FØLGER AVTALE: KOFA konkluderer med at Universitetssykehuset Nord-Norge ikke handler i strid med inngått rammeavtale.

Foto: UNN

KOFA: UNN har ikke foretatt ulovlige anskaffelser

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) handler ikke i strid med rammeavtale inngått i forbindelse med anbudskonkurransen «TNF BIO 2206b». Det konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med.

Publisert Sist oppdatert

Det var legemiddelselskapet UCB Pharma som anklaget Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) for å ha endret rammeavtale inngått i forbindelse med anbudskonkurransen «TNF BIO 2206b», og dermed også brudd på anskaffelsesforskriften og anskaffelsesloven.

Bakgrunnen for saken er at Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har innført en prosedyre for bytte av biologiske legemidler innen behandling for revmatologi.

I klagen ble instruks i prosedyren gjengitt. Den er å bytte pasienter over til billigste legemiddel.

«Virkningsmekanismene for disse medikamentene er overordnet sett like, men det er visse strukturelle forskjeller mellom de aktive legemiddelproteinene. I stor grad er legemidlene å anse som effektmessig likeverdige», står det i instruksen.

Bakgrunnen for prosedyren forklares med den økonomiske situasjonen i foretaket.

Slik er anbudskonkurransen

Anbudskonkurransen for TNF BIO, legemidler mot betennelsessykdommer innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi, er delt i to anbudskonkurranser: TNF BIO 2206a og TNF BIO 2206b.TNF BIO 2206a er en konkurranse for virkestoff med biotilsvarende konkurranse.TNF BIO 2206b er en konkurranse for legemidler uten biotilsvarende/generisk konkurranse.I anbudsutfallet blir utfallet av de to anbudene slått sammen. Leverandører som har vunnet en delkonkurranse blir tildelt en rammeavtale. Fordelingsnøkkel for tildeling av kontrakt tar utgangspunkt i rangering av legemidlene ut fra behandlingskostnad for de to første årene. Rangeringen er anbefalingen som av Sykehusinnkjøp HF kalles «anbefalingen».I TNF BIO 2206a er det tre delkonkurranser mellom leverandører av samme virkestoff. Anbefalingen angir hvilket legemiddel som har vunnet konkurransen for hvert av de tre virkestoffene.For TNF BIO 2206b, hvor det er én tilbyder per delkonkurranse, rangeres legemidlene innenfor de ulike indikasjonene.I rangering per indikasjon er også vinner av virkestoff fra TNF BIO 2206a. For hver indikasjon er det en liste over legemidler som er godkjent for den aktuelle indikasjonen, og som deltar i enten TNF BIO 2206a eller TNF BIO 2206b.Rangering gjøres basert på behandlingskostnad. Virkestoff som har generisk konkurranse, har normalt lavere kostnad enn virkestoff som ikke har det.

«… Økonomisituasjonen i UNN tilsier at det derfor er nødvendig å gjøre endringer også i medisinsk behandling der hvor dette er forsvarlig.»

Det ble også vist til at lignende bytte er gjennomført ved andre sykehus andre steder i landet.

– Legger ikke føringer på legenes skjønn

I sin vurdering og avgjørelse skriver KOFA at pasientbehandlingen ikke skal være låst til ett behandlingsalternativ utelukkende fordi behandlingen var påbegynt før oppstart av rammeavtalen.

Klagenemndas avgjørelse leser du her.

Nemnda skriver blant annet:

«Klagenemnda leser anskaffelsesdokumentene slik at avtalen ivaretar den behandlende leges medisinskfaglige skjønn, samtidig som den legger til rette for at legen skal overholde sin plikt til å ta samfunnsøkonomiske hensyn. Etter nemndas syn kan derfor ikke rammeavtalen forstås slik at den legger føringer på legenes medisinskfaglige skjønn på den måten klager hevder. I lys av dette innebærer heller ikke instruksen av 15. april 2022 en endring av rammeavtalen.

Klagers anførsel om at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse, har etter dette ikke ført frem.»

PROSEDYRE: – Den interne prosedyren i UNN er laget for å ivareta pasientsikkerhet og individuelle behov, har Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef UNN tidligere uttalt til Dagens Medisin. Foto: UNN

– Veldig fornøyd

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved UNN, sier til Dagens Medisin at sykehuset er fornøyd med KOFAs vurdering.

– Vi er veldig fornøyde med at KOFA er enig i vår, og Sykehusinnkjøps, forståelse av avtalereglene.

– Hvor viktig er denne avgjørelsen? Hva betyr den for UNN og andre sykehus som enten har eller nå kan vurdere å innføre lignende prosedyre?

– Det er fint at nemnda er enig i at rammeavtalen ikke forplikter sykehus til å videreføre behandling med det medikamentet pasienten står på ved avtaleoppstart, uavhengig av behandlingskostnad.

– LIS-avtalen frigjør ressurser som gjør at vi kan behandle flere pasienter.

Lindekleiv sier sykehuset er trygg på at byttet er forsvarlig.

– Byttet ble gjennomført for flere måneder siden uten negative tilbakemeldinger. Lignende bytte er gjort ved andre norske helseforetak. Exxelerate-studien som ble finansiert av UCB viste ingen signifikant forskjell i effekten av certolizumab pegol og adalimumab.

– En trist dag

UCB Pharma skriver i en uttalelse at det er en trist dag for pasienter med revmatiske lidelser.

– Det er selvsagt positivt å spare penger på medisiner når dette fører til effektiv behandling av flere pasienter, men ikke når det går på bekostning av livskvaliteten til de pasientene som allerede opplever en god helsegevinst fra et annet preparat, skriver selskapet.

Selskapet skriver videre at pasienter kan oppleve endringer, som redusert effekt og bivirkninger ved bytte av medisiner til annet virkestoff. Selskapet mener at en konsekvens av KOFAs avgjørelse er at hensynet til økonomi og lavest mulig pris går på bekostning av pasientsikkerheten.

Selskapet skriver at det nå vil sette seg inn i beslutningen og de vurderinger som KOFA har gjort, og vurdere flere forhold før de vet om og eventuelt hva de skal gjøre videre.

Powered by Labrador CMS