BEKLAGER: – I en av anskaffelsene er det blitt gjort en feilvurdering, som kan ha bidratt til at én leverandør er blitt behandlet mer fordelaktig enn andre. Dette beklager vi sterkt, sier Karl Vestli, fungerende direktør i direktoratet for e-helse.  Foto: Vidar Sandnes

BEKLAGER: – I en av anskaffelsene er det blitt gjort en feilvurdering, som kan ha bidratt til at én leverandør er blitt behandlet mer fordelaktig enn andre. Dette beklager vi sterkt, sier Karl Vestli, fungerende direktør i direktoratet for e-helse.

Foto: Vidar Sandnes

Rapport: Kontrakt om e-helseprosjekt i strid med regelverk om anskaffelser

– En handling fra direktoratet som bidrar til å svekke konkurransen og behandler én leverandør mer fordelaktig enn de øvrige leverandørene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dette skriver advokatfirmaet Kluge, etter å ha gjennomgått flere store konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet som Direktoratet for e-helse etablerer.

Målet med Helsedataprogrammet er blant annet at norske helsedata fra helseregistre, befolkningsbaserte undersøkelser og forskningsbiobanker skal utnyttes bedre.

Er dette en reell konkurranse?,…» leverandør, gjengitt i rapport fra advokatfirmaet Kluge

Ba om gjennomgang
Avokatfirmaet Kluge har gjennomgått flere større konsulentanskaffelser i Helsedataprogrammet. Det er direktoratet selv som har bedt Kluge foreta en vurdering av om gjennomføringen av de såkalte minikonkurransene har skjedd i henhold til anskaffelsesregelverket.

På ett punkt konkluderer Kluge med at Direktoratet for e-helse har brutt prinsipper i anskaffelsesregelverket.

Flere av kontraktene er tildelt konsulentselskapet PwC.

I notatet fra advokatfirmaet bemerkes det at det er i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesretten å gi uttrykk for at det er en spesifikk leverandør som ønskes, eller på annet vis gi uttrykk for at det ikke er ønskelig at andre leverandører deltar i konkurransen.

I en av anskaffelsene som direktoratet utlyste, «Strategisk rådgivning», heter det i konkurransegrunnlaget at: «Vi trenger en strategisk hovedsamarbeidspartner til å bidra med å lede og gjennomføre programmet og prosjektene som tilhører programmet»

 I konkurransegrunnlaget beskriver direktoratet videre at det gjelder fornyelse av en kontrakt «…, der PwC har rollen i dag».
Da stilte en av de aktuelle leverandørene følgende spørsmål om konkurransen:

«Er dette en reell konkurranse, eller vil PwC med sine tidligere oppdrag ligge an til å vinne dette. Dersom PwC er ønsket, bør det opplyses om det (slik det kanskje indirekte kan forstås), slik at ikke mange selskaper bruke mange hundre timer hver på å sette sammen tilbud.»

Advokatfirmaet Kluge mener direktoratets utlysningstekst «vanskelig kan forstås på annen måte» enn at direktoratet ønsket at PwC skulle tildeles kontrakten:

–  Slik vi ser det, er det mye som taler for at gjennomføringen av denne konkurransen var i strid med de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven § 4 knyttet til konkurranse og likebehandling. Som nevnt over, vil handlinger fra oppdragsgiver som bidrar til å svekke konkurransen være i strid med de grunnleggende kravene til konkurranse og likebehandling i lovens § 4 dersom slike handlinger ikke objektivt sett kan begrunnes, heter det fra Kluge, som videre skriver:

–  Angivelsen i konkurransegrunnlaget og i spørsmåls- og svarrunden om at det er tale om en fornyelse av eksisterende kontrakt; at den nåværende leverandøren har opparbeidet seg betydelig innsikt og erfaring og har vist en solid leveranseevne og oppdragsforståelse, og særlig at øvrige leverandører fritas for tilbudsplikten kan etter vårt syn - samlet sett - vanskelig forstås på annen måte enn at direktoratet ønsket at PwC skulle tildeles kontrakten, og at det neppe var noe poeng for de øvrige leverandørene å innlevere tilbud. Etter vårt syn er dette derfor en handling fra direktoratet som bidrar til å svekke konkurransen og behandler én leverandør mer fordelaktig enn de øvrige leverandørene. Vi mener derfor at dette er et brudd på de grunnleggende kravene til konkurranse og likebehandling i anskaffelseslovens § 4

Direktoratet har videre stilt spørsmål om omfanget av avtalene –og det faktum at fire store avrop på til sammen totalt inntil kr 240 millioner alle har gått til PwC - er i strid med anskaffelsesregelverket. Her faller Kluge ned på at dette ikke synes å være tilfelle.

Direktoratet beklager feilvurdering
– I en av anskaffelsene er det blitt gjort en feilvurdering, som kan ha bidratt til at én leverandør er blitt behandlet mer fordelaktig enn andre. Dette beklager vi sterkt, sier Karl Vestli, fungerende direktør i direktoratet for e-helse, i en uttalelse på direktoratets nettsider.

Han viser også til at direktoratet har iverksatt flere tiltak for å gi bedre informasjon til leverandører og for å utjevne eventuelle konkurransefordeler enkeltaktører kan ha opparbeidet seg gjennom erfaring fra tidligere oppdrag.

– Tillit er svært viktig for oss. Vi har derfor i høst jobbet med å forbedre både rutiner for bruk av konsulenter og for anskaffelser, og har fått eksterne vurderinger av flere av de store konsulentanskaffelsene vi har gjort, sier Vestli.

Kluge har også tidligere vurdert anskaffelser, da i Akson-prosjektet, og kom til at direktoratet ikke hadde brutt «anskaffelsesrettslige prinsipper» da de leide inn PwC i forprosjektet til Akson.

Kluge har nå også vurdert de nye rutinene for anskaffelser, og konkluderer med at disse er gode.

Dagens Medisin har tidligere skrevet at PwC var  mottaker av 19 prosent av konsulentutgiftene direktoratet hadde i 2016 og frem til og med 2019. De fakturerte over 191 millioner kroner til direktoratet. 

Selskapet toppet i de tre årene fram mot 2019 listen over selskapene som tjener mest på å selge tjenester til direktoratet.

I prosjektet inngår også Helseanalyseplattformen. Anbudet på denne ble utlyst i høst, og kontrakten på dette prosjektet hadde en maksramme på opp mot 800 millioner kroner, da den ble utlyst, men kontraktsverdien endte opp på 400 millioner kroner, opplyser Direktoratet for e-helse.

Powered by Labrador CMS