Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
ADVARER; Datatilsynet mener at personvernhensynene ikke blir ivaretatt ved at utlevering av lister over resepter krever samtykke av pasientene, eller at pasienten kan «låse» resepter som vedkommende ikke ønsker at skal være tilgjengelig. Foto: Colourbox

Datatilsynet advarer mot å gi flere tilgang til reseptopplysninger

Dersom et nytt forslag går gjennom, vil flere yrkesgrupper kunne få tilgang til alle pasientens resepter, for eksempel knyttet til psykisk helse, kjønnssykdommer og seksualitet. Det bekymrer Datatilsynet.

Publisert: 2016-07-22 — 12.08

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har foreslått å gi flere yrkesgrupper tilgang til reseptopplysninger.

– Større risiko for uatorisert bruk
Men Datatilsynet mener dette kan føre til større risiko for uautorisert bruk av helseopplysninger.

– Helse- og omsorgsdepartementet legger i sitt forslag til endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriften til grunn at endringene hovedsakelig er av teknisk karakter og ikke har personvernmessige konsekvenser av betydning. Datatilsynet er ikke enig i dette, skriver tilsynet i sitt høringssvar.

Datatilsynet mener de foreslåtte endringene vil, foruten økt tilgang til helseopplysninger, også vil gi mindre kontroll, utvidet lagringstid og større risiko for uautorisert bruk.

– Dette er mulige konsekvenser som burde vært utredet fra Helsedepartementets side, heter det i høringssvaret.

Fullstendig oversikt
Formålet med de foreslåtte endringene er å gjøre det mulig for annet helsepersonell enn leger å hente ut fullstendig oversikt over pasientens tilgjengelige resepter når det er nødvendig for å yte helsehjelp og forebygge risiko for overmedisinering, uheldige kombinasjoner av legemidler og feilmedisinering.

Dette gjelder for eksempel tannleger som kan skrive ut resepter for munnhulerelaterte helseproblemer, eller optikere som kan rekvirere øyedråper.

Systemet er basert på at det er forbudt å tilegne seg helseopplysninger med mindre det er nødvendig og relevant for å yte helsehjelp.

Men Datatilsynet mener det ikke finnes gode mekanismer for å kontrollere tilgangen, og for å oppdage misbruk.

- Uoversiktlig og komplisert
Datatilsynet mener at personvernhensynene ikke blir ivaretatt ved at utlevering av lister over resepter krever samtykke av pasientene, eller at pasienten kan «låse» resepter som vedkommende ikke ønsker at skal være tilgjengelig. Systemet er for uoversiktlig og komplisert til dette, skriver de blant annet.

Det som er registrert i reseptformidleren skal kunne gjøres tilgjengelig ikke bare for legen, men også for vedkommendes tannlege, optiker, eller annet helsepersonell som har en begrenset rett til å skrive ut resepter.

Disse vil, etter forslaget, kunne få tilgang til alle pasientens resepter, for eksempel knyttet til psykisk helse, kjønnssykdommer og seksualitet. Dette er Datatilsynet bekymret for.

De foreslår at det utvikles en teknisk løsning som gir pasientene selv en reell mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til ulike typer resepter, tilsvarende som det gjøres for kjernejournalen på Helsenorge.no.

– På denne måten kan man sikre at pasienten kan forholde seg til hvilke opplysninger som faktisk er registrert og hvilke reseptopplysninger som kan deles med hvem, uttaler Datatilsynet.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Doc 26.07.2016 23.54.47

  Poenget her er vel at pasientene selv må få bestemme om de vil ha reseptene fritt tilgjengelig - og for hvem. Oppegående og samtykkekompetente pasienter som absolutt vet hva de bruker av medikamenter, bør definitivt få bestemme selv. Det er selvsagt et problem med all unødvendig info som flyter pr. telefon, også. Helsepersonell må generelt skjerpe seg når det gjelder respekt for personvern, taushetsplikt og pasientenes autonomi.

 • Turnuslege 26.07.2016 23.18.46

  Generelt i denne debatten er det påfallende få som kommenterer problemer med teori og praksis. I praksis når man havner i et akuttmottak er oppdatert og korrekt medisinliste ekstremt viktig. Det er videre sjelden at pasienter har god nok oversikt til at man kan stole på dem fullt ut (hvis de husker sånne ting som doser i det heletatt). Dette gjør at man må lete i gamle epikriser, henvisninger og andre notater i journalen. På det verste må man ringe hjemmesykepleie/apotek/pårørende. Dette er ofte mye verre for personvernet enn om alle relevante hadde hatt logget tilgang til pasientens aktive resepter.

 • Doktor 25.07.2016 16.37.42

  Kanskje vi skulle tenke litt annerledes omkring hvorfor pasienter ikke vil gi innsyn: Er vi så tillitsvekkende som vi liker å tro? Tilsynsmyndighetene, dvs. helsetilsynet og Datatilsynet, har gang på gang slått fast ved tilsyn at det er et utbredt problem med brudd på taushetsplikten, henholdvis mangel på respekt for personvern og autonomi (generelt). Det er kanskje ikke så rart at pasientene føler seg krenket- og i verste fall- traumatisert hvis de føler privatlivet sitt invadert og spredd rundt av oss. Kanskje burde helsepersonell passe munnen sin litt- og ikke spre opplysninger som ikke er nødvendig, dvs. ikke drive småprat hvor man sprer sensitive opplysninger. Stigmatisering av pasienter med visse tilstander (abort, kjønnsykdommer, mentale lidelser, tilstander som gir smerter m.fl.) og status/hierarki i helsevesenet og i samfunnet (professor Albums undersøkelser) er også noe vi bør jobbe imot. Vi må se på holdningene våre - slik at pasientene trygt kan ha tillit og gi opplysninger

 • Doktor Dolittle 25.07.2016 16.22.42

  Jeg synes det er helt innenfor å nekte å skrive resept til en pasient som ikke vil gi innsyn i reseptregisteret.

 • Lege 25.07.2016 12.14.46

  Problemet, Jokkum, er at helsepersonell også dropper å be om samtykke, jf. kollega, men registrerer at samtykke er gitt. I tillegg så er pasientene i vanskelige avhengighetsposisjoner i forhold til helsepersonell, slik at det er særdeles vanskelig å nekte samtykke hvis pasientene skulle bli spurt. Man burde ha løsninger hvor pasientene kan reservere seg i forhold til reseptformidleren på nett slik at det blir frivillige samtykker. Det blir også mistenkeliggjøring av pasientene når de nekter samtykke- i tillegg til at ikke alle helsepersonell tåler spesielt godt at pasientene ikke har tillit til systemene som helsepersonell er en del av.

 • Jokkum 25.07.2016 11.28.56

  Nå tar visst Datatilsynet helt av. Ingen opplysninger fra E-resept skal utleveres uten samtykke fra pasient. Kan man be om noe strengere personvern?

 • Ole Jørgen Lygren 24.07.2016 19.27.02

  Det bør overhodet ikke åpnes for tilgang i så sensitive opplysninger som resepter inneholder for andre yrkesgrupper enn Fastlege og ev behandlende lege ved akuttmottaket og legevakt ,det er mer enn nok redsel for stigmatisering på grunn av helseproblemer som det er .

 • Lege 4 23.07.2016 14.03.46

  Jeg får ofte kommentarer fra pasienter som er redde for at informasjon som deles med fastlege, skal bli delt med sykehuspersonale- når det i mange sammenhenger er irrelevant og sensitive opplysninger som kan medføre stigmatisering, f.eks. kjønnssykdommer, psykiske lidelser, ekteskapelige problemer, problemer på arbeidsplassen osv. Mange går med redsel for at opplysninger som de har delt under betingelser om konfidensialitet, skal bli spredd rundt via felles journalsystem. Pr. i dag fungerer ikke sperreordningen ved f.eks. landets sykehus, f.eks. OUS har et elendig personvern og respektløs håndtering av sentrale pasientrettigheter, f.eks. sperring, som angivelig skal ta mange år å gjennomføre, med masse rot og surr, og mangel på sperring av opplysninger som skulle vært sperret osv. OUS gir innsyn i pasienters opplysninger til uvedkommende- og null styring. Tviler på at pasientene hadde gitt alle opplysninger som de gjør, hvis de visste hvordan det flyter med opplysninger.

 • Lege 3 23.07.2016 07.41.01

  Eg har slutta å spør i dei fleste tilfeller då dei fleste tykkjer det er eit rart spørsmål og meiner det må vel vera heilt opplagt at eg som fastlege eller legevaktslege skal få innsyn i resepthistorien. Eg får ofte kommentarar om at dei skulle ønskje dei hadde éin pasientjournal som var tilgjengeleg for allr helsepersonell. Men reseptsystemet kunne godt hatt ein logg for kven som har spurt etter informasjonen.

 • lege 2 22.07.2016 12.33.41

  At helsemyndighetene underkommuniserer dårlig personvern og uthuling av dette- er ikke noe nytt. Personvernet har vært under press for å spare penger og øke effektiviteten i mange år, jf. ny helseregister- og pasientjournallov.

 • lege 22.07.2016 12.28.18

  Det har jo allerede blitt gjennomført tilsyn med e-reseptordningen hvor Helsedirektoratet som var databehandlingsansvarlig selv gir uttrykk for at det er usannsynlig at man kan oppdage snoking, jf. tilsynsrapport. Videre er det et problem at allerede i dag er mangel på respekt for pasientenes autonomiog personvern; helsepersonell registrerer at pasienten har blitt spurt om samtykker knyttet til ordningen- uten at det er tilfelle. Hele helsevesenet og helsevesenet er gjennomsyret av mangel på forståelse og respekt for personvern og pasientautonomi- og hvor vesentlig respekt for pasientene - også vedr. opplysninger- er for tilliten til helsesektoren på lengre sike. Når folk oppdager hvor mye opplysninger som flyter fritt- og unødvendig- vil tilliten gradvis forsvinne. Da må folk rett og slett reservere seg imot kjernejournalen og ikke være så naive mht. forvalgning til personvern og taushetsplikten i helsvesenet, jf. stadige brudd

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!