Tone Wilhelmsen Trøen
SAMHOLD: – Når det brukes store ord som at helsetjenesten kan «bryte sammen», er det et viktig varsel om at vi må finne sammen om løsninger som fungerer over tid, mener Tone Wilhelmsen Trøen.

Ber regjeringen nedsette nytt prioriteringsutvalg

Høyre oppfordrer regjeringen til å nedsette et faglig utvalg før den nye prioriteringsmeldingen legges frem. – Det er helt avgjørende at det er tillit til kriteriene for prioritering, sier helsepolitisk talsperson Tone Wilhelmsen Trøen.

Publisert

Da Støre-regjeringen inntok regjeringskontorene var det allerede avklart i Hurdalsplattformen at det vil komme en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten. Men etter i overkant av ett år etterlyser nå stortingsrepresentant Tone Wilhelmsen Trøen (H) en avklaring om hva regjeringen vil foreta seg.

«Vi har den siste tiden fått flere signaler om at det legges opp til en nedskalert prosess uten et forutgående utvalgsarbeid som munner i en NOU», skrev Trøen nylig i et spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det gjør Høyre-politikeren urolig.

– Vi er bekymret for at det ikke kommer et større arbeid i forkant av prioriteringsmeldingen, sier Trøen til Dagens Medisin.

Vil åpne for debatt om samfunnsnytte

I flere debatter det siste året har diskusjon om samfunnsnytte ved pasientbehandling fått større plass, og flere har tatt til orde for at produksjonstap – hva samfunnet taper på at en person ikke er i arbeid – burde tillegges vekt.

– Så langt har alle de politiske partiene vært enige om prioriteringskriteriene vi har: nytte, ressurs og alvorlighet. Vi har også vært enige om at produksjonstap ikke skal inn. Det har vært avgjørende at alle har tillit til kriteriene sånn at de står seg, sier Trøen.

Stortingspolitikeren mener likevel det er på tide å åpne for debatt om disse temaene. Samtidig understreker hun at hun med dette ikke sier at Høyre har endret standpunkt:

– Det er det viktig å få frem. Det jeg mener, er at vi ikke kan unngå å ta diskusjonen. Jeg tror det vil være et stort tap om det ikke blir gjort et nyttig faglig forankret forarbeid. Det har også vært en tradisjon for NOU-er før nye prioriteringsmeldinger til Stortinget.

– Mange har vært kritiske til at regjeringen har satt ned så mange utvalg, men ikke du?

– Jeg er også kritisk til det, men prioriteringskriteriene er førende for alt som skjer i helsetjenesten, og med det vi vet om ny teknologi og den rivende utviklingen innen persontilpasset medisin, så mener jeg at vi trenger et nytt utvalg.

«Overbudsretorikk»

Senest torsdag i forrige uke ble det presentert en fersk helse-NOU. Da overleverte Helsepersonellkommisjonen sin utredning om behovet for kompetanse og helsepersonell i årene som kommer. Den kom med noen alarmklokker.

– Når det brukes store ord som at helsetjenesten kan «bryte sammen», er det et viktig varsel om at vi må finne sammen om løsninger som fungerer over tid, mener Trøen.

Kommisjonen peker både på at det må gjøres strenge prioriteringer og områder hvor det må vurderes om det forekommer overbehandling.

Under sin presentasjon av arbeidet advarte kommisjonsleder Gunnar Bovim også mot det han kalte «overbudsretorikk» fra politikerne.

– Kjenner du deg igjen i bildet Bovim tegner opp om «overbudspolitikk»?

– Ja, det gjør jeg. Vi har hatt enighet om prioriteringer i norsk helsetjeneste hele veien, men vi ser at dette utfordres, særlig i debatten om nye medisiner. Det viser hvor utrolig viktig det er med en bred debatt, og at den ikke bare låses til kriteriene vi har, sier Trøen.

– Det er avgjørende at prioriteringskriteriene har legitimitet. Det fortjener både de som skal utøve prioriteringene ansikt til ansikt med pasientene og pasientene.

Skeptiske til samfunnsøkonomiske vurderinger

Gunnar Bovim påpeker at det utvalgsarbeid tar tid. Han overleverte nylig Helsepersonellkommisjonens utredning.
Gunnar Bovim påpeker at det utvalgsarbeid tar tid. Han overleverte nylig Helsepersonellkommisjonens utredning.

Dagens Medisin har kontaktet Helse- og omsorgsdepartementet for å få en kommentar til denne saken, men departementet viser til at statsråden vil besvare spørsmålet i Stortinget før hun vil kommentere saken i media.

Da Dagens Medisin avholdt et fagseminar om den ventede prioriteringsmeldingen i mai fjor, holdt statssekretær Karl Kristian Bekeng et innlegg om prioriteringsdilemmaer. Et av dilemmaene han trakk frem var om samfunnsøkonomiske vurderinger bør tillegges vekt.

– Det er vi skeptiske til, sa statssekretæren, og viste til at Sverige har operert med et slikt kriterie tidligere, men siden har gått bort fra det.

– Diskriminering av mennesker som står utenfor arbeidsmarkedet kommer vi til å vokte oss vel for, sa Bekeng.

– Må ikke

Kommisjonsleder Gunnar Bovim har ingen sterk mening om hvor vidt det bør nedsettes et nytt utvalg eller ei. Han understreker at valget må tas av dem som «utformer politikken», men:

– Et utvalgsarbeid tar jo sin tid. Man må ikke ha et utvalg, sier Bovim til Dagens Medisin.

– Høyre er bekymret for at en prioriteringsmelding som legges frem uten at det er foretatt et utvalgsarbeid kan få følger for legitimitet og tillit?

– Det er viktig med legitimitet. Det viktigste nå er å få en prioriteringskultur i helsetjenesten, det vil si at man ikke får overbudsretorikk og at man forholder seg til realitetene. Hvordan det skal tas inn i helsetjenesten, det vet jeg ikke.

Powered by Labrador CMS