BER OM RÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsker å få innspill i arbeidet med en ny prioriteringsmelding.
BER OM RÅD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol ønsker å få innspill i arbeidet med en ny prioriteringsmelding.

Dette skal vurderes før den nye prioriteringsmeldingen legges frem

Tre ekspertgrupper får i oppdrag å si sin mening før regjeringen legger frem en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Hvem skal få hva dekket av det offentlige? Debatten om prioriteringer i den offentlige helsetjenesten er en evig het potet. Da Støre-regjeringen tiltrådte i 2021 var det med et løfte om at det ville komme en ny prioriteringsmelding for helsetjenesten.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har møtt kritikk fra Høyres Tone Wilhelmsen Trøen for å ikke ville nedsette et eget offentlig utvalg for å legge grunnen for meldingen. Men Kjerkol har likevel lovet at det skulle nedsettes ekspertgrupper innen enkeltområder.

Tre grupper

I et intervju med Dagens Medisin i april røpte helseministeren at en av ekspertgruppene ville få i oppdrag å gi råd om forholdet mellom pasientens rett til individuell vurdering og beslutninger på gruppenivå.

I en pressemelding sendt ut fra Helse- og omsorgsdepartementet mandag fremgår det at ytterligere to ekspertgrupper skal utnevnes.

  • En gruppe skal vurdere «prinsipielle og praktiske aspekter ved anvendelsen av et helsetjenesteperspektiv opp mot et samfunnsperspektiv ved prioriteringsvurderinger i helse- og omsorgstjenesten».
  • En annen gruppe «skal utrede ulike problemstillinger knyttet til åpenhet og etterprøvbarhet ved prioriteringsbeslutninger for å styrke legitimitet til beslutningene om prioritering».

Om den tredje gruppen, som får i oppdrag å se på individnivå versus gruppenivå, utdypes det at utredningen skal omfatte «etiske, medisinskfaglige, juridiske og økonomiske problemstillinger».

– Lytter ikke

Høyres Tone Wilhelmsen Trøen sier til Dagens Medisin at hun fortsatt er kritisk til at det ikke blir nedsatt et eget utvalg.

– Vi er bekymrede for at det skal nedsettes tre grupper som ser på hvert sitt tema enkeltvis, isteden for et utvalg som ser dette i sammenheng. Vi mener fortsatt at det burde vært nedsatt et utvalg for å skaffe et helhetlig oppdatert kunnskapsgrunnlag, sier lederen i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Høyrepolitikeren har tidligere pekt på at det pågår en debatt i flere fora om samfunnsnytte og prioritering. I debatten har flere har tatt til orde for at produksjonstap – hva samfunnet taper på at en person ikke er i arbeid – burde tillegges vekt i prioriteringer innen helsetjenesten.

– Den ene gruppen skal se på «anvendelsen av et helsetjenesteperspektiv opp mot et samfunnsperspektiv». Er det beroligende for din del?

– Vi har et ønske om at dette skal drøftes, men mener fortsatt at det ville være bedre å se det i sammenheng.

Ber om innspill

I pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet fremgår det at den varslede prioriteringsmeldingen blant annet skal vurdere persontilpasset medisin og «sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten».

Helse- og omsorgsdepartementet ber om innspill til ekspertgruppenes mandat.

Trøen synes det er positivt at det åpnes for innspill.

– Vi har forsøkt å få regjeringen til å snu, men når det ikke ser ut til at helseministeren lytter til det, tenker at det er bra at de åpner for å gi innspill til problemstillingene.

Høyrepolitikeren påpeker at det ikke står noe i pressemeldingen om gruppenes sammensetning.

– Jeg håper at de vil bli bredt sammensatt av mange ulike stemmer, som pasienter, pårørende og helsepersonell.

Helse- og omsorgsdepartementet ber om at innspill til ekspertgruppenes mandat sendes innn innen 30. april.

Powered by Labrador CMS