Karita Bekkemellems blogg

Åpenhet og samarbeid redder liv

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem er leder av Legemiddelindustrien (LMI). Hun representerte Arbeiderpartiet fem perioder på Stortinget, og var statsråd i to regjeringer (2000-01 og 2005-07). Bekkemellem har vært leder av Aps kvinnebevegelse.

Samarbeid mellom legemiddelindustrien og helsepersonell er avgjørende for god og riktig pasientbehandling, tilgang til nye medisiner og kunnskap om nye, innovative legemidler. For fremtidens avanserte terapier kan et slikt samarbeid være forskjellen på liv eller død.

Industrien og det offentlige helsevesenet er avhengig av hverandre, og samarbeidet fører til ny kompetanse for begge parter, forskningssamarbeid og tilgang til nye og bedre medisiner for norske pasienter. Selskaper som forsker og utvikler nye medisiner, helsepersonell som bruker dem i pasientbehandling og helsevesenet som kjøper dem samarbeider på mange ulike måter. Dette samspillet er helt essensielt, og noe alle er tjent med. Det er noe vi alle er tjent med full åpenhet om og derfor publiseres også alle verdioverføringene fra industri til leger og til helseforetak, for at dette viktige samarbeidet kan fortsette og for å bygge tillitt til hverandre, så vel som til offentligheten.

Et eksempel på livsviktig samhandling er gjennom kliniske studier. Denne formen for samarbeid er oppgitt samlet under «forskning og utvikling» i offentliggjøringen og størrelsen på beløpet på denne posten reflekterer aktivitetsnivået på kliniske studier og andre former for forskningssamarbeid i Norge. Vi i industrien skulle ønske beløpet var høyere, ettersom det ville betydd flere studier og bedre tilgang til innovative medisiner for norske pasienter. Gjennom kliniske studier får norske pasienter prøve ut nye legemidler 5-6 år før de når markedet. Det fører også til at norske leger får økt sin kompetanse om behandlingen. Det er legemiddelindustrien som utvikler nye legemidler, men industrien er helt avhengig av å ha leger og sykehus med på laget.

Fremtidens behandlinger

Det er særlig aktuelt når vi ser inn i krystallkula. Det skjer store gjennombrudd i medisinsk teknologi og fremtidens virkelige banebrytende behandlinger er det som kalles avanserte terapier. Under dette paraplybegrepet finnes genterapi, celleterapi og vevsterapi. De representerer et paradigmeskifte innenfor pasientbehandling, da de adresserer den genetiske mekanismen i sykdommen. Enkelt forklart, så vil det innebære å regulere, reparere, eller slette deler av genet som forårsaker sykdommen.

Omtrent halvparten av legemidler under utvikling i dag er slike avanserte terapier og dette er da helt ny teknologi for både helsevesenet, så vel som helsepersonell og pasienter. Det sier seg da selv at man trenger opplæring, trening og kunnskapsbygging for å ta slike terapier i bruk. Dette kan blant annet gjøres gjennom kliniske studier eller kursing. Solid kompetanse er vitalt både for at nye behandlinger skal kunne tilbys i Norge og for at det skal være et attraktivt sted for selskapene å foreta kliniske studier. Både utprøvende behandling og godkjente behandlinger vil kunne redde mange liv og det er kun gjennom samarbeid mellom helsevesenet, helsepersonell og legemiddelindustri dette kan gjøres— derfor er det altså en god ting at industrien betaler helsepersonell og -vesenet for tiden de bruker for å bygge denne kunnskapen.

Åpenhet og tillitt

Den 30. juni offentliggjør legemiddelselskaper i Norge alle verdioverføringer til helsepersonell og helseorganisasjoner. Denne offentliggjøringen er viktig da det er med på å bygge forståelse, åpenhet og tillitt rundt samarbeidet mellom industri og helsepersonell. Det var industrien selv som tok dette initiativet i 2013 og frem til i fjor kunne hver enkelt lege selv velge om de ville offentliggjøre honorar mottatt fra industrien. Etter fjorårets regelendringer mellom LMI og Legeforeningen vil dette ikke lenger være mulig, bakgrunnen til denne endringen er at vi mener at vi alle er tjent med full åpenhet om samarbeid mellom industrien og helsevesenet — om det er kursing, foredrag eller kliniske studier — er til alles beste og i tråd med de politiske føringene.

For industrien er det viktig å bygge forståelse og tillit rundt det nødvendige samarbeidet mellom legemiddelindustrien og helsepersonell. Det er leger som behandler pasienter, og dersom industrien skal klare å levere medisiner som oppfyller reelle pasientbehov må vi jobbe sammen med legene for å sørge for at nye innovasjoner blir brukt og at de blir brukt riktig. For det er når behandlinger kommer pasienter til gode at vi virkelig kan snakke om å samarbeide for å redde liv.

Powered by Labrador CMS