TILSYNSSAK: Psykolog Robert Speare var involvert i en tilsynssak i 2018. Denne gangen er det selskapet hans Speare AS som er blitt gransket.
TILSYNSSAK: Psykolog Robert Speare var involvert i en tilsynssak i 2018. Denne gangen er det selskapet hans Speare AS som er blitt gransket.

Kjendispsykolog involvert i ny tilsynssak

En ny tilsynsrapport fra Statsforvalteren i Innlandet slår fast at psykologtjenesten Speare AS har brutt helselovgivningen. Robert Speare har også tidligere fått smekk på fingrene for sine tjenester.

Publisert Sist oppdatert

Speare AS er en av de de private helseaktørene som leverer helsetjenester etter avtale med Helfo, når sykehus melder fristbrudd.

Daglig leder Robert Speare fikk i 2018 en advarsel fra Statens helsetilsyn for blant annet å ha brutt kravet til faglig forsvarlighet i behandling av pasienter i Finnmark. Advarselen ble klaget inn, men opprettholdt av Statens helsepersonellnemnd (Nemnda) i 2020.

I en helt ny tilsynssak konkluderer Statsforvalteren i Innlandet med at selskapet hans, psykologtjenesten Speare AS har brutt helselovgivningen og ikke gitt forsvarlig helsehjelp. Tilsynet gjelder denne gangen helsehjelp til barn, unge og eldre pasienter.

Fylkeslegen i Innladet, Harald Vallgårda, ser alvorlig på tilsynssaken.

- Når vi påpeker et pliktbrudd så er det fordi vi synes det er alvorlig og mener det er alvorlig for pasienten. Vi er usikre på om pasienten har fått forsvarlig behandling, sier Vallgårda til Dagens Medisin.

Statsforvalteren i Innlandet har gått gjennom oppfølgingen av åtte pasienter. I seks av tilfellene konkluderte Statsforvalteren med at helsehjelpen ikke hadde vært god nok og at Speare AS har brutt helselovgivningen.

Fristbrudd-leverandør

Dagens Medisin satte våren 2021 søkelys på hvordan fristbruddordningen påvirker det offentlige behandlingstilbudet innen psykisk helse.

  • Målet med fristbruddordningen er at pasienter skal sikres behandling - også når det offentlige ikke evner å gi dem det.
  • Systemet fungerer slik at Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) inngår en avtale med en ekstern leverandør når sykehuset melder fristbrudd. Sykehuset må betale regningen.
  • Leverandørene må ikke opplyse mer enn et beløp på fakturaen de sender sykehusene: Dette betyr at sykehusene ikke har krav på å vite hvilken behandling pasientene får, hvor lenge behandlingen skal vare eller hva kostnaden blir.

Sykehuset Innlandet sendte bekymringsmelding

Tilsynssaken mot Robert Speare fra 2018 omhandler fristbrudd-pasienter i Finnmark. I vedtaket om advarsel heter det blant annet:

  • Tilsynsmyndighetene vurderte at Speare «overfor flere av pasientene ikke sørget for forsvarlig utredning, diagnostikk og behandling.»
  • At helsehjelpen «bar preg av manglende planlegging og samhandling.»
  • At behandlingen av denne grunn for noen av pasientene fremsto som «planløs og preget av parallelle behandlingsløp.»

Nemndas skriver for øvrig, om de samme pasientene, at Speare i ett av tilfellene har «tatt et betydelig ansvar for pasienten og at han brukte ekstra ressurser for å følge opp (pasienten)i kriser med behov for øyeblikkelig hjelp» og at

«Nemnda kan ikke utelukke at klagerens diagnostikk var riktig for denne pasienten og at behandlingstiltakene isolert sett var faglig relevante», heter om et annet.

Den nye tilsynssaken som ble meldt inn i november, omhandler fristbruddpasienter fra Sykehuset Innlandet. Det var sykehuset som selv sendte en bekymringsmelding til Statsforvalteren.

Bekymringsmelding om barn og unge

Det private helseforetaket leverer psykisk helsehjelp til både barn og voksne på oppdrag fra Helfo. Sykehuset Innlandet stiller i sin bekymringsmelding spørsmål ved om Speare AS klarer å ivareta barn og unge i akutte situasjoner og om selskapet har nødvendig kompetanse til å behandle eldre pasienter.

- Bekymringen gikk både på behandling, oppfølging, overføring og journalføring. Det var mange momenter. Blant annet hvordan man diagnostiserer pasienten, hvilke verktøy man brukte i diagnostiseringen og om det fantes tilstrekkelig grunn for behandlingen man iverksatte, sier Vallgårda.

- I stort sett alle journalene vi gikk gjennom var det anledning til kritikk, sier han.

I oppsummeringen trekkes blant annet manglende tverrfaglig oppfølging og manglende rutiner for akuttvurdering frem som eksempler, samt ikke tilstrekkelig systemer for samhandling med det offentlige ved avslutning av et pasientforløp eller behov for innlegging.

Ifølge fylkeslegen fant man for eksempel pasienter som ble overført til legevakt eller bedt om å oppsøke BUP (på egenhånd) når det private helseforetaket avsluttet behandlingen.

- Da har man ikke sørget for forsvarlig overgang for pasienten, sier Vallgårda.

Robert Speare er uenig i denne fremstillingen. Les hele svaret hans lenger ned i saken.

Helseforetaket har fått frist til 1. mai med å rapportere tilbake til Statsforvalteren om hvordan de vil følge opp og sikre at pasienter får god behandling i fremtiden.

- Om vi godkjenner oppfølgingsplanen, så er saken avsluttet for vår del. Hvis den ikke er tilstrekkelig så ber vi om en bedre plan, sier Vallgårda.

Jobber med kvalitetsforberedende tiltak

Robert Speare er daglig leder av Speare AS, og psykologspesialist. Han er også kjent fra TV3-programmet Luksusfellen, der han var fast psykolog. Til Dagens Medisin sier han at fagavdelingen til Speare Helse tar til seg kritikken fra Statsforvalteren og nå ser ytterligere på sine rutiner for å forhindre at slike brudd forekommer i fremtiden.

- Vi vil jobbe med kvalitetsforbedrende tiltak for at dette ikke skal skje igjen, sier han.

Speare AS har levert helsetjenester til 343 pasienter fra Sykehuset Innlandet siden juli 2021 da avtalen ble inngått, herunder 249 barn og unge, 89 voksne og fem alderspsykiatriske pasienter.

Ifølge Robert Speare har det private helseforetaket egen fagsjef, medisinskfaglig ansvarlig, voksenfaglig ansvarlig, barnefaglig ansvarlig og nevrofaglig ansvarlig, i tillegg til et spesialistteam på seks psykologspesialister for å sikre riktig behandling og oppfølging av sine pasienter.

- Sammen med to forløpskoordinatorer skal disse ivareta faglighet hos våre psykologer, psykologspesialister og psykiatere, drive løpende internkontroll, samt påser at vi følger pasientforløp for psykisk helse, sier Speare på spørsmål om hvordan selskapet ivaretar at pasientene får den oppfølgingen de har krav på.

Den daglige lederen understreker at selskapet til en hver tid forsøker å levere helsetjenester i tråd med lovverket når pasienter opplever brudd på sine pasientrettigheter i det offentlige.

- Våre behandlere skal gjøre en god og forsvarlig jobb. Vi skal sørge for at alle som opplever fristbrudd får behandling i tråd med nasjonale regler for helse. Det er et ansvar vi tar på alvor og jobber med kontinuerlig. Men dette er individuelle pasienter, med individuelle momenter i hver enkelt sak som vi bruker til å forbedre opplæring og implementering av rutiner på en overordnet systematisk måte, sier han.

- Svært syke pasienter

Speare peker på at det er komplekse årsaker til at den private tjenesteleverandøren ikke har lykkes i tilfellene Statsforvalteren konkluderte med brudd på helselovgivningen:

- I de aktuelle sakene var det avgjørende med god samhandling med Sykehuset innlandet. Til tross for det nå har vært brudd på lovgivningen i disse få sakene, så har det ført til vesentlig bedre samhandling generelt.

Til fylkeslegens eksempler over, om pasienter som ble overført til legevakt eller bedt om å oppsøke BUP (på egenhånd) ved avslutting av behandling, svarer Speare:

– I begge sakene har vi hatt dialog med lokalt BUP både når det gjelder akuttvurdering og når det gjelder behov for innleggelse og poliklinisk oppfølging etter innleggelse. Sykehuset Innlandet HF ba oss om å avslutte pasientforløpet, da de ønsket å overta behandlingsansvaret, sier han og understreker at Speare Helse i dag er svært positive til samhandlingen de har med Sykehuset Innlandet.

Speare er enig i en del av kritikken som kommer fra Statsforvalteren, og sier selskapet allerede er i gang med kvalitetsforbedrende tiltak.

- Vi har allerede implementert en rekke tiltak og blant annet fått på plass bedre rutiner for samhandling med det offentlige helsevesen. Som nevnt tar vi konklusjonene fra Statsforvalteren på det største alvor, men anser at våre gjennomførte og planlagte tiltak vil sikre at vi vil unngå tilsvarende avvik i fremtiden. Vi ser frem til en god prosess med Statsforvalteren om dette, avslutter han.

Ønsker ikke å kommentere

Sykehuset Innlandet HF er forelagt uttalelsene fra Robert Speare, men ønsker ikke å kommentere saken.

– Dette er et tilsyn av HELFOs tjenesteseleverandør Speare som Sykehuset Innlandet ikke er omfattet av. Vi har ikke mottatt tilsynsrapporten og kjenner ikke innholdet i denne. Vi forholder oss til at tilsynsmyndighetene har gjort en grundig gjennomgang av sakene som grunnlag for sin konklusjon, sier divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl.

NRK omtalte tilsynssaken i Innlandet først.

Powered by Labrador CMS