Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Prosedyretrening og kurs skal ivaretas

Trening i praktiske ferdigheter er svært viktig for å oppnå læringsmålene og bli en god spesialist. Dette skal ikke avvikles, men tvert imot videreføres og styrkes i den nye spesialistutdanningen for leger.

Publisert: 2018-03-05 — 10.44
Denne artikkelen er over tre år gammel.

Kronikk: Heidi Stien, prosjektleder i Helsedirektoratet
Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet
Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet

DEBATTEN SOM HAR oppstått om prosedyrelister i den nye spesialistutdanningen, er altså ikke en debatt om hvorvidt det skal være prosedyrekrav eller ikke, den handler om hvor prosedyrelistene skal defineres.

Spesialitetskomiteene har hatt en nøkkelrolle i utarbeidelsen av forslag til læringsmål, læringsaktiviteter og vurderingsformer i den nye spesialistutdanningen. Helsedirektoratet har nå sendt nær 4900 læringsmål til forskriftsfesting, og direktoratet har i det alt vesentlige tatt komiteenes forslag til følge.

TYDELIGGJØRING. Forskriftsfesting av læringsmålene skal sikre konkretisering og tydeliggjøring av hva en spesialist skal kunne, ikke hva man har gjort, eller hvor man har vært. Gjennomføring av kurs og trening på prosedyrer er viktige læringsaktiviteter som skal bidra til at læringsmålene oppnås.

Spesialistforskriften ble vedtatt i desember 2016. Det er et grunnleggende prinsipp i forskriften at det er læringsmål som skal forskriftsfestes.

Detaljerte krav til volumtrening på prosedyrer må ivaretas på annen måte, for å kunne endres og tilpasses den raske medisinske og teknologiske utviklingen. Dette vil bli ivaretatt og det er ingen tvil eller uenighet om at praktisk mengdetrening er viktig for å bli en god spesialist. Helsedirektoratet har derfor hatt en åpen og tett dialog med spesialitetskomiteene og RHF-prosjektet gjennom hele prosessen for å finne gode løsninger.

IVARETAS GODT. Vi mener ordningen slik den foreligger nå, vil ivareta dette på en god måte:

• Direktoratet vil benytte muligheten som forskriften gir til å anbefale læringsaktiviteter, inkludert prosedyrer og kurs. Anbefalinger fra Helsedirektoratet er normerende, og kravene vil også bli synliggjort i det digitale systemet som skal følge leger i spesialisering (LIS) gjennom hele spesialistutdanningsløpet.

• Det utgis også en utdypende forklaring til læringsmålene som, sammen med anbefalte læringsaktiviteter, vil tydeliggjøre både for utdanningskandidatene, veileder og godkjenner hvilke prosedyrekrav som må oppfylles før man kan vurdere et læringsmål som oppnådd.

• De regionale helseforetakene har bekreftet at «dagens obligatoriske kurs og prosedyrelister vil bli ivaretatt i ny modell i LIS-utdanningen». Dette gir en ytterligere trygghet for at nivået vil opprettholdes.

• Helsedirektoratet vil gjennom en egen veileder i vurdering komme med konkrete anbefalinger om vurderingsmetoder som skal understøtte kompetansevurderingen.

• Et digitalt system gir mulighet for oppfølging av LIS, dokumentasjon av veiledning, utdanningsvirksomheter, godkjenning og dokumentasjon av læringsmål og læringsaktiviteter på et helt annet nivå enn tidligere.

GOD KVALITET. Spesialistforskriften med rundskriv beskriver tydelig hvordan utdanningsvirksomhetene skal innrette seg for å gi LIS en god utdanning, hvilket ansvar ledere har overfor LIS, krav til jevnlig veiledning og supervisjon samt krav til å bli godkjent utdanningsvirksomhet.

Alt dette bygger opp under et system som skal sikre god kvalitet og samtidig ivareta behovet for en smidig gjennomføring av utdanningsløpet.

Helsedirektoratet vil også følge med på helheten og kvaliteten i utdanningen. Direktoratet vil følge nøye med på utviklingen og hvordan foretakene følger opp.

SAMMEN OM EN GOD START. Helsedirektoratet er imponert over den store innsatsen og engasjementet som er nedlagt av våre samarbeidspartnere i denne prosessen. Vi vil rette en spesiell takk til Legeforeningens spesialitetskomiteer, som har lagt ned et betydelig arbeid i å utarbeide gode læringsmål med tilhørende forslag til læringsaktiviteter og vurderingsformer. Vi tror at en ny og modernisert spesialistutdanning vil bidra til at legenes kompetanse kan møte fremtidens behov, samtidig som spesialitetskomiteenes bidrag sikrer kontinuitet i den faglige kvaliteten.

Vi håper på godt samarbeid med Legeforeningen videre og håper vi sammen kan ha fokus på hvilke muligheter som finnes i den nye ordningen. Samtidig ønsker vi å bidra til at helseforetakene skal lykkes i planleggingen og tilretteleggingen frem til mars 2019 slik at LIS får en god start. Tillit mellom alle aktørene som skal bidra, er en forutsetning for å få til dette.

Helsedirektoratet ser frem til å fortsette samarbeidet videre, inkludert samarbeid om kvalitetsoppfølging av utdanningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Øvrige referanser:
Spesialistforskriften her:
Rundskriv om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger
Fra Dagens Medisin 2. mars 2017:

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ortoped 07.03.2018 08.17.05

  Og den detaljen med at hele systemet med gruppe 1 tjeneste forsvinner glitrer med sitt fravær i tilsvaret her. Dette er jo enda svakere enn det dere sendte ut på høring. Å fjerne gruppe 1-tjeneste vil være en betydelig kvalitetssvekkelse av utdannelsen. Dessuten, kunne dere i det minste ikke lagt til linjene: "Skal ha gjennomført obligatoriske kurs etter liste fra Hdir" "Skal ha gjennomført et minimum av antall prosedyrer etter liste fra Hdir" På den måten kan dere både ha friheten til å endre på det uten at det forskriftfestes i tall, men at det i det minste forplikter helseforetaket til å måtte sørge for at det gis tilstrekkelig anledning til å kunne oppnå disse målene.

 • Kristin Fagereng 05.03.2018 14.15.33

  Hei! På HDir sitt LIS2/3-seminar på Gardermoen spurte jeg deg, Randi, hva slags mekanisme som skulle sikre at HFene skulle følge rundskrivet om normative læringsaktiviteter og kurs. Siden de ikke er forskriftsfestet åpnes det jo opp for egen tolkning. Dersom fagmiljøet eller LIS skulle være uenige med HFet i tolkningen, hva skjer videre da? Du sa da at dere jobbet med å få på plass et system for å fange opp og behandle dette på en god måte. Jeg kan ikke se at dere beskriver noe slikt i denne kronikken utover at dere skal "følge med" og at dere håper på "tillit mellom partene". Kan du gi noe mer konkret utover dette? Mvh Kristin Fagereng, FTV YLF, Stavanger.

 • Følge med og tillit mellom partene 05.03.2018 20.52.40

  Håper du får konkrete svar på dine relevante spørsmål.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!