REAGERER PÅ KRITIKK: – Vi har hatt muntlig dialog, skriftlig dialog og dialog gjennom advokat. Vi har sendt i overkant av 30 skriftlige svar, og hatt et enda større antall muntlig korrespondanse. Dersom noen tror vi har tatt lett på dette, så stemmer ikke det, skriver Bente Hayes i Sykehusinnkjøp, som svar på LMIs kritikk om manglende dialog rundt prislekkasje-saken. Arkivfoto: Vidar Sandnes

Foto:

– Kjenner oss ikke igjen i LMIs beskyldninger

Sykehusinnkjøp mener Legemiddelindustrien (LMI) kommer med til dels kraftige beskyldninger om Sykehusinnkjøp og deres håndtering av saken knyttet til prisinformasjon. – En påstand vi ikke kjenner oss igjen i, sier Sykehusinnkjøp-sjef Bente Hayes.

Publisert

Onsdag uttalte styreleder i LMI, Veronika Barrabes, at bransjeorganisasjonen mener prislekkasje-saken kunne vært håndtert mer seriøst av partene i prislekkasje-saken. Blant annet nevner Barrabes at LMI flere ganger har forsøkt å få til dialog med Sykehusinnkjøp uten hell.

Mener LMI ikke har bedt om videre dialog

Bente Hayes skriver til Dagen Medisin at hun reagerer på beskyldninger som kommer fra LMI.

– Styreleder Veronika Barrabes hevder at det har vært manglende dialog i saken. Det er en påstand vi ikke kjenner oss igjen i. LMI har henvendt seg til både HOD og styret i Sykehusinnkjøp for redegjørelse for hendelsene. Dette har de fått, samtidig som de er blitt oppfordret til å ta kontakt med oss for videre dialog. Det har de ikke gjort, hevder Hayes.

Derimot har Sykehusinnkjøp ifølge Hayes vært i kontakt med alle relevante leverandører.

– Vi har hatt muntlig dialog, skriftlig dialog og dialog gjennom advokat. Vi har sendt i overkant av 30 skriftlige svar, og hatt et enda større antall muntlig korrespondanse. Dersom noen tror vi har tatt lett på dette, så stemmer ikke det, fastslår Sykehusinnkjøp-sjefen.

Prioritert svar til leverandørene

Videre skriver hun at Sykehusinnkjøp har hatt faste og regelmessige dialogmøter med LMI i tillegg til uformell dialog. Hun mener Sykehusinnkjøps opplevelse er at det er lav terskel for å ta kontakt og for å sette ulike temaer på agendaen.

– Vi har stor forståelse for at firmaene reagerer når konfidensiell informasjon kommer på avveie. Det er også grunnen til at vi har prioritert å svare opp samtlige henvendelser fra leverandørene.

Hayes gir ros til leverandørene i anbudet, som Sykehusinnkjøp har oppfattet som profesjonelle.

– Dersom en leverandør sitter på konfidensiell informasjon som den ikke skulle ha hatt, er det i tråd med god forretningsskikk at slik informasjon ikke anvendes. Her ser det ut til at firmaene har opptrådt redelig, for ved gjennomgang av de mottatte tilbudene, er det ingenting som tilsier at prislekkasjene har påvirket resultatet.

– Hensynet til pasientene har vært svært viktig

Den administrerende direktøren sier Sykehusinnkjøp har lagt ned et betydelig arbeid i å håndtere situasjonen, og at pasienthensynet har vært svært viktig for deres handlinger hele veien. Hun sier også at Sykehusinnkjøp har brukt mye tid på å vurdere handlingsalternativer, og at de også har diskutert saken med onkologisk spesialistgruppe.

– De gav oss et klart råd om å utlyse konkurranse for så mange sammenligningsgrupper som mulig, slik at flest mulig behandlingsalternativ gjøres tilgjengelig. Hensynet til pasientene har vært svært viktig for spesialistgruppen og for våre vurderinger hele veien. Selv om to eller flere legemidler er i samme sammenligningsgruppe, er det viktig at klinikerne har tilgang til et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. På denne måten kan behandlingen persontilpasses, skriver Hayes.

Setter markedet på vent i ett år

Hun påpeker videre at det samtidig følger av anskaffelsesregelverket at nye legemidler ikke uten videre kan tilkomme midt i en avtaleperiode av hensyn til de produsentene som allerede er på markedet, og at disse kan tas i bruk først ved neste anbudskonkurranse.

– Det er derfor det er viktig at anbudskonkurranser gjennomføres regelmessig slik at en eventuell ventetid for nye legemidler ikke blir unødvendig lang. Dersom onkologikonkurransen avlyses, settes dette markedet på vent i ett år, noe som også betyr at en del firmaer ikke får solgt sine nye produkter før slutten av 2023.

Ulike holdninger blant leverandørene

Hayes gjentar som hun tidligere har sagt til Dagens Medisin, at de nå gjør grundige vurderinger når det gjelder den nylige KOFA-avgjørelsen, og at de til slutt vil rette seg etter sine eiere.

– Også i leverandørmarkedet er det ulike holdninger til hvorvidt denne konkurransen skal avlyses eller ei, og beslutningen har naturligvis også økonomiske konsekvenser for flere av disse. Vi vil gi våre innkjøpsfaglige vurderinger, slik at eierne kan gjøre en totalvurdering av hvilke handlingsalternativer som ivaretar helseregionenes ansvar på en best mulig måte, og til det beste for pasientene, avslutter Hayes.

Powered by Labrador CMS