Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

Sykehuset Østfold frifunnet i sak om sykepleierstillinger

De fire sykepleierne som krevde faste, fulle stillinger av sin arbeidsgiver fikk ikke medhold i Fredrikstad tingrett. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Fire spesialsykepleierne har fremmet krav om å få faste 100 prosent-stillinger ved Nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold.

I dag torsdag kom dommen i en sivil sak som har vært ført i Fredrikstad tingrett: 

Sykehuset Østfold frifinnes.

Fikk støtte i nemd

Saken, som Dagens Medisin tidligere har omtalt, omhandler stillingene til fire spesialsykepleierne som har hatt deltidsstillinger på 75-80 prosent ved Nyfødtintensiven ved sykehuset.

  • Sykehuset Østfold lyste våren 2019 ut en fast stilling med tilknytning til denne avdelingen
  • De fire sykepleierne fremsatte da krav om å få "fylt opp" stillingene sine til faste 100 prosent-stillinger ved avdelingen.
  • Det fikk de ikke, og en ekstern søker ble ansatt i stillingen.

I desember 2019 fattet Tvisteløsningsnemnda om å gi de fire sykepleierne fortrinnsrett til den ledige stillingen. Det mente imidlertid ledelsen i Sykehuset Østfold at ville innebære risiko for et dårligere pasienttilbud, og gikk til sak mot sykepleierne.

- Sjokkerende

Sykehuset Østfold har vist til at seksjonen er en spesialavdeling som må ha høykompetent bemanning hele døgnet, og uttalt:

– Når en ny stilling blir delt opp og fordelt på de som allerede er ansatt, slik som Tvisteløsningsnemnda nå har vedtatt, blir resultatet at helgevakter er ubemannet. Disse vaktene må dekkes med innleide vikarer, deltid eller overtid.

Lederen i Norsk Sykepleierforbund har på sin side kalt saken sjokkerende.

– Dette er en stygg sak. Først og fremst for disse fire sykepleierne som har stått på for denne arbeidsgiveren i mange år og som nå opplever å bli saksøkt fordi de vil jobbe heltid! De burde blitt tatt imot med åpne armer, sa Lill Sverresdatter Larsen til Dagens Medisin i fjor.

Sykepleierne har hatt tilbud om full stilling ved å knytte deler av stillingen opp mot bemanningsavdelingen, slik at de jobber deler av tiden andre steder i sykehuset.

Rett til stilling

Saken i rettsapparatet startet da Sykehuset Østfold gikk til sak mot sykepleierne. Sykepleierne tok ut motsøksmål. Saken fra sykehuset ble imidlertid avvist av domstolen på grunn av en feil fra sykehusets side knyttet til fullmakter.

Det er derfor søksmålet fra sykepleierne som nå har blitt behandlet.

Alle de fire sykepleierne har krevd oppreisning og erstatning og tre av sykepleierne har krevd fast ansettelse i full stilling ved avdelingen.

Dette skyldes at en av sykepleierne, Agnethe Karlsen, har fått utvidet sin stilling og startet opp i full stilling fra januar av.

Ikke krav på å dele stilling

Et sentralt spørsmål har vært om flere ansatte med fortrinnsrett har krav på å få dele en stilling. Et tema er om de ansatte hadde fortrinnrett, et annet om alle sykepleierne kan ha fortrinnsrett til en stilling.

Tingretten mener at vedtakene i Tvisteløsningsnemda ikke gir de tre sykepleierne som så langt ikke har fått full stilling, rett til utvidet stilling, og viser til at ordlyden i arbeidsmiljøloven ikke gir klare holdepunkter for at flere deltidsansatte skal ha krav på å dele en stilling.

«Så lenge sykehuset har ansatt Karlsen i full stilling som en direkte følge av den fastsatte fortrinnsretten, kan ikke retten se noe rettslig grunnlag for at også de andre saksøkerne har krav på utvidet stilling,» heter det i dommen.

Retten finner ikke at saksøkerne har lidt inntektstap, med unntak av sykepleieren som har fått full stilling. Sykehuset har allerede erkjent ansvar for dette, fremgår det i dommen.

Retten finner heller ikke grunn til at sykehuset skal betale oppreisning.

«Hovedsøksmålet hadde en prinsipiell side, som det ikke kan anses utilbørlig av sykehuset å ønske prøvd rettslig,» skriver tingretten.

Får kritikk for manglende kontakt

Sykehuset får likevel kritikk for at sykehuset ikke arrangerte drøftingsmøter før den eksterne søkeren ble ansatt i stillingen i 2019. Tingretten skriver at det var "klart uheldig" at det ikke ble gjennomført møter med ansatte med fortrinnsrett.

«Behovet for meningsutveksling var etter rettens syn ikke mindre av at spørsmålet om fortrinnsrett var prinsipielt for begge sider. Dette har ifølge parts- og vitneforklaringer gitt grunnlag for økt konfliktnivå,» skriver tingretten, og videre:

«I forlengelsen av dette kan det synes som at informasjonsflyten før søksmålene ble reist, herunder om hva søksmålene ville bety for arbeidsmiljøet på avdelingen med sikte på tilrettelegging, kunne vært bedre.»

Powered by Labrador CMS