BESLUTNINGSFORUM: (f.v) Lars Vorland, Cathrine Lofthus, Stig Slørdahl (leder) og Herlof Nilssen, her fra et tidligere møte. Arkivfoto. Foto:

Hadde 14 nye behandlinger på bordet – slik konkluderte Beslutningsforum

Beslutningsforum for nye metoder hadde 14 saker på bordet mandag.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Beslutningsforum tok mandag stilling til om 14 nye legemidler og metoder skal tilbys på norske sykehus.

En metode som fikk grønt lys, er BRCA-testing av kvinner med brystkreft opp til 60 år. Dermed heves aldersgrensen fra 50 til 60 år.
Også behandling med stamcelletransplantasjon for pasienter med diffus systemisk sklerose fikk ja, men under visse forutsetninger.
Les alle metodevurderingene her.

Her er hele listen

Disse fikk ja:

Ja til at pasienter med diffus systemisk sklerose, skal få stamcelletransplantasjon, under visse forutsetninger.

BRCA-testing
BRCA-testing kan tilbys kvinner med brystkreft fram til de er 60 år.

Ceritinib (Zykadia)
Ceritinib (Zykadia)kan innføres til førstelinjebehandling av voksne med anaplastisk lymfomkinase – positiv, avansert ikke-småcellet lungekreft.

Glyserolfenylbutyrat (Ravicti)
Glyserolfenylbutyrat (Ravicti)kan innføres til behandling av ureasyklusdefekter som ikke kan behandles med diett og/eller aminosyresupplementering alene.
Lutetium (Lutathera)
Peptidreseptor-radionuklidterapi basert på 177Lutetium (Lutathera) kan innføres i Norge som behandlingsmetode for nevroendokrine svulster.

Palbociklib (Ibrance)
Palbociklib (Ibrance) kan innføres til kombinasjonsbehandling med aromatasehemmer av lokalavansert/metastatisk brystkreft.

Mepolizumab (Nucala)
Mepolizumab (Nucala)kan kun nyttes til behandling av alvorlig eosinofil astma fram til det gjennomføres et anbud.

  • Disse fikk nei

Micra TPS
Micra TPS, en pacemaker uten ledning, innføres ikke ved pacemakerimplantasjon.

Entablettformulering Symtuza
Entablettformuleringen med darunavir, kobicistat, emtricitabin, tenofoviralafenamid (Symtuza) innføres ikke nå som kombinasjonsbehandling av HIV.

Avelumab (Bavencio)
Avelumab (Bavencio)innføres ikke til behandling av metastatisk merkelcellekarsinom.

Tocilizumab (RoActemra)
Tocilizumab (RoActemra)innføres ikke til behandling av kjempecellearteritt.

Iksekizumab (Taltz)
Iksekizumab (Taltz)innføres ikke nå til behandling av psoriasisartritt hos voksne pasienter som ikke har hatt adekvat respons på, eller er intolerante mot, en eller flere DMARD behandlinger.

Rurioktokog alfa pegol (Adynovi)
Rurioktokog alfa pegol (Adynovi) innføres ikke nå til behandling av hemofili A.

Benralizumab (Fasenra)
Benralizumab (Fasenra) innføres ikke til behandling av alvorlig eosinofil astma.

Powered by Labrador CMS