PARAMEDISIN: Kunnskapsdepartementet foreslår at alle utdanninger som er underlagt den nasjonale retningslinjen, uavhengig av om tittelen på utdanningen er paramedisin eller paramedic, vil omfattes av skikkethetforskriften. 

Foto: Arkiv/Vidar Sandnes

Vil innføre skikkethetsvurdering i elleve nye utdanninger

Kunnskapsdepartementet foreslår å innføre skikkethetsvurdering i enkelte grunnutdanninger og videreutdanninger. Felles for utdanningene er at de fører til yrker der man har med sårbare grupper å gjøre. 

Publisert

Her inngår blant annet bachelor i folkearbeid, bachelor i tolking, bachelor i ernæring, bachelor i osteopati og bachelor i paramedisin/paramedicutdanning, ifølge Khrono.  

I dag er det 28 utdanninger der studentene er underlagt skikkethetsvurdering. Om man regner med alle videreutdanninger, er til sammen 35 utdanninger listet opp i departementets forslag til ny skikkethetsforskrift.

– Personlig skulle jeg gjerne sett enda flere utdanninger inkludert, men Kunnskapsdepartementet har basert seg på de forslagene som kom inn fra institusjonene, og sånn sett er det en riktig liste, uttaler Karl-Arne Næss Korseberg, leder av Nasjonalt arbeidsutvalg for skikkethetsvurdering i høyere utdanning, til Khrono. 

Skikkethetsvurdering er viktig for å beskytte mennesker i sårbare situasjoner, men det kan samtidig være inngripende for studenter, påpeker Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet.

Derfor vil departementet begrense kravet til videreutdanninger som fører fram til yrker hvor studenten møter sårbare grupper under studiene og senere i yrkesutøvelse.

Ivareta barn og pasientens sikkerhet

Universitet i Bergen (UiB) tilbyr utdanning i ernæringsfysiologi, hvor det femårige studieløpet består av en bachelorgrad og en 2-årig masterdel.

Masterdelen av studiet leder fram til tittelen klinisk ernæringsfysiolog og er omfattet av skikkethetsforskriften. 

Kunnskapsdepartementet viser til hensynet til sårbare grupper som studentene kommer i kontakt med under studiet, og at det er praksisstudier både i studieløpene, integrert, bachelor og to-delt, som tilsier at det er nødvendig med skikkethetsvurdering i studiet. 

Praksisstudiene skal utgjøre minimum 14 uker, som skal fordeles over hele studieløpet. 

Videre var paramedic allerede på listen over utdanninger der studentene skal skikkethetsvurderes, men nå foreslås alle typer paramedisinutdanninger inkludert. 

Alle utdanninger som er underlagt den nasjonale retningslinjen, uavhengig av om tittelen på utdanningen er paramedisin eller paramedic, vil omfattes av skikkethetforskriften. 

NTNU tilbyr blant annet en videreutdanning – nasjonal paramedic-utdanning på seksti studiepoeng. Denne videreutdanningen inneholder ikke veiledet praksisstudier, men studentene har mulighet for å gjennomføre kortere hospiteringer.

Studentene har ikke vært omfattet av skikkethetsvurdering og studentene som tar videreutdanningen, står i jobb ved siden av studiene som ambulansearbeidere.

Studentene må dokumentere at de har gjennomført til sammen 15 dager med hospitering og/eller trening/simulering i løpet av siste semester.
Departementet viser til at studentene kommer i kontakt med sårbare grupper som barn og pasienter under praksisperioden og i yrkesutøvelse og at skikkethetsvurdering i disse utdanningene vil være viktig blant annet for å ivareta barn og pasientens sikkerhet.

Forslaget til endringer i skikkethetsforskriften er sendt på høring med frist 28. januar 2023.

Powered by Labrador CMS