INNSPILL: Både Legeforeningen, Apotekforeningen og LMI har sendt inn høringssvar med innspill til foreslåtte endringer av legemiddelforskriften og blåreseptforskriften.

Foto: Vidar Sandnes

Etterlyser mer informasjon om anbudsmodell

Legeforeningen, Apotekforeningen og LMI har alle levert høringssvar til forslag om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for anbud på folketrygdfinansierte legemidler.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sendte i november 2021 ut høringsbrev med forslag om endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften. HOD foreslår endringer i ordlyden slik at bruk av anbud blir regulert i forskriftene.

Bakgrunnen for forslaget er områdegjennomgangen gjennomført av Vista analyse og EY, på vegne av HOD og Finansdepartementet. Rapporten anbefaler å innføre anbud på folketrygdfinansierte legemidler for et utvalg legemiddelgrupper som anses som terapeutisk likeverdige.

I høringsnotatet vises det til at «økt bruk av konkurransemekanismer kan bidra til å begrense folketrygdens og pasientenes legemiddelutgifter», og at «anbud har vært benyttet i spesialisthelsetjenesten i flere år og har ført til en prisnedgang på legemidler».

Sykehusinnkjøp HF, Legemiddelverket og Helsedirektoratet har anbefalt å gjennomføre anbudspilot med kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere), og Legemiddelverket vil ha overordnet ansvar for piloten. Sykehusinnkjøp HF har ansvar for praktisk gjennomføring av anbudsprosessen. Forberedelse til piloten er i gang. Anbud er planlagt utlyst i andre kvartal, og oppstart for anbudsperioden er forventet 1. januar 2023.

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Bekymret
– Vi er selvfølgelig positive til å bruke budsjettet på best mulig måte når det gjelder legemidler. Det vi er bekymret for når det gjelder anbud, er den enkelte leges mulighet til å gi individuell pasientbehandling dersom det blir færre legemidler å velge mellom, sier president Anne-Karin Rime i Legeforeningen.

I høringsnotatet står det at anbud på folketrygdfinansierte legemidler uten generisk konkurranse innebærer at legemidler med ulike virkestoff, men som er vurdert av Legemiddelverket etter råd fra spesialistgruppe som terapeutisk likeverdige, konkurrerer om å bli anbudsvinner.

– Dette kan reise tvil om legemidlene er tilstrekkelig like til at alle pasienter kan bruke dem om hverandre.

– Dette handler også om pasienters compliance – etterlevelse – av legens råd og behandling. Hvis det stadig skal endres hvilke legemidler som forskrives, går det på tilliten løs. I dag er det et stykke fra at alle pasienter følger legens råd, og hvis det blir stadige bytter av medikamenter, risikerer vi at færre følger legens råd.

Rime sier det må være mulig å gi individuell behandling.

Det kan være mange ulike ting som gjør at en medisin som passer for de fleste, ikke passer for den enkelte Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

– En lege foretar individuell tilpassing slik at pasient har best mulig utbytte av behandlingen. Slike ting er veldig individuelt: For noen vil det fungere bra å bytte, mens for andre, spesielt personer som for eksempel har begynnende demens, angst, psykoser eller andre samtidige lidelser, vil dette være et problem.

– Sårbar situasjon
Leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA) sier at legene trenger en verktøykasse å ta av.

– Det kan være mange forskjellige ting som gjør at en medisin som passer de fleste, ikke passer for den enkelte.

Hun savner informasjon rundt mangelsituasjoner.

– Vi setter oss i en sårbar situasjon hvis det bare velges ett medikament. Vi har alle sett at det er en økning i mangler på leveranser. Pålegger vi alle å velge en type medikament, vil det være uinteressant for leverandører som tilbyr andre medikamenter: Vi er et lite marked.

NFA er med i prosjektgruppen for piloten.

– Vi har mange spørsmål om implementering i allmennmedisin, og om hvordan dette fungerer i apotek og blir for pasientene. Vi har aldri prøvd anbud på folketrygdfinansierte legemidler før. Derfor er det viktig for oss å delta der.

– Bør utsettes
– Forslaget til pilot for anbud på blåreseptlegemidler er for dårlig utredet, og bør utsettes, fastslår Oddbjørn Tysnes, som er direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. Han sier at det særlig er en manglende avgrensning mot etablerte systemer for konkurranse og prisreduksjon for generiske og biotilsvarende legemidler.

Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen. Foto: Vidar Sandnes

Han undrer på hva som skjer med anbudsmodellen når ett av legemidlene i en anbudsgruppe får generisk konkurranse.

– Skal det da innføres trinnpris, eller skal legemidlet beholdes som anbudsbasert?

Tysnes mener man må beholde dagens hovedmodell om at det er trinnpris som gjelder når det kommer generisk konkurranse. Apotekforeningen lurer også på hvilke økonomiske konsekvenser disse valgene har, og hvordan apotek skal kompenseres hvis trinnpris ikke skal gjelde.

Tysnes har også spørsmål om tekniske løsninger.

– Hvilke løsninger må utvikles? Systemene kan ikke i dag håndtere flere funksjoner, som blir nødvendig med en anbudsmodell.

Han stiller seg også undrende til hvordan man skal ha hemmelige priser når kundens egenandel er en prosentandel av den faktiske utsalgsprisen.

– Vi er ikke prinsipiell motstander av anbud på folketrygdfinansierte legemidler, men er opptatt av at anbud ikke skal erstatte eller svekke ordninger som i dag fungerer – og bidrar til både lave priser og god tilgjengelighet i Norge, sier Tysnes.

Erling Ulltveit, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Foto: LMI

– Vær forsiktige med bruken
– Områdegjennomgangen på blåresept viser at blåreseptutgiftene ikke er ute av kontroll, sier seniorrådgiver i Erling Ulltveit i Legemiddelindustrien (LMI). Organisasjonen peker i sitt høringssvar på at det allerede eksisterer virkemiddel som refusjonskontrakter, metodevurderinger og prisforhandlinger for å ha kostnadskontroll.

– Vi mener det er uheldig at det sendes signaler om innskrenking av tilgjengelige legemidler i Norge. Det er et signal utad om at det er vanskelig å komme inn på det norske markedet.

Ulltveit sier at selv om det er vedtatt å gjennomføre en pilot, er det ikke nødvendig å benytte alle verktøy.

– Vær forsiktige med bruken; dette vil innskrenke bredden i pasienters mulighet til behandling.

Ulltveit viser til høringsnotatet hvor det beskrives at man i første omgang ikke vil tvinge velregulerte pasienter til å bytte over til anbudsvinner.

 – Men samtidig sier man at for fremtidige grupper vil det være aktuelt å bytte pasienter over til et legemiddel som inneholder andre virkestoffer enn det de står på.

Det mener LMI at man ikke bør gjøre.

– Da går man lenger enn hva man gjør i sykehusanbudene.

LMI savner detaljer og åpenhet rundt anbefalinger fra spesialistgruppen.

– Vi mener det bør være åpenhet om hva som ligger i vurderingen når det vurderes at legemidler er faglige likeverdige. Det handler om legitimiteten til ordningen; dette bør være offentlig.

– Skal anbud baseres på faglige anbefalinger, må vi vite hva disse anbefalingene er.

Powered by Labrador CMS