KREFT: Røyking – inkludert passiv røyking og røyking før i livet – er forbundet med rundt 90–95 prosent av tilfellene av lungekreft. Foto: Frank May / NTB

Svensk studie: Færre røyker, men likevel får overraskende mange lungekreft

Til tross for at færre røyker i Sverige i dag, reduseres ikke antallet lungekrefttilfeller så mye som forventet. Faktisk får flere kvinner enn før lungekreft.

Publisert Sist oppdatert

Resultatene fra studien på lungekreft i Sverige overrasker forskerne ved Umeå universitet: Det er blitt færre røykere i Sverige, og langt færre solgte sigaretter og tobakk, men det er ikke så tydelig i lungekreftstatistikken som man hadde trodd.

– Røyking er utvilsomt den viktigste risikofaktoren for lungekreft. Derfor er det overraskende at nedgangen i røyking ennå ikke merkes mer i statistikken, sier Bengt Järvholm, professor ved Institutt for folkehelse og klinisk medisin ved Umeå universitet.

Lungekreft

Lungekreft er den tredje største kreftformen i Norge, den flest personer dør av og der sjansen for å overleve er dårligst.

Ved utgangen av 2022 hadde 11.251 personer i Norge lungekreft.

Fordi vi blir flere innbyggere og større andel eldre, har antall som lever med diagnosen lungekreft tredoblet seg i løpet av de siste tjue årene.

3466 nye tilfeller av lungekreft ble registrert i 2022.

Antall nye tilfeller per år og antall som dør av lungekreft, er nå nesten like høyt for kvinner som for menn.

Lungekreft forekommer hyppigst blant eldre, og snittalder for nye tilfeller er 73 år.

Tiden fra man begynner å røyke til man får kreft varierer, men kan være fra 20 til så mye som 60 år.

8 av 10 lungekrefttilfeller skyldes bruk av tobakk. Lungekreft er derfor en av de kreftformene det er enklest å forebygge, nemlig ved røykeslutt eller ved aldri å i det hele tatt begynne å røyke.

Om lag 12 prosent av tilfellene tilskrives eksponering for radioaktiv radongass i berggrunnen i flere områder i Norge.

Rundt 7 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år oppga at de røykte daglig i 2023. I tillegg sier rundt 9 prosent at de røyker av og til.

Årsaken til at så få overlever er ofte at lungekreft oppdages sent, og at mange kan derfor bare tilbys lindrende behandling.

Kilder: Helsenorge , Lungekreftforeningen , Helsedirektoratet , Kreftregisteret , Cancer in Norway 2022 og Dødsårsaksregisteret.

Blant kvinner har faktisk antall nye lungekreftdiagnoser økt, selv om færre røyker daglig nå enn før. Det kan tyde på at røyking tidligere i livet medfører en økt risiko for lungekreft som varer lenger enn tidligere antatt. Forskerne mener synet på hvor lenge røyking påvirker helserisikoen, kan bli endret. Studien ble nylig publisert i European Journal of Public Health.

– Vi ser også i Norge at antall lungekrefttilfeller blant menn først nå går ned, mens det går opp blant kvinner, sier kreftspesialist, professor ved NTNU og overlege ved Sykehuset Levanger, Oluf Dimitri Røe, i en kommentar til NTB.

Kjønnsforskjeller

De nordiske landene har ifølge FN alle hatt en utvikling der røyking var utbredt tidligere, mer blant menn enn kvinner, men der antall røykere og mengden tobakk solgt er kraftig redusert, særlig de siste 20 årene.

Tidligere forskning har konkludert med at risikoen for å utvikle lungekreft vil synke kraftig og raskt hvis man slutter å røyke. Det ble antatt at antall lungekrefttilfeller ville falle i samme takt som mengden av røyking.

Umeå-forskerne fant ikke den utviklingen da de sammenlignet endringen i røykevaner i Sverige fra 1950-tallet med forekomsten av lungekreft mellom 1970 og 2021. De undersøkte vaner og krefttilfeller hos menn og kvinner i alderen 40 til 84 år.

På 1960- og 1970-tallet røykte nesten halvparten av svenske menn, mot drøyt 10 prosent av kvinnene. I dag er det 5 prosent dagligrøykere blant både kvinner og menn. Tross store ulikheter i røykevaner mellom kjønnene opp gjennom årene, fant forskerne at risikoen for å få en av de vanligste typene lungekreft, adenokarsinom, i 2021 var like stor for kvinner og menn.

– I Norge ser vi den samme trenden, sier Røe.

Livsfarlig av-og-til-røyking

Den svenske studien kan ikke gi et klart svar på hvorfor utviklingen ikke har medført den forventede nedgangen i lungekreft. Forskerne nevner imidlertid mulige forklaringer: Kanskje har man undervurdert hvor lenge risikoen sitter i kroppen. Eller kanskje personer ikke oppgir at de røyker, for eksempel om de «bare tar seg en røyk nå og da». Det vil i så fall bety at flere røyker enn det som er oppgitt.

Professor Røe, som er ledende innen forskning på lungekreft i Norge, påpeker at det er blitt mer vanlig å røyke igjen de siste årene.

– Vi ser at det kommer tilbake, og til og med er blitt litt på moten. Blant ungdom i alderen 16 til 24 år har det aldri vært så mange av-og-til-røykere nå siden 1970-tallet, sier han.

Unge synes røyking er kult

Kreftforeningen advarte i januar da deres ungdomsundersøkelse viste at én av fem ungdommer syns røyking er blitt kulere de siste årene. En artikkel fra The Lancet i 2021 viser at røyking er på fremmarsj i hele verden, også i industrialiserte land, siden 2015.

Røe advarer kraftig mot holdninger som «det er greit med én røyk for kosens skyld».

– Selv å røyke lite gjør mye med risikoen for å få lungekreft. Særlig hvis det pågår i mange år. Man skaper en kronisk betennelse i lungene når man får i seg røyken, og det skal bare én røyk i ny og ne til for å holde slikt ved like, sier han.

Røe tror ulik utvikling for lungekreft hos menn og kvinner kan henge sammen med ulike røykemønstre, særlig kvinners av-og-til-røyking.

Norsk studie på vei

De svenske forskerne understreker at resultatene absolutt ikke må tolkes som at det er nytteløst å slutte å røyke eller kutte ned.

– Tvert imot styrker studien hvor viktig det er å slutte tidlig, helst at man aldri begynner, ettersom det kan være slik at risikoen for lungekreft er høyere og lengre enn vi tidligere trodde, sier Bengt Järvholm.

– I en studie på Nord-Trøndere og fra mange andre deler av Norge fant vi at opptil 95 prosent av de som fikk lungekreft, hadde røkt, som viser hvor viktig det er å ikke begynne, sier Røe.

Røe leder for øvrig et nylig igangsatt prosjekt, E-Lung studien, i Norge. Et av flere mål der er å finne ut hvordan man bedre kan få folk til å slutte helt å røyke. Per i dag er det nemlig kun halvparten av røykere som ønsker å slutte, som greier det over tid.

Powered by Labrador CMS