STØRRE RISIKO: Med flere nye aktører i et uoversiktlig marked og økt bruk blant befolkningen av slike helsetjenester, er risikoen større for at enkelte tøyer regelverket og pasienter dermed ikke får forsvarlig helsehjelp, sier Heidi Merete Rudi,assisterende  direktør i Helsetilsynet. 

Foto: Helsetilsynet/Getty Images

Pågående tilsyn mot aktør utløste behov for klargjøring av regelverk

Statens helsetilsyn har et pågående tilsyn mot mot aktør som tilbyr legetjenester digitalt, noe som utløste behovet for en klargjøring av regelverket.

Helsetilsynet publiserte mandag en artikkel om det de beskriver som «problematiske sider» ved helsehjelp på digitale plattformer.

Dr. Dropin har som følge av dette midlertidig stanset sin digitale resept-tjeneste. Kry vurderer det samme. Mens legetjenesten Maja.no sier de allerede er trygge på at de driver forsvarlig praksis.

Må være tydelige

På spørsmål fra Dagens Medisin om hvorfor tilsynsmyndigheten mener det er nødvendig å påpeke disse problemstillingene, svarer assisterende direktør Heidi Merete Rudi slik:

– Problemstillinger knyttet til tilbud om helsehjelp på digitale plattformer har vært tema i saker hos Helsetilsynet tidligere. Men, som vi skriver i den aktuelle artikkelen, så har omfanget av private helsetjenester som tilbyr helsehjelp på digitale plattformer økt betydelig i omfang de siste årene. Under pandemien har bruken av digitale verktøy også økt betydelig i offentlige helsetjenester. Dette tilsier at vi som tilsynsmyndighet må følge med på utviklingen og være tydelige på hva som regnes som god medisinsk praksis på dette området.

Har fått konkrete bekymringer

Rudi viser videre til at Helsetilsynet har blitt kontaktet av både TV2 og Legemiddelverket om konkrete bekymringer knyttet til enkelte tilbydere av digitale helsetjenester på nett.

Vi må følge med på utviklingen og være tydelige på hva som regnes som god medisinsk praksis på dette området. Heidi Merete Rudi

– Med flere nye aktører i et uoversiktlig marked og økt bruk blant befolkningen av slike helsetjenester, er risikoen større for at enkelte tøyer regelverket og pasienter dermed ikke får forsvarlig helsehjelp.  På bakgrunn av dette besluttet vi å skrive en artikkel om temaet, som vi nå har publisert, utdyper hun.

Åpnet tilsynssak

Statens helsetilsyn har per nå åpnet tilsynssak mot én aktør som tilbyr legetjenester digitalt. Dette er Legevisitt AS, som driver både Maja.no og Hanshelse.no, som retter seg mot henholdsvis kvinner og menn.

– Denne saken er under behandling hos oss og vi har ikke konkludert. Utover dette har vi ikke gjort andre undersøkelser eller åpnet tilsyn mot andre. Formålet med artikkelen er primært å formidle hva som ligger til grunn i lovverket, hva som regnes som god medisinsk praksis og hva som er gjeldende faglige retningslinjer på dette området; at virksomheter som tilbyr digitale helsetjenester de samme pliktene som andre virksomheter der det ytes helsehjelp; de skal drive forsvarlig, og vi forventer at alle leverandører som tilbyr helsetjenester på nett følger helsepersonelloven og plikter som følger av andre lover og forskrifter, sier Rudi. 

Bekrefter tilsynssak

Til Dagens Medisin tirsdag uttalte daglig leder i Legevisitt AS, som også er daglig leder for Maja.no og Hanshelse.no at han hadde fått beskjed fra Helsetilsynet at de ikke trengte å gjøre endringer i driften som følge av artikkelen. 

– Jeg finner dokumentert hos oss at vedkommende har vært i telefonisk kontakt med oss de siste dagene. I de samtalene har vi opplyst at tilsynssaken fortsatt er under behandling og at det ikke er trukket noen konklusjon enda, sier Rudi.

Harald M. Dobloug, daglig leder i Legevisitt AS sier til Dagens Medisin at han i samtalen med Helsetilsynet fikk bekreftet at artikkelen er skrevet helt uavhengig av den pågående tilsynssaken. 

– Jeg kan jeg bekrefte at Helsetilsynet har bedt om opplysninger rundt vår tjeneste. Denne forespørselen kom i april, og vi har sendt over all etterspurt informasjon. Vi har ikke mottatt svar fra Helsetilsynet, og forutsetter derfor at Helsetilsynet tar eventuell tilbakemelding direkte med oss først.

– Naturlig at vi blir undersøkt først

Han mener det er naturlig at Legevisitt AS er de første som blir undersøkt, fordie de er den største tilbyderen av digitale legekonsultasjoner i Norge.

– Vi deler Helsetilsynets bekymring for at digitale legekonsultasjoner kan føre til suboptimal pasientbehandling, og overforskrivning av legemidler inkludert antibiotika. Imidlertid mener vi det er enkelte problemstillinger der digitale konsultasjoner kan gi minst like god og trygg helsehjelp som via fysiske konsultasjoner, sier Dobloug. 

Ingen godkjenningsordning

Han viser til at det ikke kreves forhåndsgodkjenning av helsetjenestetilbydere i Norge, ei heller for digitale helsetjenestetilbydere.

– Samfunnet antar at man som helsepersonell opptrer innenfor de lover og rammer som gjelder, og at helsehjelp som ytes er forsvarlig.

– Dette betyr at terskelen for å tilby helsetjenester er lav, noe man kan se resultatet av i dagens tilbydere av digitale og fysiske helsetjenester.

– Men i våre øyne vil en høy grad av tillit kreve høy grad av internkontroll, intern moderasjon og kontinuerlig forbedringsarbeid; samt en inngående kjennskap til de lover, regler og retningslinjer som gjelder, argumenterer han. 

Harald M. Dobloug gjentar avslutningsvis at samtlige pasientforløp som leveres av Maja.no er vurdert med tanke på relevant lov- og regelverk.

– Ikke minst Helsepersonellovens § 4 som omhandler forsvarlighet. Maja.no er startet og drevet av leger, som oppriktig mener at de aktuelle problemstillingene vi løser blir løst med høyere kvalitet enn gjennom andre instanser.

Powered by Labrador CMS