FORELDRESTØTTE: Oslohjelpa er ett av mange gode eksempler på gode tilbud til gravide og småbarnsfamilier som allerede eksisterer, skriver helseministeren.

Vil utvikle tilbudet til gravide med rusproblemer

Det aller viktigste er at gravide med rusproblemer fanges opp tidlig i svangerskapet, skriver helseministeren. 

Publisert

GRAVIDE KVINNER med rusmiddelproblemer er en sårbar gruppe som skal ha et godt tilbud i helse- og omsorgstjenesten. Det aller viktigste er at gravide med rusproblemer fanges opp tidlig i svangerskapet.

Leder Jan Gunnar Skoftedalen i Rusfeltets Hovedorganisasjon, direktør Bjørn Vrådal i Blå Kors klinikk Skien og divisjonsdirektør Anita Ellefsen i Blå Kors behandling skriver i et innlegg i Dagens Medisin at de frykter at tilbudet til gravide med rusproblemer smuldrer opp.

Samtidig vil jeg minne om at det pågår mye godt arbeid for denne gruppen, og at det viktigste er å forebygge at familier får store problemer.

Sykehusene våre jobber hele tiden med å tilpasse sine tilbud til ulike grupper. Det handler selvsagt også om gravide med rusproblemer og småbarnsfamilier der en eller begge foreldrene sliter med rus.

Noen vil trenge tett oppfølging både av helsepersonell i kommunene, i samarbeid med sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller gjennom spesialisert rusbehandling. Ambulante tjenester kan være et godt alternativ, og for noen vil et døgntilbud være nødvendig.

VIKTIG FORELDRESTØTTE. I den kommende forebyggings- og behandlingsreformen vil vi se nærmere på tilbudene til personer med rusmiddelproblemer – også til gravide og småbarnsfamilier. Samtidig vil jeg minne om at det pågår mye godt arbeid for denne gruppen, og at det viktigste er å forebygge at familier får store problemer. Oslohjelpa er ett av mange gode eksempler. Det er et gratis lavterskeltilbud som skal legge til rette for at barn, unge og deres familier får rask og riktig hjelp når de har behov for det. Alle kan selv ta kontakt og man trenger ikke henvisning. Oslohjelpa jobber tverrfaglig og hjelper med å finne frem til andre relevante tjenester ved behov.

I opptrappingsplanen for psykisk helse har vi et mål om å styrke det forebyggende arbeidet for barn, unge og deres familier. Regjeringen vil vurdere tiltak for foreldrestøtte under og etter svangerskap. Betegnelsen «1000 dager» brukes på den viktige perioden fra barns unnfangelse til to år. Arbeidet for barns helse og livskvalitet starter før det er født. Vår styrking av allmennlegetjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten er også en styrking av tilbudet til denne målgruppen. Familievern, krisesenter og barnevern er andre aktører som kan bistå sårbare familier. Foreldrestøtte varierer i form og innhold, og kommunen har det overordnede ansvaret for at det finnes tilgjengelige foreldrestøttetiltak. Temaet «1000 dager» tas også opp i folkehelsemeldingen og i den kommende stortingsmeldingen om sosial mobilitet og utjevning.

HJELPEN FINNES. Helsedirektoratet har utviklet et pasientforløp om gravide og rusmidler. Målet med det nasjonale pasientforløpet er å bidra til at flere av dem som bruker rusmidler i graviditeten kan nås og tilbys tilpasset hjelp og behandling, slik at den nyfødte får det best mulige utgangspunktet og kvinnen/foreldrene får den hjelpen de trenger. Det er også noen helseforetak som har etablert familieambulatorier som gir bred familiesentrert oppfølgning og helsehjelp.

Det er også viktig at de som sliter med rus og er gravide henvises til sykehusene. Da må kommunene og fastlegene vite hvor hjelpen finnes. Det er viktig for oss at man oppsøker hjelp, for den er der. Man skal ikke være redd for stigma eller at noen dømmer. Helsetjenesten er her for å hjelpe, både barna, kvinnene og familien.

Ingen interessekonflikter oppgitt

Powered by Labrador CMS