VAKSINER I APOTEK? Spørsmålet om hvorvidt farmasøyter som jobber i apotek skal gis rekvireringsrett til nærmere bestemte vaksiner mot sesonginfluensa, samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen, engasjerer. 

Foto: Per Corneliussen

Vaksinehøringen: – Forenklet tilgang vil bidra til økt vaksinedekning

Norges Farmaceutiske Forening, Legemiddelindustrien og Oslo universitetssykehus er blant dem som støtter en forskriftsendring som gir farmasøyter rekvireringsrett og apotekene anledning til å gi vaksiner. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

– Rekvireringsrett for apotekfarmasøyter vil forenkle tilgangen for vaksiner mot sesonginfluensa for publikum, og kunne bidra til økt vaksinedekning, fastslår Rønnaug Larsen, leder i Norges Farmaceutiske Forening i sitt høringssvar til forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek. 

Det vises til at Norge har en målsetning om at 75 prosent av alle i målgruppene blir vaksinert, men at tall fra SSB over hvor mange i risikogruppene som tok vaksinen sesongen 2018/2019, viser at selvrapportert vaksinasjonsdekning var 39 prosent.

Økningen i antall influensavaksiner fra 2018/2019 til 2019/2020 var imidlertid på over 13 prosent og totalt ble det i 2019/20 levert over én million influensavaksiner i Norge.

Mens både Norsk forening for allmennmedisin og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er bekymret for at økonomiske insentiver kan bli lagt til grunn for vaksinering i apotek, ber Farmaceutene om at Helsedirektoratet eller andre, etter søknad, kan gjøre unntak for enkelte farmasøyter som eier apotek, slik at også disse får rekvireringsrett for vaksiner mot sesonginfluensa, samt legemidler som er nødvendig for administrering av vaksinen.

– Dette vil for eksempel være aktuelt for farmasøyter som eier og driver mindre apotek, på små steder uten andre apotek i nærheten. Flere av disse kan ha få/ingen andre farmasøyter ansatt, og er gjerne eneste farmasøyt på jobb over lengre tid. En manglende rekvireringsrett for disse kan føre til at publikum i nærmiljøet ikke får samme tilbud som andre, skriver de.

Avlaste helsevesenet
Legemiddelindustrien (LMI) støtter forskriftsendringer, men understreker at   innføringen av et vaksinasjonsprogram for voksne er et omfattende arbeid, og at dette ikke nødvendigvis lar seg gjøre før influensasesongen 2020/2021.

LMI viser til at Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt at nest etter rent vann, er vaksiner den største bidragsyteren til bedret folkehelse.

En manglende rekvireringsrett for farmasøyter som eier og driver mindre apotek kan føre til at publikum i nærmiljøet ikke får samme tilbud som andre. Norges Farmaceutiske Forening i høringssvar

– I en normalsituasjon, hvor influensa forårsaker ca. 900 dødsfall årlig, vil det være gunstig med en høy influensavaksinasjonsdekning. Når vi nå i tillegg har et press på helsevesenet på grunn av koronasituasjonen, vil det være ekstra gunstig å redusere belastningen på helsevesenet ved å unngå sykehusinnleggelser på grunn av andre sykdommer enn korona. LMI mener derfor at det er særlig viktig å øke vaksinasjonsdekningen akkurat nå, skriver seniorrådgiver Inge Johansen, som har signert høringssvaret for LMI.

LMI mener rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter er et godt tiltak for å stimulere til økt vaksinasjonsdekning, men mener at listen over rekvirerbare vaksiner/legemidler bør ligge utenfor forskriften slik at det vil være enkelt å utvide eller begrense listen uten å måtte gå gjennom prosessen med å endre forskriften.

OUS og Haukeland støtter forskriftsendringen
Oslo universitetssykehus (OUS) støtter departementets vurdering om at det gis rekvireringsrett for sesonginfluensavaksine for farmasøyter i apotek, skriver de i sitt høringssvar.

– Dette vil være et godt supplement til influensavaksinasjonsprogrammet og bidra til å øke vaksinasjonsdekningen, som er ønskelig. Det bør derfor legges til rette for at apotekene kan drive slik vaksinering med god kvalitetssikring og ivaretagelse av pasientsikkerheten, heter det videre.

OUS understreker imidlertid at det er viktig at det sikres at vaksinene settes av personell med godkjent opplæring, og at dette ikke delegeres bort til andre grupper på apotekene, for eksempel apotekteknikere, som ikke har godkjenning for å gjøre dette.

Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, støtter også forslaget.

– Hensynet til smittevern og folkehelse taler sterkt for at Norge sørger for å fremskaffe tilstrekkelig antall vaksinedoser til landet til rett tid, samt gode distribusjonssystemer til fastleger, andre deler av kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og apotek. I tillegg må det sikres god kapasitet for selve vaksineringen, slik at befolkningen blir vaksinert i tide og i prioritert rekkefølge. Dette er særlig viktig under den pågående covid-19-pandemien, argumenterer Marta Ebbing, fagdirektør ved Forsknings- og utviklingsavdelinga og Marion Neteland ved Seksjon for pasienttryggleik i sitt høringssvar.

Men understreker:

– Apotekene bør ikke få anledning til å beregne stor avanse på denne tjenesten.

Mener det vil øke vaksinedekningen
Også Statens helsetilsyn støtter en forskriftsendring og begrunner det i hovedsak med at de mener dette vil kunne bidra til økt vaksinedekning.

– Norge har en målsetning om at 75 prosent av alle i målgruppene blir vaksinert. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og tall fra det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK) er vaksinasjonsdekningen lavere enn ønskelig, skriver Helsetilsynet i høringssvaret, som er signert direktør Jan Fredrik Andresen og seniorrådgiver Lisbeth Homlong.

– Personer som tilhører risikogrupper og andre som ønsker influensavaksine vil da ikke behøve å gå til lege for å få satt vaksine eller få resept på vaksine. De kan gå direkte på apotek, farmasøyt kan rekvirere og selv sette vaksinen eller delegere til annet helsepersonell med kompetanse til å utføre vaksinasjon, heter det videre.

Norsk Manuellterapeutforening (NMF) støtter forslaget om å gi farmasøyter som er ansatt i apotek rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa.

Powered by Labrador CMS