BESLUTNINGSFORUM: Fra venstre, Herlof Nilsen adm. dir Helse Vest, Øistein Winje – brukerrepresentant, Lars Vorland adm. dir Helse Nord, Cathrine, M. Lofthus adm. dir Helse Sør-Øst, Stig Slørdahl adm. dir Helse Midt. Foto:

Beslutningsforum vurderer immunterapi for lungekreft

Mandag 26. september møtes sykehusdirektørene i Beslutningsforum for å avgjøre om fem nye legemidler skal tas i bruk av det offentlige. Forumet tar også opp indikasjonsspesifikke priser.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etter at Beslutningsforum i høst sa nei til bruk av PD-1 hemmeren nivolumab (opdivo) for behandling av lungekreft i vente av et prisanbud, har det vært knyttet spenning til om de vil godkjenne et immunterapeutisk legemiddel for å behandle lungekreft.
Nå har MSD kommet med et pristilbud på pembrolizumab (Keytruda), en annen PD-1 hemmer, som ifølge Statens Legemiddelverk (SLV) er kostnadseffektiv. SLV anbefaler derfor innføring av legemiddelet i andrelinje, for pasienter med ikke-småcellet lungekreft som er PD-L1-positive.

Etter planen skal Beslutningsforum vurdere SLVs anbefaling av pembrolizumab mandag 26. september, og eventuell innføring av fire andre legemidler.


10,4 måneder overlevelse, mediant
Ifølge metodevurderingen til Legemiddelverket ga behandlingen mediant 10,4 måneder overlevelse (OS) med behandling av pembrolizumab, i forhold til 8,5 måneder på docetaksel (sammenligningsbehandlingen) i Keynote 010-studien.
Pasienter som hadde målt høyt nivå av biomarkøren PD-L1 hadde bedre effekt.
Påvisning av biomarkøren er en forutsetning for at det skal være indikasjon for å gi behandling med pembrolizumab. Testing etter biomarkøren vil gi en økt utfordring for norske patologilaboratorier, sier overlege Stein Sundstrøm ved St. Olavs Hospital, i en tidligere sak på dagensmedisin.no.


Skal vurdere lik-pris prinsipp
Ifølge sakslisten til møtet skal Beslutningsforum også ta opp prinsippet om lik pris på legemidler som brukes på ulike indikasjoner. Tidligere har ikke Beslutningsforum vært villig til å gå med på avtaler hvor samme legemiddel prises ulikt, differensiert på indikasjon.
Følgende legemidler skal vurderes 26. september:


Adalimumab (Humira) for behandling av moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa, en betennelse i svettekjertlene, hos pasienter uten respons på standardbehandling. Ifølge Legemiddelverkets (SLV) metodevurdering er ikke behandlingen kostnadseffektiv med prisen selskapet har gitt i sitt anbud til Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS).
Karfilzomib (Kyprolis) i kombinasjonsbehandling med lenalidomid og deksametason for myelomatose, benmargskreft. Ifølge Kristin Svanqvist i SLV er legemiddelet ikke vurdert som kostnadseffektivt etter at SLV har mottatt siste pristilbud.
Sekukinumab (Cosentyx) til behandling av leddsykdommen psoriasisartritt. SLV skriver at de mener sekukinumab ligger i det midtre sjiktet for pris når doseringen er høy.
Bavacizumab (Avastin) for behandling av avansert eller tilbakefallende livmorhalskreft. Legemiddelverket mener ikke behandlingen er kostnadseffektiv gitt dagens pris.
Pembrolizumab (Keytruda) for behandling av ikke-småcellet lungekreft av typene adenokarsinom og plateepitelkarsinom. Legemiddelet er én av to såkalte PD-1 hemmere som har godkjent indikasjon for lungekreft.

Powered by Labrador CMS