Styreleder Svein Ingvar Gjedrem sier at det nå er nødvendig at det prioriteres. – Vi er blant annet opptatt av at de prosjektene som har kommet lengst skal videreføres. Foto tatt ved tidligere anledning: Vidar Sandnes

Foto:

Endrer planer for byggeprosjekt i Helse Sør-Øst

– Dette er en krevende situasjon, men vi er opptatt av at de prioriterte prosjektene skal realiseres, sier Svein Ingvar Gjedrem til Dagens Medisin.

Helse Sør-Øst (HSØ) regionale helseforetak har på grunn av stor prisøkning og usikkerhet i markedet revurdert oppstartstidspunkt og fremdrift på alle regionale byggeprosjekter.

Frem til 2030 planlegges det prioriterte byggeprosjekt for omtrent 77 milliarder kroner i Helse Sør-Øst.

Det regionale helseforetaket har gjennomført en særskilt risikovurdering av dagens markedssituasjon og materialkostnader for samlet portefølje av prosjektene. Metier OEC og Prognosesenteret har bistått med analyser i arbeidet, og rapporten Markeds- og risikoanalyse investeringsportefølje 2022 ble presentert for styret på styremøte den 22. juni.

Beregningene i økonomisk langtidsplan 2023-2026 viser at de prioriterte prosjektene har en antatt kostnadsvekst gjennom 2021 og 2022 på rundt 4,6 milliarder kroner ut over kompensert lønns- og prisvekst. Det er bakgrunnen for at en rekke sykehusbygg på Sør- og Østlandet ligger an til å bli utsatt.

– En krevende situasjon

Samlet investeringer i Helse Sør-Øst frem til 2030 ligger an til å bli 12,7 milliarder kroner dyrere enn planlagt.

– Dette er en krevende situasjon, men vi er opptatt av at de prioriterte prosjektene skal realiseres. Heldigvis er mange av prosjektene i en tidlig fase, og at det gir mulighet og tid til å utarbeide et enda bedre beslutningsunderlag, sier styreleder Svein Ingvar Gjedrem til Dagens Medisin.

Beslutninger for hvert enkelt prosjekt som omtales i økonomisk langtidsplan, tas når faseovergang for prosjektene behandles av styret i Helse Sør-Øst RHF.

Gjedrem sier konseptfasene for nytt sykehus i Innlandet og akuttbygget i Kristiansand tar noe mer tid enn planlagt.

– Derfor vil lånesøknad ikke kunne sendes nå før nyttår.

Det vurderes i tillegg å forskyve oppstart for nytt kvinne/barn-senter i Kristiansand og verdibevarende vedlikehold ved Sykehuset Sørlandet HF til etter 2030.  

Ved Sykehuset Østfold Kalnes skal stråle- og somatikkbygget ved Kalnes tilpasses en trinnvis utbygging med to år forlenget byggeperioder hvor strålekapasitet blir trinn to.

– Prosjektet for økt sengekapasitet på Kalnes går videre så fort vi får det til, sier Gjedrem.

Det vurderes å forskyve byggetrinn tre på Sunnaas sykehus til 2028, som foreslått i økonomisk langtidsplan.

Styrelederen sier at det nå er nødvendig at det prioriteres.

– Ved gjennomgang av byggeprosjektene ble det lagt noen prinsipper til grunn. Vi er blant annet opptatt av at de prosjektene som har kommet lengst skal videreføres. I tillegg er det viktig med økt kapasitet. Vi ønsker også at en trinnvis utbygging blir utredet nærmere.

På spørsmål om det har vært vurdert andre løsninger svarer Gjedrem at man har vurdert saken helhetlig for regionen.

Prioriteringer

Ved gjennomgang av byggeprosjektene skriver Helse Sør-Øst at det ligger følgende prinsipper til grunn:

  • Prosjekter i gjennomføringsfase videreføres
  • Prosjekter i forprosjekt med tildelt finansiering fra Stortinget forutsettes videreført
  • Trinnvis utbygging skal utredes nærmere
  • Framdrift for prosjekter i tidligfase vil primært måtte baseres på kapasitetsbehov framfor bygningsmessig tilstand, og tilpasses regionens økonomiske handlingsrom
  • Prosjekter i helseforetaksregi må håndteres innenfor egen økonomi
     

– Har løpende dialog med HOD

Helse Sør-Øst skriver på sin nettside at andre konsekvenser er at det skal utredes trinnvis utbygging for regionalt prioriterte byggeprosjekter, som også vil gjelde Nye Aker og Nye Rikshospitalet, etappe én, ved Oslo universitetssykehus.

HSØ vil også vurdere fremdrift i desentralisering av stråletilbudet der hvor planene ikke er ferdig utredet på konseptfasenivå (Østfold og Akershus). Strålekapasitet i Drammen og Skien etableres som planlagt. HSØ skriver at det samlede behovet for strålekapasitet skal ivaretas.

Én stemte imot den økonomiske langtidsplanen på onsdagens styremøte for HSØ, overlege og konserntillitsvalgt for Akademikerne Christian Grimsgaard. Han er kritisk til pengebruken til nye sykehus i Oslo.

– Det er store behov også i andre sykehusområder. Vi er på vei inn i eldrebølgen og trenger mer kapasitet overalt. Det blir nå satt på vent fordi prosjektene i Oslo tar mye av det vi har av oppsparte midler, uttalte Grimsgaard til NRK.

Grimsgaard har tidligere uttalt til Dagens Medisin at han tror OUS-saken må tilbake til Stortinget.

– Gjedrem, hvor aktuelt er det å søke/be regjeringen om særskilt finansiering av nye OUS slik at disse andre prosjektene ikke blir rammet?

– Vi har en løpende dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om alle de store byggeprosjektene, ikke bare OUS-prosjektene. Vi ser regionens behov under ett. Vi forholder oss til det finansieringssystemet som er etablert og hvor staten finansierer med lån 70 prosent av kostnadene.

Reaksjoner

Blant dem som reagerer på Helse Sør-Øst styrets vedtak er ordfører på Nesodden, Cathrine Kjenner Forsland og Trude Gjeldvik administrasjons- og organisasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus

Ordfører Forsland uttaler til NRK at hun nå håper helseministeren griper inn slik at utbygging på Sunnaas sykehus kan fortsette.

Administrasjons- og organisasjonsdirektør ved sykehuset Trude Gjeldvik sier til NRK at sykehuset er overrasket over diskusjonen om å vurdere å utsette utbyggingen.

Også fra politisk hold kommer det reaksjoner.

Bård Hoksrud i Frp sier til Dagens Medisin at han frykter et distriktsopprør.

– Man skal selvsagt bygge i Oslo, men det provoserer meg at man tar investeringsmidler fra andre prosjekter og flytter dem til hovedstaden.

Han mener det er feil med modellen for hvordan man bygger sykehus, og vil skille drift og investeringer fra hverandre, som det er gjort i veibygging med selskapet «Nye veier».

– Med stadig økende helsekøer, er utsetting av sykehusprosjekter det siste vi trenger. Nå står vi i fare for at hele fem prosjekter blir utsatt på grunn av økonomi. Dette er ikke bare dårlig helsepolitikk, det er også dårlig distriktspolitikk, sier Hoksrud.

NRK skriver at også KrF-leder Olaug Bollestad reagerer.

– Å utsette flere planer for sykehusbygging er korttenkt, sier Bollestad.

Seher Aydar i Rødt er kritisk til at man ikke revurderer planene for OUS i lys av de økte kostnadene.

– Det er synd at nødvendige prosjekter utsettes. I en situasjon der hver stein må snus er det absurd at de velger å frede det mest risikable og kontroversielle byggeprosjektet. Gaustadutbyggingen kan bli tidenes budsjettsprekk. Det vil ha konsekvenser for helsetjenestene for befolkningen i hele regionen, skriver Aydar i en kommentar til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS