Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Oppsigelsen ble kjent ugyldig

Oppsigelsen av overlege Elisabeth Hegstad ved Sykehuset Østfold HF er kjent ugyldig av Moss tingrett.

Publisert: 2011-01-12 — 15.34 (Oppdatert: 2015-05-21 — 13.51)
Denne artikkelen er over seks år gammel.I tillegg har retten kommet til at Sykehuset Østfold HF (SØHF) skal betale Hegstads saksomkostninger på 700.000 kroner - i tillegg til 50.000 kroner i oppreisning.

- Jeg er selvfølgelig glad. Saken angår ikke bare meg, men alle legers forhold til pasientene. Dommen slår fast at profesjonslovgivningen går foran forvaltningen, sier Elisabeth Hegstad til Dagens Medisin etter at dommen hadde falt i Moss Tingrett.

Ifølge Hegstads prosessfullmektig, advokat Jan T. Dege, har helsepersonelloven § 4 og forholdet til arbeidsgivers styringsrett vært det sentrale i saken. - Legens autonomi og ansvar går foran styringsretten, sier Dege.

Ba om assistanse
Sentralt i konflikten, og i rettens betenkning, står operasjonen Hegstad utførte den 26. januar 2010 ved Sykehuset i Moss (SØM).

 Under inngrepet (cholecystectomi) oppstod det komplikasjoner (gallegangsskader). Hegstad kontaktet da Rikshospitalet for assistanse uten først å ha snakket med sin overordnede, avdelingssjef Øyvind Modalsli.

Sykehuset mener Hegstad var under instruks om å kontakte sin leder dersom hun mente at det var nødvendig med assistanse.

Klart uenige
Retten legger imidlertid til grunn at Hegstad og hennes leder, avdelingssjef Øyvind Modalsli, den 26. januar fremdeles var klart uenige om arbeidsgivers styringsrett i øyeblikkelig-hjelp situasjoner.
Hegstad ba i desember 2009 sykehuset om å foreta en rettslig avklaring med tilsynsmyndighetene når det gjaldt slike situasjoner. Sykehuset fulgte ikke dette opp, ifølge dommen.

Retten mener Hegstad hadde rimelig grunn til å kreve en avklaring av problemstillingen, som hun oppfattet som prinsipiell.

Klart urimelig
Retten skriver at det fremstår som klart urimelig å kreve at Hegstad skulle ha kontaktet Modalsli før hun kontaktet Rikshospitalet, når situasjonen rundt Modalslis rett til å instruere var uavklart.
I tillegg peker retten på at Modalsli ikke var gastrokirurg - og derfor ikke hadde den nødvendige faglige bakgrunnen for å diskutere med Hegstad i den aktuelle situasjonen.

Retten understreker at Modalsli uansett ikke hadde rett til å instruere Hegstad.

Profesjonslover går foran
Retten fastslår at profesjonslovgivningen går foran rettslige og administrative styringsfullmakter på kommunens eller helseforetakets hånd.

- De lovbestemte plikter en lege/kirurg har i behandlingsforhold, medfører en begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Hensynet til pasientens krav på kvalitet, tillit og sikkerhet, er et overordnet hensyn, jfr. Helsepersonelloven § 1, heter det i dommen, som er ført i pennen av tingrettsdommer Kjerstin Daler.

Feid av banen
- Grunnlaget for oppsigelsen er feid av banen. De mente at jeg ikke hadde rett til å foreta mine selvstendige vurderinger. Dette er feil, sier Hegstad til Dagens Medisin.

- Fikk gehør hos mindretallet
Sykehuset Østfolds prosessfullmektig, Rasmus Asbjørnsen, sier at sykehuset har fått gehør for sine synspunkter i mindretallets votum.

Den ene meddommeren tok dissens på spørsmålet om hvorvidt Hegstad bør fratre sin stilling.
- Mindretallet peker langt på vei på de samme momentene som da lagmannsretten vurderte om hun skulle ha rett til å stå i stillingen i påvente av en rettskraftig dom - altså at hun har vanskelig for å innrette seg og være lojal til ledelsens beslutninger, sier advokaten.

- Hun hadde forbud mot å gå inn på sykehuset i Moss. Ved operative komplikasjoner som krevde ekstern bistand, skulle det avklares med avdelingssjef eller seksjonssjef på forhånd. Hun trosset påleggene, fremholder Asbjørnsen.

- Vil dere anke?

- Fristen til å anke er én måned, svarer han.


- Grundig avslørt

- Overlegen i Moss har vunnet frem, og etter mitt syn ble sykehuset i Østfold grundig avslørt i sine forsøk på å pakke en konflikt inn i faglige argumenter.

Dette sier leder Arne Laudal Refsum i Overlegeforeningen (OF) om utfallet i dommen fra Moss tingrett.
Bekymringsfullt

OF-lederen sier at argumenter om kvalitet og pasientsikkerhet er misbrukt i saken.

- Styret i Overlegeforeningen er tilfreds med utfallet i Hegstad-saken, men er meget bekymret over utviklingen.

Pseudoargumenter
Refsum fastslår at med nær 7000 overleger i norske sykehus, vil det fra tid til annen dukke opp konflikter.

- Dette er helt naturlig. Tilnærmingen må være å forsøke å få til en løsning, ikke pakke konfliktene inn i faglige pseudoargumenter, og så gå til rettssak for å fjerne overlegen, poengterer Refsum.

Dagens Medisin 1/2011

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!