HØYRISIKOGRUPPER: Risko for feil i legemiddelbehandling er særlig for kronikere, eldre og multisyke som bruker mange legemidler samtidig.

Foto: Illustrasjonsfoto: Getty Images

Nye råd om legemiddelbehandling

Helsedirektoratet har kommet med nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang for både primær- og spesialisthelsetjenesten. – Sjansen for at noe skal gå galt øker spesielt ved overgangen mellom tjenester og tjenestenivå, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen. 

Hver femte innleggelse i akuttmottaket kan knyttes til legemiddelbruk, og feil i legemiddelbehandling er blant høyrisikoområdene når det gjelder pasientskader.

Særlig høy er risikoen for kronikere, eldre og multisyke som bruker mange legemidler samtidig.

– Vi ser også at sjansen for at noe skal gå galt øker når mange er involverte i selve legemiddelbehandlingen, spesielt ved overgangen mellom tjenester og tjenestenivå, sier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet i en nyhetsmelding.

Helsedirektoratet har av den grunn publisert nye faglige råd om legemiddelsamstemming og -behandling. 

  • Legemiddelsamstemming er en strukturert metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten eller pårørende lager en fullstendig liste over legemidler pasienten faktisk bruker. 
  • Legemiddelgjennomgang er en systematisk vurdering av alle pasientens legemidler for å sikre best mulig effekt av legemidlene og redusere risiko for feil legemiddelbruk.

Slår sammen og oppdaterer

I det nye kunnskapsgrunnlaget er tiltakspakkene «samstemming av legemiddellister», «riktig legemiddelbruk i sykehjem» og «riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» slått sammen og oppdatert.

Rådene gjelder både i primær- og i spesialisthelsetjenesten.

– Vi har kommet med noen spesifiseringer og ny struktur som tydeliggjør hvordan metodene skal gjennomføres og hvordan det bør legges til rette for gjennomføring, sier seniorrådgiver Kirsti Bjerke Sæthre i Helsedirektoratet i meldingen. 

– Ved å aktivt og systematisk bruke metodene i de nasjonale rådene vil en spare tid på sikt, fordi metodene da blir brukt i det daglige arbeidet. Dermed vil det bli mindre å rydde opp i ved for eksempel en årlig legemiddelgjennomgang i sykehjem og hos fastlege, sier Sæthre.

Powered by Labrador CMS