Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Slik siles nye legemidler

Les dette - og forstå nytt system for metodevurdering.

Publisert: 2014-04-03 — 10.00 (Oppdatert: 2015-05-09 — 09.05)
Denne artikkelen er over syv år gammel.

FAKTA

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Systemet innebærer en samordning og systematisering av arbeidet med å vurdere nye metoder i spesialisthelsetjenesten.

Formålet er at pasientene raskt skal få tilgang til nye metoder som er dokumenterte, virkningsfulle, sikre og kostnadseffektive.

Skal også bidra til at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige for pasientene ikke skal tas i bruk, samt bidra til utfasing av gamle metoder.

Statens legemiddelverk og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten deltar i Bestillerforum RHF som observatører.

Hittil er 38 forslag til bestillinger behandlet. Åtte av dem gjelder medisinsk utstyr og prosedyrer. Til Kunnskapssenteret er det gitt tre oppdrag om hurtig metodevurdering og to oppdrag om fullstendig metodevurdering.

Disse har fremmet forslag om legemidler: Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk. Norsk melanom gruppe, Oslo universitetssykehus, avdeling for blodsykdommer, Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe, Roche, Norsk Bryst Cancer Gruppe, Sanofi-Aventis, St. Olavs hospital, Radiumhospitalet, Arbeidsgruppe for nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne blodsykdommer.

Kilde: Helsedirektoratet/SLV

Slik siles legemidlerKlikk på figuren for en større versjon.

Siden i fjor høst har Bestillerforum, som består av Helsedirektoratet og fagdirektørene i de regionale helseforetakene, møttes månedlig for å behandle forslag til metodevurdering av ulike metoder i spesialisthelsetjenesten, herunder legemidler. Hittil har det kommet inn 30 ulike forslag om legemidler, hvorav 26 er innen kreft.

Dette har resultert i 22 bestillinger av metodevurderinger til Statens legemiddelverk, 18 av disse er kreftlegemidler (se grafikk). En slik hurtig metodevurdering skal gjennomføres innen et halvt år etter at produsenten har levert dokumentasjon.

Hittil er ingen av metodevurderingene ferdig-stilt. De to første, om brystkreftlegemidler, ventes i løpet av april.

- Avhengig av lojalitet
Basert på disse rapportene er det nå opp til de fire regionale helseforetakene å bestemme om hvorvidt legemiddelet skal bli en del av behandlingen i helsetjenesten. Dersom svaret er ja, oppdaterer Helsedirektoratet de nasjonale retningslinjene, og legemiddelet kan tas i bruk ved norske sykehus. Hvis svaret er nei, kan legemiddelet ikke forskrives som standardbehandling.

- Hvis det nye systemet for metodevurdering skal fungere, er vi avhengig av at fagmiljøet er tro imot ordningen. Det innebærer at de kommer med forslag, aksepterer å vente på metodevurderingene og støtter opp under beslutningene som tas, sier Alice Beate Andersgaard, fagdirektør i Helse Sør-Øst og leder av Bestillerforum RHF.

- Hvordan fungerer dette foreløpig?

- Det vet vi lite om siden vi ikke har besluttet noe ennå, men vi ser positive signaler ved at mange i fagmiljøene spiller inn forslag. Det tyder på at de er oppmerksomme på ordningen, og har tillit til metodevurderingene som gjøres, sier Andersgaard.

Skal sikre likebehandling
Alle forslag og bestillinger til metodevurdering er tilgjengelige på Helsedirektoratets nettsider, og Andersgaard varsler åpenhet også om beslutningsprosessene.

- Er dette et godt nok medikament? Vil det være en riktig prioritering? er spørsmål vi skal stille oss. Vi forholder oss til de gjeldende prioriteringsforskriftene, som sier at valgene vi tar, skal være nøytrale i forhold til ulike pasientgrupper, pasientenes alder og størrelse på pasientgruppen. Om det er ti eller 3000 pasienter som er aktuelle for et legemiddel som koster ti millioner kroner per pasient, skal ikke spille noen rolle, sier Andersgaard.

De fire fagdirektørene skal spille inn råd til sine administrerende direktører, men det er foreløpig ikke avklart hvor i de regionale helseforetakene den endelige beslutningen skal tas.

- Hva skjer hvis dere fagdirektører er uenige om anbefalingen av et legemiddel?

- Det blir umulig å si ja i nord, men nei i sør. Vi må bli enige for å sikre likeverdige behandlingsmetoder over hele landet. Formålet med systemet er å gi et bedre grunnlag for mer objektiv innføring av nye metoder og legemidler. Det er viktig for oss å rydde opp og sikre likeverdig behandling, som ikke er basert på hvilket sykehus man går til, sier Andersgaard.

Vil unngå bruk mens vurdering pågår
- Hva skjer med legemidlene mens de metodevurderes?

- Vi forsøker å unngå at legemidlene tas i bruk mens metodevurderingen pågår. Etter hvert håper vi at vi kan se hvilke legemidler som bør metodevurderes før de får markedstillatelse, men fordi systemet er nytt ligger vi nå litt i etterkant.

Enkelte av legemidlene er allerede tatt i bruk, og beskjeden til helseforetakene er at pasientene som allerede står på medikamentet, skal fortsette behandlingen.

- For nye pasienter skal det være streng indikasjon, og det er bare onkologer på sykehusene som kan skrive ut disse legemidlene. Vi ønsker ikke normal bruk av medikamentet, særlig hvis metodevurderingen viser at man ikke skal fortsette bruken.

Nei til vurdering av tre legemidler
Hittil har Bestillerforum avvist tre legemidler allerede før det er gjort en metodevurdering, begrunnet i at det er et «utilstrekkelig dokumentasjonsgrunnlag» for å foreta en vurdering per dags dato. Disse legemidlene kan foreslås på nytt senere, opplyser Andersgaard.

Hun varsler at helseforetakene i mai/juni vil bestemme om brystkreftlegemidlene som er metodevurdert, skal tas i bruk.

- Det er lett å si ja, men vanskelig å si nei. Men sier vi nei, er vi avhengig av lojalitet til vedtaket fra fagmiljøene, sier hun.

Det er ingen ankemuligheter i systemet, rent bortsett fra at helseministeren kan overprøve beslutningene, som ble tatt av tidligere helseminister Jonas Gahr Støre i saken om ipilimumab.

Dagens Medisin 07/2014

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!