke Helsetilsynet om de feilaktige operasjonene, før i februar 2017 -  til tross for at feiltolkningen ble oppdaget allerede i august 2014.

Dette reagerer fylkeslege Jan Petter Odden også på i rapporten som nå foreligger:

– Det er urovekkende at denne oppdagelsen ikke har blitt rapportert videre og at avdelingen: glemte å tenke på at dette var en sak avdelings- og klinikkledelse burde informeres om (fylkeslegens utheving, journ anm. )

Sitatet er ifølge fylkeslegen hentet fra OUS’ egen uttalelse.

Leder Dag Undlien ved Avdeling for medisinsk genetikk ved OUS beklaget saken,  og kalte den «en glipp». 

Fagfolk reagerte sterkt på hendelsen, og særlig det at saken ble omtalt som en glipp.

Les mer: – Friske kvinner har blitt påført sykdom

Dag Undlien sier til Dagens Medisin at han ennå ikke har fått lest rapporten, og at han derfor ikke kan uttale seg mandag. 

Rapporten er datert 22 mai, og fra fylkeslegen opplyses det at den ble sendt OUS i forrige uke.

Informerte ikke kvinne - hun fikk fjernet bryster

Da feiltolkingen ble oppdaget, ble alle pasientene som hadde planlagt forebyggende operasjoner kontaktet og informert om at det var usikkerhet rundt denne genvarianten, ifølge rapporten.

44 pasienter som har fått påvist genvarianten, samt familiemedlemmer der det er blitt vurdert at reklassifiseringen av varianten vil ha betydning for deres oppfølging eller  utredning, informert i september 2015.

Men sykehuset hadde ikke informert alle:

For  en pasient som i 2010 fikk fjernet eggstokkene, fikk fjernet brystene ved et annet helseforetak i 2015, men OUS informerte henne ikke fordi hun allerede var operert.

I granskingen av saken, har den danske professoren Uffe Birk Jensen, professor i medisinsk genetikk, vurdert saken og utarbeidet en sakkyndigrapport.

Birk Jensen, som også er overlege ved Klinisk Genetisk Avdeling ved Aarhus Universitetshospital, ga OUS krass kritikk i sin granskingsrapport.

Han trakk særlig fram de omfattende konsekvensene dette har fått for kvinnene.

Klassifiseringen av hvor stor risikoen er for at en bestemt genvariant er sykdomsgivende, er delt i fem:

 • Klasse 1,2 og 3 er henholdsvis «sikre normalvarianter», «sannsynlige normalvarianter» og «variant av usikker betydning». Å få påvist en av disse vil ikke gi noen konsekvenser i form av behandling eller operasjon.

 • Klasse 4 og 5 er varianter hvor man mener det er overveiende sannsynlig, eller helt sikkert at varianten er sykdomsgivende, det vil si at personen har en betydelig øket risiko for å få kreft.  

Det er på bakgrunn av genvariant klassifisert som usikker – klasse 3 – at OUS valgte å gi råd til kvinnene om å la seg operere. En slik klasse 3-variant gir altså ikke noen sikre holdepunkter for om personen vil få kreft.

– God vurdering
Seksjonsoverlege Gunnar Houge ved Haukeland
universitetssjukehus sendte i fjor en bekymringsmelding om saken.

Han sier til Dagens Medisin at han synes Fylkesmannen har gjort en grundig og god vurdering.

– Og jeg er glad for at tiltak er truffet for å unngå at dette kan skje igjen.

Han understreker at han ikke har satt seg grundig inn i rapporten ennå.

Får ingen konsekvenser for OUS
Fylkeslege Jan Petter Odden skriver avslutningsvis i rapporten:

«Etter en gjennomgang av avdelingens avviksrapportering slik den er fremstilt og dokumentert i OUS sin uttalelse, finner ikke Fylkesmannen grunnlag for å følge opp avdelingens oppfølging av avvik videre. Dette også på bakgrunn av at hendelsen ligger såpass tilbake i tid.»

Og videre vises det til endringene i praksis ved avdelingen som er gjennomført ved OUS i etterkant av saken, som fylkeslegen anser, i likhet med den sakkyndige, for å være tilstrekkelige.

– Fylkeslegen har derfor kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å videre oppfølging av tilsynssaken.

Får erstatning
Da saken ble kjent, gikk Kreftforeningens Anne Lise Ryel ut og lovte alle de berørte kvinnen som ønsket det, gratis rettshjelp for å forfølge saken. Flere kvinner tok kontakt, og noen av dem har allerede fått erstatning.

 Startet omfattende gentesting
Som Dagens Medisin tidligere har omtalt startet OUS i 2014 en mer omfattende gentesting av kvinner med bryst- og eggstokkreft - på tross av helsemyndighetenes råd. Denne gentestingen ga sykehuset inntekter på rundt 116 millioner kroner fra det offentlige, i 2014.

 

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!