Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vranglære ved OUS?

Verdens helseorganisasjons internasjonale klassifikasjonssystem tillater ikke at leger, etter eget forgodtbefinnende, klassifiserer en tilstand som en psykisk lidelse – så fremt sykdomskriteriene for ME er tilfredsstilt.

Publisert: 2017-10-04 — 14.46 (Oppdatert: 2017-10-04 — 15.16)
Denne artikkelen er over fem år gammel.

Innlegg: Nina E. Steinkopf, ME-pasient

I ANLEDNING AV verdensdagen for psykisk helse den 9. oktober 2017 arrangerer Oslo Universitetssykehus (OUS) fagseminaret Somatoforme lidelser – en kunnskapsoppdatering for klinikere. Blant temaene er hypokondri og ME. ME er hovedtema under betegnelsen medisinsk uforklarlige plager og symptomer (MUPS).

MUPS er en uformell samlebetegnelse og en dysfunksjonell medisinsk teori.

ME ER IKKE MUPS. ME er verken uforklart eller uforklarlig. ME er en beskrevet distinkt klinisk entitet som har vært registrert som en nevrologisk sykdom (G93.3) siden 1969.

I henhold til WHOs internasjonale klassifikasjonssystem er det ikke tillatt å klassifisere en sykdom i mer enn én kategori. Norske helsemyndigheter har sluttet seg til klassifikasjonssystemet, noe som juridisk binder norske leger og helsemyndigheter til å følge dette systemet. Systemet tillater ikke at leger etter eget forgodtbefinnende klassifiserer tilstanden som en psykisk lidelse så fremt sykdomskriteriene for ME er tilfredsstilt.

Les mer her: Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MUPS

KLASSIFISERING. Canada-kriteriene (2003), som gjelder her i Norge, krever blant annet at psykiske plager utelukkes før diagnosen kan stilles.

Det kan ikke være i noens interesse at helsepersonell klassifiserer sykdommer etter sin egen personlige oppfatning. En slik praksis kan føre til feil i utredning, diagnostikk og behandling. I tillegg vil det føre til uriktige opplysninger i medisinske registre, skape et skjevt bilde av prevalens og gjør det vanskelige å tolke resultater av forskning.

VRANGLÆRE. Ved fagseminaret på OUS formidles vranglære av psykiatere og andre som ikke ser forskjell på depresjon og ME. ME-pasientene er en pasientgruppe som legene, i mangel på kunnskap, har overlatt til psykiatrien. Psykiatrien har en sykdomsforståelse og årsaksforklaring som pasientene ikke kjenner seg igjen i, og hvis forskrevne behandling med gradert trening og kognitiv terapi gjør pasientene sykere.

ME-pasienter forsøkes plassert i samme gruppe som simulanter og somatisører av en gruppe leger og psykologer med holdninger som er basert på mistro til pasientens uttrykte smerter og opplevelse av sykdommen. Myter blir spredd av psykiatere som fokuserer på pasientens adferd, som tolker deres fortvilelse over sykdommen som et uttrykk for «vondt i livet» og bruker pasientenes frustrasjon over å ikke få hjelp, som et bevis for at sykdommen sitter i hodet, og ikke i blodet.

Les mer: Legers praktiske kunnskaper om Medisinsk Uforklarte Plager og Sykdommer (MUPS) av Erik Fossan Rasmussen.

KUNNSKAPSBASERT VITEN. Som arrangør bør OUS fremstå som en seriøs institusjon og formidle oppdatert, kunnskapsbasert medisinsk viten. Forestillingen om at ME-pasienter er syke fordi de tror de er syke, er tilbakevist.

I 2015 utga Institute of Medicine en rapport som er utarbeidet av 15 tungvektere innen forskning. De har gjennomgått mer enn 9000 fagfellevurderte forskningsrapporter og fastslår at: «Årsaken til ME/CFS er ukjent, men symptomer kan utløses av en infeksjon eller andre prodromale hendelser som immunisering, bedøvelsesmidler, fysiske traumer, eksponering for miljøgifter, kjemikalier og tungmetaller og, sjelden, blodoverføringer».

PACE-studien, som tilsynelatende bekreftet at kognitiv adferdsterapi hadde god effekt, har blitt grundig plukket fra hverandre.

I Norge forskes det på ME-pasienter med B-celledeplesjon og ergospirometri. Flere forskere verden over har funnet tegn på betennelse i hjernen hos ME-pasienter, det er funnet at ME-pasienter har et løpsk immunforsvar, i tillegg til endret tarmflora og forstyrrelser i metabolismen.

I USA er kognitiv terapi og gradert trening fjernet som anbefalt behandling og store summer er bevilget til biomedisinsk forskning.

KVALITETSSIKRING. Frem til en kur foreligger, er det et prekært behov for adekvat opplæring av profesjonelle helsearbeidere slik at ME-pasienter kan bli behandlet på en god måte. Den psykiatriseringen som har pågått de siste tyve årene, har medført stor skade på en allerede svært belastet pasientgruppe, og må opphøre.

OUS bør kvalitetssikre innholdet i fagseminaret, og deltakerne oppfordres til å stille kritiske spørsmål til det som formidles.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • tk 09.10.2017 11.00.53

  Kan forsikre om at OUS også møter enkelte MS pasienter på samme måte og sier at smerter og lammelser "sitter i hodet". En ung jente som ble lammet av MS, fikk henvisning til psykolog, da de ikke fant noe på MR (i ettertid fant de noe på MR allikevel). Saner at Norske leger leser seg opp på mage, tarm, inflammasjoner etc. Start med boken "Sunn tarm Klart hode" av nevrolog og funksjonell medisiner Dr Perlmutter: Alle påstander i boken er nummerert med henvisninger til medisinsk litteratur. Det er en enkel bok å lese, men den sier jo at man i flere og flere nevrologisk degenerative sykdommer finner inflammasjoner i kroppen. OM dette skyldes lekk tarm, kan man sikkert diskutere, men å erkjenne at det er inflammasjoner er et viktig skritt i riktig retning. I Norge dyttes vi fulle av medikamenter med dramatiske bivirkninger i stedet for å ta tak i årsaken.

 • Ulrik Fredrik Malt 05.10.2017 22.16.20

  Det virker som anførselen av tre artikler om CFS/ME i litteraturlisten provoserer. Jeg sliter fortsatt med å forstå hvorfor. Leger møter pasienter som forteller om utmattelse. Leger møter ikke pasienter som er diagn ostisert på forhånd. Altså er det både riktig og fornuftig å angi artikler som tar for seg dette temaet. Jeg kan heller ikke se at noe av det jeg har skrevet i lærebok i psykiatri skulle provosere. Der står det at bak opplevelse av utmattelse ved enhver fysisk eller psykisk anstrengelse kan foreligge en rekke ulike forklaringer. Hva er feil ved dette utsagnet?

 • Ulrik Fredrik Malt 05.10.2017 11.36.13

  Seminaret det siktes til er enda ikke avholdt. Foredragene handler heller ikke om kronisk utmattelsessyndrom -CFS/ME. Faktisk er dette syndromet ikke tema for møtet i det hele tatt. Det er derfor noe underlig å lese dette innlegget. Men via Facebook er det kommet frem at debattanten sikter til litteraturlisten som er distribuert i tilslutning til møtet hvor det er oppført tre artikler som anbefales lest før kurset. Ingen av disse omhandler CFS/ME. I tillegg er det anført 38 andre artikler for fordypning i spesielle temaer, heri inkludert tre som omhandler CFS/ME. Innlegget må derfor forståes dit hen at debattanten ikke er enig i at disse tre artikler er valgt ut. Det er selvfølgelig en grei sak, men da bør man vel presisere det og evnt. foreslå alternativ litteratur som man mener er riktigere.

 • Pårørende og forh.v helsearb. 05.10.2017 13.15.59

  Det er noe underlig at ME står oppført dersom det i det hele tatt ikke er tema? Her prøver Malt etter mitt skjønn å snakke bort Steinkpofs poenger ved å skylde på at hun ikke har forstått hva dette handler om. Imidlertid ville det vært på sin plass at Malt svarer på dette: Anser han ME som en somatofrom lidelse? Mener han at ME skal klassifiseres under MUPS?

 • Ulrik Fredrik Malt 05.10.2017 22.20.58

  Litteraturlisten omhandler hva som kan være relevant å reflektere over når pasienten presentere kroppslige symptomer inklusive utmattelse ved fysisk og psykiske anstrengelser. Det er intent som "stempler" alle pasienter som "psykisk syke" i de referansene som er gjengitt. Hva er da problemet?

 • Nina E. Steinkopf 05.10.2017 13.23.46

  Hei Ulrik, Jeg ser du prøver å flytte fokus bort fra innholdet i kronikken. Du skjønner sikkert at det virker veldig underlig å anbefale deltakerne å lese disse tre store forskningsrapportene om ME dersom ME ikke er tema på seminaret. Poenget mitt er at ME ikke hører inn under temaet somatoforme lidelser. Dette har du og jeg diskutert tidligere, både din påstand i læreboken «Psykiatri» at ME er det samme som Nevrasteni, og dine uttalelser om at ME spres via «sosial smitte». Her er (nok en gang) en ytterligere utdypning av mine meninger om saken: https://melivet.com/2017/09/29/nei-malt-me-er-ikke-en-somatoform-lidelse/

 • cathrine engsig 04.10.2017 19.40.09

  Tak for god artikel af Nina Steinkopf. Det burde ikke være nødvendigt at minde om at Norge har ratificeret WHOs diagnosekodesystem hvor den psykiske diagnose Neurasteni (F48) ikke er det samme som den neurologiske diagnose ME (G93.3) Den diskussion burde for længst være forbi ifølge prof. Komaroff fra Harvard Medical School. Det er heller ikke betryggende at OUS ikke er opdateret og ikke forholder sig til de internationale forskningsresultater om ME, som i disse år strømmer ind fra de store internationale forskningsklinikker: https://m.box.com/shared_item/https%3A%2F%2Fapp.box.com%2Fs%2F9s4coexxtys5bnz33i6gvqqygu67ex5o Det er dog glædeligt at CDC – de amerikanske sundhedsmyndigheder informerer om PEM – kardinalsymptomet for ME på deres hjemmeside. https://www.cdc.gov/me-cfs/about/index.html

 • lege 2 04.10.2017 19.39.20

  Ja, jeg ser også at ryggpasienter dras inn i MUPS igjen - helt unyansert og uten subklassifisering. NOen av de mest invalidiserende tilstandene som diskogen smerte etter traume og degenerasjon er dokumentert å være genetisk betinget, uten relasjon til psyken til pasienter. At man kan håndtere sykdom på god og mindre god måte avhengig av psykososiale forhold- er udiskutabelt, men det er ikke slik at det er obligatorisk at psykososiale forhold spiller en stor negativ rolle hos den enkelte pasient. Man driver seriøs forskning vedrr. Modic, og vedr. skiveproteser hos undergrupper av pasienter. Det ville være uetisk å sett inn skiveproteser hvis psykososiale forhold har så stor betydning. Det er godt dokumentert at skiveproteser er bedre enn trening og kognitiv tilnærming. mange pasienter håndterer ryggtilstandene sine meget godt og gjør det beste ut av det meste. Pasientene blir også så til de grader mistrodd vedr. symptomer på alvorlig interkurrent sykdom pga. fordommer; det koster liv.

 • lege 04.10.2017 19.34.23

  Også "ryggpasienter" ender ofte feilaktig opp i denne diffusitas/psykiatri "sekken" - uten at det hos den enkelte pasient er psykologiske faktorer som virker negativt. Det er også helt urimelig og medfører mye elendighet for pasientene som møtes med insistering på at det er hodet det er noe i veien med - i stedet for en skiveprotese eller tilpasset treningsprogram, bløtdelsbehandling og manipulasjon. Pasientene blir ikke spurt om hva de tenker eller føler eller om de har et mentalt problem; de blir møtt med en ingrodd fordomsfull holdning om at de har det. Siste års smerteforskning har vist at psykososiale problemer oftest er en følge av tilstander som gir smerter - og veldig ofte oppgis inkompetanse og helt forferdelig oppførsel i helsevesenet som mest mentalt belastende. Når pasientene blir trodd på mht. eget tankeinnhold og følelser, får god somatisk behandling, f.eks. trening, bløtdelsbehandling og manipulasjon, tilpasninger til jobb osv - blir de kvitt mentale problemer.

 • R. Breivik 04.10.2017 19.08.59

  Veldig bra innlegg, N. Steinkopf! At ME er hovedtema under betegnelsen MUPS, på et fagseminar om psykisk helse, vitner om stor kunnskapsmangel hos arrangøren. Det er alvorlig. På dette seminaret skal altså leger og psykiatere videreformidle "sannheten" til landets helsepersonell. Og det til tross for at de aldri har vært i nærheten av en internasjonal ME-konferanse. Har de løst ME-gåten, er det vel på tide at de videreformidler sin viten også til verdens fremste Me-forskere...?

 • N.n 04.10.2017 18.24.25

  Here we go again. M.E. lobbyen tenner hver gang noen forsiktig forsøker å forklare kompleksiteten i mange tilstander. Biopsykososial sykdomsforståelse gjelder for de fleste sykdommer. Ingen andre pasientgrupper er så rabiat avvisende for multifaktoriel forståelse. Reaksjonene fra M.E. folka er nærmest bevis for at det er en psykologisk komponent i tilstanden. Hvorfor oppleves det så krenkende at kropp og sjel påvirker hverandre? Hjerteinfarktpasienter tenner ikke på samme måte hvis en angir at psykologiske mekanismer kan ha betydning for hjertesykdom. Personlighet og sårbarhet har betydning ved mange multifaktorielle sykdommer.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 04.10.2017 19.24.08

  Det var bra at du valgte å sammenligne med hjerteinfarktpasienter. For symptombilder hos disse er i grunnen ganske likt som hos ME-pasienter. Den store forskjellen er at hjerteinfarktpasienter får behandling mot sykdommen mens ME-pasienter blir avspist med ingenting. Og: Det er en myte at ME-pasienter ikke forstår at kropp og psyke henger sammen og påvirker hverandre. Men det gjelder for alle andre sykdommer også. At det er feil at ME-pasienter som andre forventer å få adekvat behandling faller på sin egen urimelighet. Medisinen har gjort feil før, og gjør det igjen, nå med ME-pasienter. Da jeg tok min utdanning lærte vi at barn med autisme fikk dette pga "kjølige mødre". Det samme opplever mange pårørende å få høre mht sine ME-syke barn. Vi lærte også at magesår var forårsaket av stress, i dag vet vi bedre. Psykiatrien er full av grove eksempler på overgrep i det godes tjeneste, og Aidspasienter ble regelrett forfulgt før man fant HIV. Det er kanskje på tide å lære av historien?

 • Sigmund Olafsen 04.10.2017 20.11.06

  Til N.N Normalt gidde jeg ikke svare folk som ikke tør å stå fram med fullt navn. Hittil har det ikke eksistert noen som helst "biopsykososial sykdomsforståelse" i forhold til ME. Noen har trodd at man kunne få Me-pasienter friske ved å overse biologien. Etter at nok av rådataene fra PACE-studien nå er frigitt, kan vi, (som jeg har skrevet i Dagens Medisin med en link til beregningene) se at ingen av de medisinfrie metodene ga noen som helst løsning. Det var, som enhver med grunnleggende forskerkompetanse kan se, ingen sammenheng mellom pasientens utvikling eller om de ble tilbudt gradert trening, kognitiv terapi eller bare standard medisinsk tilsyn. Nettoresultatet etter et år var faktisk så magert at det er fullt mulig at det hadde vært bedre for pasientene å slippe å delta i undersøkelsen, det er godt mulig at de hadde vært i bedre form om man hadde droppet hele PACE-studien. på den annen side, da hadde vi jo ikke visst at dette IKKE virker.

 • Syk, 26 04.10.2017 20.15.26

  Helt enig, "pårørende"! Godt poengtert! Myten om ME-syke og den "rabiate" pasientgruppen er helt hinsides. N.n: Du har åpenbart ikke satt deg inn i ny forskning. Ei heller har du et godt metaperspektiv. Når du beskriver ME-syke som totalt avvisende til en multifaktoriell forklaringsmodell, skinner mangelen på metaperspektiv og historiekunnskap inn. Som syk opplever jeg (vi) daglige, kraftige immunreaksjoner og forverringer av svært begrenset aktivitet. Dette gjelder både positive og "negative" stimuli. Altså er det generelt ikke noe forskjell i funksjonsnivå og restitusjonsevne selv om man får positive inntrykk og gjør hyggelige ting. Dette skiller seg fra andre psykosomatiske lidelser, der enkelte aktiviteter kan fremme bedring og "mestring". Med en slik sykdom - som i flere tiår ennå ikke har kunne påvises objektivt eller behandles: ville det ikke vært heller unormalt om ME-syke ikke var "desperate" etter endring?! Som påpekt, er vi alle klar over at historien har feilet før!

 • Hanne Ramstad 04.10.2017 20.40.56

  Ingen annen pasientgruppe er heller så rabiat angrepet som de ME-syke. Reaksjonene fra "ME-folka" (??), som du sier, er full av konkrete, oppdaterte linker til verdensomspennende forskning. Innlegget ditt, Nn, er forøvrig fullt av hersketeknikker, som er lett å gjennomskue. I tillegg er du anonym.

 • Nina E. Steinkopf 05.10.2017 08.29.54

  Jeg skriver kun på vegne av meg selv, og dette er ikke å «tenne» - dette er å påpeke feil i informasjon som skal formidles til helsepersonell. Dette er ikke å «forsiktig forsøke å forklare kompleksiteten» - her er det snakk om vranglære. Det er mange som forsker på ME, og nå er det endelig den biomedisinske kompleksiteten det forskes på. En biopsykososial sykdomsforståelse har blitt forsøkt brukt til å forklare ME i 30 år, uten resultater. Den er ikke mer relevant for ME-pasienter enn f.eks. stoffskiftepasienter. Det er på tide å løfte blikket. Når du bruker ord som «rabiat» og skriver at «reaksjonene er nærmest bevis for at det er et psykologisk komponent i tilstanden» bekrefter du mine påstander om holdninger som pasientgruppen blir møtt med når vi er uenige i de udokumenterte påstandene som blir servert. Og til slutt; At personlighet er faktor ved utvikling av ME er vrøvl. Prøv gjerne å løfte diskusjonen opp på et litt høyere nivå. Stå inne for det du skriver, med navn.

 • t.k. 09.10.2017 11.19.28

  Du nevnte stoffskifte pasienter. De er også blitt behandlet dårlig gjennom år av "arrogante besservissere" dessverre. Det er sikkert vanskelig for leger å holde tritt med all forskning og utvikling, men man bør som lege være litt åpen for nye tanker og ideer når man ser at gamle behandlingsmåter ikke fungerer. Man kan jo lese boken til Per Egil Hegge "og så må du ikke stille spørsmål" og hans kamp mot det etablerte - for å "berge" sin kones helse. https://bokelskere.no/bok/og-saa-maa-du-ikke-stille-spoersmaal/73581/

 • Maria Lukas 04.10.2017 17.15.32

  Takk, Steinkopf. Atter et glimrende og oppklarende innlegg fra deg.

 • Lege 04.10.2017 16.20.20

  Godt forsøk. Inntil kommentarfeltet blir stengt.

 • Pårørende og forh.v helsearbeider 04.10.2017 17.08.39

  Tror ikke kommentarfeltet er stengt, men tar litt tid før kommentaren blir synlig?

 • Pårørende og forh.v helsearb 04.10.2017 16.08.14

  Her er det bare å si takk og amen! Ja, det er merkelig at pasientene ikke er enda sintere som ass. gen. sekretær Trude Schei i Norges ME-forening skrev her tidligere. Tusen takk for din klare røst Nina Steinkopf!

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!